DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

Departamenti i Gjuhës Angleze (ish-katedra e Gjuhës Angleze) është themeluar në shator të vitit 1960 me nismën e Profesor Skender Luarasi, pergjegjësi i saj i parë deri në vitin 1965. Fillimisht programi mësimor synonte kryesisht përgatitjen e mesuesve të ardhshëm të gjuhës angleze dhe gjuhës e letërsisë shqipe për shkollat e mesme dhe tetëvjeçare.

Në vitin 1972, filloi puna për hartimin e programet e rinj mësimorë, si dhe teksteve bazë të shumë lëndëve të reja mesimore, duke mundësuar formësimin jo vetëm si njësi e konsoliduar administrative, por edhe mësimore e shkencore e pavarur. Pedagoget u përqëndruan jo vetëm në fushën e mesimdhënies dhe kualifikimit të mësuesve të anglishtes, por edhe në atë të kualifikimit të tyre të mëtejshëm, sidomos në fushën e mbrojtjes së disertacioneve, përpilimit të fjalorëve të ndryshëm, përkthimeve, etj.

Në mënyrë që të plotesoheshin më mirë kerkesat e kohës, si dhe ato te tregut të punës për specialistë të profilizuar, gjatë periudhës 1997-1998, në vazhdim të përpjekjeve të meparshme, në Departamentin e Anglishtes u realizua për herë të parë zhvillimi i planeve dhe programeve të rinj mësimorë, të cilët parashikonin, krahas përgatitjes së mësueve të gjuhë angleze, edhe futjen e dy profileve te reja, përkatesisht Përkthim e Interpretim dhe Studime Britanike e Amerikane. Si rezultat, prej vitit 1998, Departamenti i Anglishtes ofron tre profile të ndryshme: profilin e mësuesisë, përkthimit dhe interpretimit, si dhe atë të studimeve britanike e amerikane.

Aktualisht Departamenti ka 7 Profesorë, 3 Profesorë të Asociuar, 35 Doktorë të Shkencave, 4 Doktorantë, 1 Master i Shkencave (Studime Postmaster) të cilët, në sajë të formimit dhe kualifikimit të nivelit më të të lartë, krahas mësimdhënies në Departament, janë të përfshirë në veprimtari të ndryshme me natyrë zbatuese në fusha të tilla si përkthimi dhe interpretimi, botime, përgatitja e monografive dhe teksteve mësimore, fjalorëve, konsulencë e natyrave të ndryshme gjuhësore, didaktike e pedagogjike, menaxhimi i projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

Nga departamenti i Anglishtes janë diplomuar studentë, të cilët janë shquar me kontributin e tyre në fusha të ndryshme dhe të shumëllojshme të veprimtarisë profesionale dhe shoqërore, si në sektorin publik, kryesisht në politikëbërje, përkthim dhe interpretim, gazetari, diplomaci, mësimdhënie në nivele të ndryshme, etj., si dhe atë jopublik, nëpërmjet bizneseve të tyre të suksesshme.

Prej vitit 2005, programet e studimit të ciklit të parë, Bachelor, gjatë dy viteve të para të studimit, janë të organizuara si programe me bërthamë të përbashkët, ndërsa në vitin e tretë studentëve ju krijohet mundësia të përzgjedhin ndërmjet tri drejtimeve, përkatësisht:

 1. Bachelor në Gjuhë Angleze, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e mësimdhënies së gjuhës angleze;
 2. Bachelor në Përkthim dhe Interpretim, në të cilin në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module formuese në fushën e përkthimit dhe interpretimit;
 3. Bachelor në Studime Britanike dhe Amerikane, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e studimeve kulturore dhe institucionet britanike e amerikane;

Në vitin 2008, në përputhje me ndryshimet e parashikuara në Ligjin e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, në bashkëpunim me departamentet e tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, si dhe departamentet e tjerë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës, Departamenti i Gjuhës Angleze ofron Programet Master i Shkencave, të cilët mirëpresin jo vetëm studentë të FGJH, por edhe të fakulteteve të tjerë brenda dhe jashtë vendit, përkatësisht:

 1. Mësues i Gjuhës Angleze, në të cilin përgatiten mësues të gjuhës angleze për shkollën e mesme;
 2. Përkthim teknik-letrar dhe interpretim, në të cilin përgatiten përkthyes dhe/ose interpret për institucione publike dhe private, ndërmjetësues shumëgjuhësor dhe shumëkulturor në organizma dhe organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase,  nëpunës i administratës publike, punonjës në OJF të ndryshme, në strukturat e pushtetit lokal, ndërmjetësues në marrëdhëniet me publikun, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, perkthyes dhe/ose gazetarë për mediat e shkruara dhe elektronik, ndërmjetësues shumëgjuhësorë dhe shumëkulturorë në fyshën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë;
 3. Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e turistik, në të cilin përgatiten ndërmjetësues ndërkulturor në fushën e marrëdhënieve kulturore, në organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase, punonjës të administratës publike, në struktura të pushtetit lokal, përkthyes të fushës kulturore, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, menaxherë të agjencive turistike, punonjës në mediat e shkruara dhe elektronike sidomos në fushat kulturore, historike, ndërgjuhësore, etj.

 

Duke parë interesimin e studentëve dhe kërkesat e tregut të punës, gjatë Vitit Akademik 2017-2018, në Departamentin e Anglishtes filloi për herë të parë Programi i Masterit Profesional me 60 kredite (kohëzgjatje 1-vjeçare).

Diplomat e marra nga studentët e anglishtes të diplomuar në të tërë ciklet e studimeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja njihen ne SHBA, Kanada dhe Evropë duke ju krijuar mundësi për studime të mëtejshme dhe/apo punësim, jo vetëm në drejtimet dhe programet e studmit në FGJH, por në një shumëllojshmëri programesh të tjera studimi.

Gjatë viteve Departamenti i Anglishtes ka pasur marrëdhënie bashkëpunimi me Këshillin Britanik, Ambasadën Amerikane, Korpusin e Paqes, universitete të ndryshme në Evropë dhe më tej, duke u përfshirë në projekte të përbashkëta kualifikuese dhe kërkimore-shkencore.

Konferenca 10-te Nderkombetare e Departamentit te Gjuhes Angleze

Ftesa_per_Konferencen_e_Departamentit_te_Anglishtes__12-13.05.2017
abtsraktet_e_gjuhesise_se_bashku
Key-note_speech__William_K.Martin__Some_thoughts_on_Critical_Thinking
Abstraktet_e_komunikimit_te_redaktuara
Abstraktet_Letersi_All
Abstrakt_Mesuesi
Abstrakte_Perkthim
Informacion per Konferencen 10 te Departamentit te Anglishtes, 15.05.2017

GRUPET LENDORE DHE KERKIMORE-SHKENCORE

 1. GJUHESI TEORIKE
 2. GJUHESI E ZBATUAR
 3. STUDIME KULTURORE BRITANIKE
 4. STUDIME KULTURORE AMERIKANE
 5. DIDAKTIKE DHE METODIKE
 6. KOMUNIKIM NDERKULTUROR
 7. PERKTHIM DHE  INTERPRETIM

 

Datat e provimeve dhe Komisionet

Datat e Provimeve, Vere 2018, Perkthim dhe Interpretim, viti I, sem II, 2017-2018
Dt. e provimeve viti I, master Mesuesi, vere 2018
Dt. e provimeve viti I, master profesional Perkthim
Dt. e provimeve, viti I, master Komunikim vere 2018
Datat e provimeve master profesional Profili Perkthyes viti I, sem II 2018
Datat e Provimeve viti I sem II master shkencor Perkthim

Grafiku i provimeve viti I, sem II, 2017-2018
Grafiku i provimeve, viti 3, sem II, 2017-2018, Gjuhe Angleze
Grafiku i provimeve, viti 3, sem II, 2017-2018, Gjuhe Angleze[1]
Grafiku i provimeve, viti 3, sem II, Stu BA, 2017-2018
Grafiku i provimeve, viti II, sem II, 2017-2018

Komisionet e Gjuhes C per masterin, vere 20180001
Komisionet e Gjuhes C per masterin, vere 20180002
Komisionet e master Komunikim, vere 2018
Komisionet e masterit ne Mesuesi, vere 2018
Komisionet e masterit profesional Perkthim vere 2018
Komisionet e masterit shkencor Perkthim vere 2018
Komisionet e provimeve cikli I, sezoni i dyte 2018  faqe 1
Komisionet e provimeve cikli I, sezoni i dyte 2018  faqe 2
Komisonet e Gjuhes C , sezoni i dyte, 20180001
Komisonet e Gjuhes C , sezoni i dyte, 20180002

 

 Programet e lendeve te pedagogeve te Departamentit te Anglishtes, ne nivelin Bachelor dhe Master i Shkencave
Programet, Studime Britanike dhe Amerikane, shqip
Programet, Studime Britanike dhe Amerikane, Anglisht
Programet, Perkthim dhe Interpretim, Shqip
Programet, Perkthim dhe Interpretim, Anglisht
Programet, Gjuhe angeze, shqip
Programet, Gjuhe angeze, anglisht
Kurrikula Bachelo, Gjuhe Angleze 2017-2018, shqip
Kurrikula Bachelo.r Gjuhe Angleze 2017-2018, anglisht
Kurrikula Bachelor, Studime Britanike e Amerikane 2017-2018, shqip
Kurrikula Bachelor, Studime Britanike e Amerikane 2017-2018, anglisht
Kurrikula Bachelor, Perkthim dhe Interpretim  2017-2018, shqip
Kurrikula Bachelor, Perkthim dhe Interpretim 2017-2018, anglisht

Programet e lendeve ne Shqip, Master i Shkencave, Perkthim dhe Interpretim
Programet e lendeve ne Anglisht, Master i Shkencave, Perkthim dhe Interpretim
Programet e lendeve ne Shqip, Master i Shkencave, Mesuesi ne Gjuhen Angleze
Programet e lendeve ne Anglisht, Master i Shkencave, Mesuesi ne Gjuhen Angleze
Programet e lendeve ne Shqip, Master i Shkencave, Komunikim nderkulturor
Programet e lendeve ne Anglisht, Master i Shkencave, Komunikim nderkulturor
Programet e lendeve ne Anglisht, Master Profesional, Perkthim me Profilin Perkthyes
Programet e lendeve ne Shqip, Master Profesional, Perkthim me Profil Perkthyes

Grafiku i seancave informuese per Programin Master ne Perkthim dhe Interpretim, qe organizohet ne bashkepunim me Universitetin e Strasburgut.

Informacion mbi zhvillimin e Praktikës Profesionale nga studentët e programeve Master i Shkencave dega Gjuhë Angleze , viti akademik 2017-2018 .

Praktika Profesionale Master i Shkencave Gjuhe dhe Komunikim

Praktika Profesionale Master i Shkencave Mesuesi

Praktika Profesionale Master i Shkencave Perkthim dhe Interpretim

 
Njoftim mbi vizitën e Prof. As Maria Bajner PhD në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

PERSONELI AKADEMIK ME KOHE TE PLOTE

 

Nr
Emri Mbiemri
 1. Prof.Dr. Viktor Ristani
 2. Prof.Dr. Daniela Tamo
3. Prof.Dr. Elida Tabaku
4. Prof.Dr. Maks Daiu
5. Prof. Dr. Petraq Buka
6. Prof.Dr. Shpresa Delija
7. Prof.Dr. Shpresa Qatipi
8. Prof.Asoc. Dr. Ukë Buçpapaj
9. Prof. Asoc. Dr. Adriana Dervishaj
10. Prof. Asoc. Dr. Leonard Danglli
11. Dr. Adelina Albrahimi
12. Dr. Albana Shijaku
13. Dr. Albana Lila
14. Dr. Albert Sheqi
15. Dr. Alketa Pema
16. Dr. Daniela Hasa
17. Dr. Elvana Çela
18 Dr. Ergys  Bezhani
19 Dr. Erjon Agolli
20. Dr. Ervin Hoxhaj
21. Dr. Esmeralda Subashi
22. Dr. Etleva Kondi
23. Dr. Fatma Shijaku
24. Dr. Hatixhe Sejdini
25. Dr. Irena Kapo
26. Dr. Iris Klosi
27. Dr. Jonida Petro
28. Dr. Kristina Ajazi
29. Dr. Kristina Sheperi
30. Dr. Leonora Lumezi
31 Dr. Loran Gami
32. Dr. Manjola Nasi
33. Dr. Miranda Veliaj
34. Dr. Ogerta Koruti
35. Dr. Orges Hakani
36. Dr. Pandora Teta
37. Dr. Rovena Vora
38. Dr. Rozana Bela
39. Dr. Rudina Vrioni
40. Dr. Rudina Xhillari
41. Dr. Sidita Hoxhiq
42. Dr. Viola Shaba
43. Dr. Vjollca Tabaku
44. Msc. Anisa Agolli, Doktorante
45. MSc. Anxhela Bardhyli, Doktorante
46 MSc. Blerina Zaimi
47. MSc. Brunilda Kuqi, Doktorante
48. MSc. Ermal Como, Doktorant
49. MSc. Nejla Qafmolla, Doktorante
50. MA. Luela Lici, Doktorante

 

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

PERSONELI AKADEMIK ME KOHE TE PJESESHME, Viti Akademik 2017-2018

 

6.Dr. Anisa Trifoni 9.Dr. Isida Shehu 10.Dr. Sonila Tanku 11.Dr. Vanina Bilimani

6.Dr. Anisa Trifoni

6.Dr. Anisa Trifoni

Nr Emër            Mbiemër
 1. Prof. Dr. Ilo Stefanllari
 2. Prof. Dr. Luljeta Buza
 3. Prof.Asoc. Dr. Shpresa  Shamblli
 4. Prof.Asoc. Dr. Griselda Abazaj (Danglli)
 5. Prof.Asoc. Dr . Artur    Jaupaj
 6. Dr. Anisa Trifoni
 7. Dr. Enriketa Zemblaku
 8. Dr. Gentjana Taraj
 9. Dr. Isida Shehu
10. Dr. Sonila Tanku
11. Dr. Vanina Bilimani
 12. MSc. Lindita Hasimi, , Doktorante
 13. Dr. Mirjeta Cenaj
 14. MSc. Ledia Kazazi, Doktorante
 15. MSc Inesa Toska, Doktorante
 16. MSc. Silvana Dervishi, Doktorante
 17. MA Albana Konçi, Doktorante
 18. MA Arti Omeri, Doktorant
 19. MSc. Gerta Shaqe
 20. MA Antoneta Hastoçi
 21. MA Arba Bërdica
 22. MA Ardian Ferra
 23. MA Ardita Dylgjeri
 24. MA Blerina Zylfo
 25. MA Dana Capo
 26. MA Denisa Hunçi (Cania)
 27. MA Dorina Shehu
 28. MA Eda Cauli
 29. MA Ejona Blakçori
 30. MA Elena Bashi
 31. MA Eni Lasku
 32. MA Enisa Kananaj
 33. MA Era Buçpapaj
 34. MA Erion Shehu
 35. MA Eriona Çela
 36. MA Evi Sogani
 37. MA Florida Hoxha
 38. MA Gaspër Gjeluci
 39. MA Gesmiana Brahimi
 40. MA Ina Tollumi
 41. MA Iva Nallbani
 42. MA Joana Kondo
 43. MA Julinda Karaboja
 44. MA Kisida Shemsiu
 45. MA Klementina Gjuta
 46. MA Lorena Zhuli
 47. MA Rukije Lamçja
 48. MA Suela Bunguri
 49. MA Tiziana Leka
 50. MA Xheni Leka
 51. Albana Kokoli (Ferko)
 52. Anila Gjata
 53. Marjeta Lulaj
 54. Rozana Zeneli

 

Kurrikulat për vitin akademik 2017-2018

Kurrikulat per vitin akademik 2017-2018, versioni anglisht

Mbrojtja e disertacionit me temë  “Aspekte te barsvlershmërisë në përkthimet e letërsisë bashkëkohore për fëmijë nga Amik Kasoruho” per graden ” Doktor” nga  Znj. Aida Alla

Mbrojtja e disertacionit me teme  “Aspekte teorike dhe praktike të dukurive përkthimore dhe gjinore në përkthimin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe” per graden ” Doktor” nga  Znj. Nejla Qafmolla

 

TAKIMI ME POETIN E MIRENJOHUR AMERIKAN CRAIG CZURY 
Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e enjte, datë 10.05.2018, ora 15.00, studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me poetin e mirënjohur  të mirënjohur amerikan Craig Czury, anëtar i PEN America, të organizuar në bashkëpunim me Albanian PEN Centre, Qendër e PEN International. 

Të pranishmit u njohën me tekniken “fusion” të shkrimit të poezisë, duke ndare krijimet e tyre me poetin dhe duke shkembyer përvoja dhe ide. 
Leximi i poezive nga vetë poeti, “loja” me vargjet e studentëve, teknikat krijuese dhe mësimdhënëse të poezisë, bashkëbisedimi i ngrohtë, e bënë pasditen e së enjtes tejet interesante për Departamentin e Anglishtes dhe studentët tanë.
NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR TAKIMIN ME PROF. DR. DIANA KRISTO, ISH-PEDAGOGE E DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES (UNIVERSITETI I TIRANËS), PËRKTHYESE E INTERPRETE E DEPARTAMENTIT TË SHTETIT DHE ORGANIZATAVE E INSTITUCIONEVE NDËRKOMBËTARE

Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e mërkurrë, datë 16.05.2018, ora 15.00, salla Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me Prof. Dr. Diana Kristo, ish-pedagoge e Departamentit te Anglishtes, përkthyese e interprete e Departamentit te Shtetit dhe organizatave e institucioneve të shumta ndërkombëtare.

Në prezantimin e saj, ajo bëri një përmbledhje të përvojës së saj të punës për Shërbimin e Gjuhëve të Departamentit të Shtetit, nivelet e ndryshme të interpretëve, kriteret kryesore që duhet të përmbushin interpretët për të qenë interpretë të Departamentit të Shtetit, Testi i Aftësive të Interpretimit, intervista etj., kodin e etikës për interpretët, parimi i kolegjialitetit, fushat e ndryshme ku punojnë interpretët si: shërbimet publike, sigurimet, shërbimi mjekësor, emigracioni etj., sfidat që hasen në këtë profesion, përvojat personale gjatë punës me Presidentët dhe zëvëndëspresidentët e SHBA-së dhe komunitetin shqiptaro-amerikan si dhe këshilla të ndryshme për interpretët e ardhshëm.

Takimi ishte ndëraktiv dhe nëpërmjet bashkëbisedimit, diskutimeve të shumta të pranishmit u njohën me disa çështje të interpretimit në SHBA dhe të rolit të interpretit në kohët e sotme.

Interes paraqiti tek studentët dhe pedagogët, përvoja e saj në shoqërimin dhe interpretimin gjatë vizitës në 1989 së një figure unike për shqiptarët në mbarë botën, Nënë Terezën.

Konferenca e Pare e Studenteve te Departamentit te Gjuhes Angleze date 20.06.2018.

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË PARË TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE
INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË PARË TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Programi i Junior Conference

ABSTRAKTET(ENGLISH)
ABSTRAKT

Foto gjate konferences


BRIEFING OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE ON THE MEETING WITH PROF. DR. DIANA KRISTO, A FORMER LECTURER OF THE DEPARTMENT OF ENGLSIH LANGUAGE, UNIVERSITY OF TIRANA, TRANSLATOR, INTERPRETER AT THE US DEPARTMENT OF STATE AND VARIOUS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND BODIES

In the framework of the events organized by the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, the students of the two cycles of study and the lecturers of the Department of English Language as well as other departments of the Faculty of Foreign Languages were pleased to be part of a meeting with Prof. Dr. Diana Kristo, a former lecturer of the Department of English Language, US Department of State translator and interpreter and various international organizations and institutions held at Europa room, (Faculty of Foreign Languages), Wednesday, May 16, 2018, at 15.00 hours.

In her presentation, she made an overview of her experience while working for the US Department of State Language Service, different levels of interpreters, the main criteria interpreters should meet in order to be interpreters for the US Department, the Interpreting Aptitude Test, the interview etc., the code of conduct for interpreters, principle of collegiality, various domains where interpreters work like: public services, insurances, health care, migration etc., challenges faced in the profession, personal experiences while working for the US Presidents and Vice Presidents and the Albanian-American community and various tips for the would-be-interpreters.

The meeting was interactive and through the discussion sharing, the attendees were informed about a series of issues in interpreting in US and the role of the interpreter in the modern world.

The students and the lecturers present in the meeting showed great interest on her experience while escorting and interpreting for a unique figure for the Albanians worldwide, Mother Teresa during her visit in Albania in 1989.

Perberja e komisioneve te provimeve ne modulin Gjuhe C, Bachelor per sezonin e Dimrit 2018

Komisionet e Gjuhes C cikli i pare

Komisionet e Gjuhes C cikli i pare 2

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018
Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018 faqe 2