Njoftim
Bazuar në VKM-në Nr. 780 datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë”, dokumentacionin që duhet të dorëzojnë studentët e ciklit të dytë për rëduktimin në masën 50% të tarifës së shkollimit, do ta gjeni në dokumentin bashkëngjitur sipas kategorive përkatëse.
Studentët të cilët e gjejnë emrin në listat e mëposhtme të paraqiten pranë zyrës së Financës  nga ora 13:30  deri në 15:30.  

Leave a Reply