DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

Departamenti i Gjuhës Angleze (ish-katedra e Gjuhës Angleze) është themeluar në shator të vitit 1960 me nismën e Profesor Skender Luarasi, pergjegjësi i saj i parë deri në vitin 1965. Fillimisht programi mësimor synonte kryesisht përgatitjen e mesuesve të ardhshëm të gjuhës angleze dhe gjuhës e letërsisë shqipe për shkollat e mesme dhe tetëvjeçare.

Në vitin 1972, filloi puna për hartimin e programet e rinj mësimorë, si dhe teksteve bazë të shumë lëndëve të reja mesimore, duke mundësuar formësimin jo vetëm si njësi e konsoliduar administrative, por edhe mësimore e shkencore e pavarur. Pedagoget u përqëndruan jo vetëm në fushën e mesimdhënies dhe kualifikimit të mësuesve të anglishtes, por edhe në atë të kualifikimit të tyre të mëtejshëm, sidomos në fushën e mbrojtjes së disertacioneve, përpilimit të fjalorëve të ndryshëm, përkthimeve, etj.

Në mënyrë që të plotesoheshin më mirë kerkesat e kohës, si dhe ato te tregut të punës për specialistë të profilizuar, gjatë periudhës 1997-1998, në vazhdim të përpjekjeve të meparshme, në Departamentin e Anglishtes u realizua për herë të parë zhvillimi i planeve dhe programeve të rinj mësimorë, të cilët parashikonin, krahas përgatitjes së mësueve të gjuhë angleze, edhe futjen e dy profileve te reja, përkatesisht Përkthim e Interpretim dhe Studime Britanike e Amerikane. Si rezultat, prej vitit 1998, Departamenti i Anglishtes ofron tre profile të ndryshme: profilin e mësuesisë, përkthimit dhe interpretimit, si dhe atë të studimeve britanike e amerikane.

Aktualisht Departamenti ka 7 Profesorë, 3 Profesorë të Asociuar, 35 Doktorë të Shkencave, 4 Doktorantë, 1 Master i Shkencave (Studime Postmaster) të cilët, në sajë të formimit dhe kualifikimit të nivelit më të të lartë, krahas mësimdhënies në Departament, janë të përfshirë në veprimtari të ndryshme me natyrë zbatuese në fusha të tilla si përkthimi dhe interpretimi, botime, përgatitja e monografive dhe teksteve mësimore, fjalorëve, konsulencë e natyrave të ndryshme gjuhësore, didaktike e pedagogjike, menaxhimi i projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

Nga departamenti i Anglishtes janë diplomuar studentë, të cilët janë shquar me kontributin e tyre në fusha të ndryshme dhe të shumëllojshme të veprimtarisë profesionale dhe shoqërore, si në sektorin publik, kryesisht në politikëbërje, përkthim dhe interpretim, gazetari, diplomaci, mësimdhënie në nivele të ndryshme, etj., si dhe atë jopublik, nëpërmjet bizneseve të tyre të suksesshme.

Prej vitit 2005, programet e studimit të ciklit të parë, Bachelor, gjatë dy viteve të para të studimit, janë të organizuara si programe me bërthamë të përbashkët, ndërsa në vitin e tretë studentëve ju krijohet mundësia të përzgjedhin ndërmjet tri drejtimeve, përkatësisht:

 1. Bachelor në Gjuhë Angleze, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e mësimdhënies së gjuhës angleze;
 2. Bachelor në Përkthim dhe Interpretim, në të cilin në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module formuese në fushën e përkthimit dhe interpretimit;
 3. Bachelor në Studime Britanike dhe Amerikane, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e studimeve kulturore dhe institucionet britanike e amerikane;

Në vitin 2008, në përputhje me ndryshimet e parashikuara në Ligjin e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, në bashkëpunim me departamentet e tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, si dhe departamentet e tjerë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës, Departamenti i Gjuhës Angleze ofron Programet Master i Shkencave, të cilët mirëpresin jo vetëm studentë të FGJH, por edhe të fakulteteve të tjerë brenda dhe jashtë vendit, përkatësisht:

 1. Mësues i Gjuhës Angleze, në të cilin përgatiten mësues të gjuhës angleze për shkollën e mesme;
 2. Përkthim teknik-letrar dhe interpretim, në të cilin përgatiten përkthyes dhe/ose interpret për institucione publike dhe private, ndërmjetësues shumëgjuhësor dhe shumëkulturor në organizma dhe organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase,  nëpunës i administratës publike, punonjës në OJF të ndryshme, në strukturat e pushtetit lokal, ndërmjetësues në marrëdhëniet me publikun, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, perkthyes dhe/ose gazetarë për mediat e shkruara dhe elektronik, ndërmjetësues shumëgjuhësorë dhe shumëkulturorë në fyshën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë;
 3. Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e turistik, në të cilin përgatiten ndërmjetësues ndërkulturor në fushën e marrëdhënieve kulturore, në organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase, punonjës të administratës publike, në struktura të pushtetit lokal, përkthyes të fushës kulturore, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, menaxherë të agjencive turistike, punonjës në mediat e shkruara dhe elektronike sidomos në fushat kulturore, historike, ndërgjuhësore, etj.

 

Duke parë interesimin e studentëve dhe kërkesat e tregut të punës, gjatë Vitit Akademik 2017-2018, në Departamentin e Anglishtes filloi për herë të parë Programi i Masterit Profesional me 60 kredite (kohëzgjatje 1-vjeçare).

Diplomat e marra nga studentët e anglishtes të diplomuar në të tërë ciklet e studimeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja njihen ne SHBA, Kanada dhe Evropë duke ju krijuar mundësi për studime të mëtejshme dhe/apo punësim, jo vetëm në drejtimet dhe programet e studmit në FGJH, por në një shumëllojshmëri programesh të tjera studimi.

Gjatë viteve Departamenti i Anglishtes ka pasur marrëdhënie bashkëpunimi me Këshillin Britanik, Ambasadën Amerikane, Korpusin e Paqes, universitete të ndryshme në Evropë dhe më tej, duke u përfshirë në projekte të përbashkëta kualifikuese dhe kërkimore-shkencore.

Konferenca 10-te Nderkombetare e Departamentit te Gjuhes Angleze

Ftesa_per_Konferencen_e_Departamentit_te_Anglishtes__12-13.05.2017
abtsraktet_e_gjuhesise_se_bashku
Key-note_speech__William_K.Martin__Some_thoughts_on_Critical_Thinking
Abstraktet_e_komunikimit_te_redaktuara
Abstraktet_Letersi_All
Abstrakt_Mesuesi
Abstrakte_Perkthim
Informacion per Konferencen 10 te Departamentit te Anglishtes, 15.05.2017

GRUPET LENDORE DHE KERKIMORE-SHKENCORE

 1. GJUHESI TEORIKE
 2. GJUHESI E ZBATUAR
 3. STUDIME KULTURORE BRITANIKE
 4. STUDIME KULTURORE AMERIKANE
 5. DIDAKTIKE DHE METODIKE
 6. KOMUNIKIM NDERKULTUROR
 7. PERKTHIM DHE  INTERPRETIM

 

Datat e provimeve dhe Komisionet

Datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i I  në Gjuhe Angleze

Datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i II  në Gjuhe Angleze

Datat e Provimeve, Vere 2018, Perkthim dhe Interpretim, viti I, sem II, 2017-2018
Dt. e provimeve viti I, master Mesuesi, vere 2018
Dt. e provimeve viti I, master profesional Perkthim
Dt. e provimeve, viti I, master Komunikim vere 2018
Datat e provimeve master profesional Profili Perkthyes viti I, sem II 2018
Datat e Provimeve viti I sem II master shkencor Perkthim

Grafiku i provimeve viti I, sem II, 2017-2018
Grafiku i provimeve, viti 3, sem II, 2017-2018, Gjuhe Angleze
Grafiku i provimeve, viti 3, sem II, 2017-2018, Gjuhe Angleze[1]
Grafiku i provimeve, viti 3, sem II, Stu BA, 2017-2018
Grafiku i provimeve, viti II, sem II, 2017-2018

Komisionet e Gjuhes C per masterin, vere 20180001
Komisionet e Gjuhes C per masterin, vere 20180002
Komisionet e master Komunikim, vere 2018
Komisionet e masterit ne Mesuesi, vere 2018
Komisionet e masterit profesional Perkthim vere 2018
Komisionet e masterit shkencor Perkthim vere 2018
Komisionet e provimeve cikli I, sezoni i dyte 2018  faqe 1
Komisionet e provimeve cikli I, sezoni i dyte 2018  faqe 2
Komisonet e Gjuhes C , sezoni i dyte, 20180001
Komisonet e Gjuhes C , sezoni i dyte, 20180002

Thirrjet per shkolle verore

Thirrje per shkolle verore ne Universitetin e Pecs, Hungari.

 Programet e lendeve te pedagogeve te Departamentit te Anglishtes, ne nivelin Bachelor dhe Master i Shkencave
Programet, Studime Britanike dhe Amerikane, shqip
Programet, Studime Britanike dhe Amerikane, Anglisht
Programet, Perkthim dhe Interpretim, Shqip
Programet, Perkthim dhe Interpretim, Anglisht
Programet, Gjuhe angeze, shqip
Programet, Gjuhe angeze, anglisht
Kurrikula Bachelo, Gjuhe Angleze 2017-2018, shqip
Kurrikula Bachelo.r Gjuhe Angleze 2017-2018, anglisht
Kurrikula Bachelor, Studime Britanike e Amerikane 2017-2018, shqip
Kurrikula Bachelor, Studime Britanike e Amerikane 2017-2018, anglisht
Kurrikula Bachelor, Perkthim dhe Interpretim  2017-2018, shqip
Kurrikula Bachelor, Perkthim dhe Interpretim 2017-2018, anglisht

Programet e lendeve ne Shqip, Master i Shkencave, Perkthim dhe Interpretim
Programet e lendeve ne Anglisht, Master i Shkencave, Perkthim dhe Interpretim
Programet e lendeve ne Shqip, Master i Shkencave, Mesuesi ne Gjuhen Angleze
Programet e lendeve ne Anglisht, Master i Shkencave, Mesuesi ne Gjuhen Angleze
Programet e lendeve ne Shqip, Master i Shkencave, Komunikim nderkulturor
Programet e lendeve ne Anglisht, Master i Shkencave, Komunikim nderkulturor
Programet e lendeve ne Anglisht, Master Profesional, Perkthim me Profilin Perkthyes
Programet e lendeve ne Shqip, Master Profesional, Perkthim me Profil Perkthyes

Grafiku i seancave informuese per Programin Master ne Perkthim dhe Interpretim, qe organizohet ne bashkepunim me Universitetin e Strasburgut.

Informacion mbi zhvillimin e Praktikës Profesionale nga studentët e programeve Master i Shkencave dega Gjuhë Angleze , viti akademik 2017-2018 .

Praktika Profesionale Master i Shkencave Gjuhe dhe Komunikim

Praktika Profesionale Master i Shkencave Mesuesi

Praktika Profesionale Master i Shkencave Perkthim dhe Interpretim

 

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

PERSONELI AKADEMIK ME KOHE TE PLOTE

VITI AKADEMIK 2018-2019

 

 

Nr
Emri Mbiemri
CV
 1. Prof.Dr. Viktor Ristani
 2. Prof.Dr. Daniela Tamo
3. Prof.Dr. Elida Tabaku
4. Prof.Dr. Maksim Daiu
5. Prof. Dr. Petraq Buka
6. Prof.Dr. Shpresa Delija
7. Prof.Dr. Shpresa Qatipi
8. Prof.Asoc. Dr. Ukë Buçpapaj
9. Prof. Asoc. Dr. Adriana Dervishaj
10. Prof. Asoc. Dr. Leonard Danglli
11. Dr. Adelina Albrahimi
12. Dr. Albana Shijaku
13. Dr. Albana Lila
14. Dr. Albert Sheqi
15. Dr. Alketa Pema
16. Dr. Daniela Hasa
17. Dr. Elvana Shtepani
18 Dr. Ergys  Bezhani
19 Dr. Erjon Agolli
20. Dr. Ervin Hoxhaj
21. Dr. Esmeralda Subashi
22. Dr. Etleva Kondi
23. Dr. Fatma Shijaku
24. Dr. Hatixhe Sejdini
25. Dr. Irena Kapo
26. Dr. Iris Klosi
27. Dr. Jonida Petro
28. Dr. Kristina Ajazi
29. Dr. Kristina Sheperi
30. Dr. Leonora Lumezi
31 Dr. Loran Gami
32. Dr. Manjola Nasi
33. Dr. Miranda Ostrosi
34. Dr. Ogerta Koruti
35. Dr. Orges Selmani
36. Dr. Pandora Teta
37. Dr. Rovena Vora
38. Dr. Rozana Bela
39. Dr. Rudina Vrioni
40. Dr. Rudina Xhillari
41. Dr. Sidita Hoxhiq
42. Dr. Violeta Shaba
43. Dr. Vjollca Tabaku
44. Msc. Anisa Agolli, Doktorante
45. MSc. Anxhela Starja, Doktorante
46 MSc. Blerina Zaimi
47. MSc. Brunilda Kondi, Doktorante
48. MSc. Ermal Como, Doktorant
49. Dr. Nejla Qafmolla
50. MA. Luela Lici, Doktorante

 

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

PERSONELI AKADEMIK ME KOHE TE PJESESHME

VITI AKADEMIK 2018-2019

 

Nr Emër            Mbiemër
 1. Prof. Dr. Luljeta Buza
 2. Prof.Asoc. Dr. Shpresa  Shamblli
 3.  Prof.Asoc. Dr. Griselda Abazaj (Danglli)
 4.  Prof.Asoc. Dr. Artur    Jaupaj
 5. Prof.Asoc. Dr. Rregjina Gokaj
 6. Dr. Artemisa Malo
 7. Dr. Isida Shehu
 8. Dr. Lenida Lekli
 9. Dr. Miranda Enesi (Shahini)
10. Dr. Sonila Tanku
11. Dr. Vanina Bilimani
 12. MSc. Lindita Hasimi, , Doktorante
 13. Msc. Fabiana Velencia, Doktorante
 14. MSc. Inesa Toska, Doktorante
 15. MSc Jola Bojaxhi, Doktorante
 16. MSc. Leandro Xhama, Doktorant
 17. MSc. Silvana Dervishi, Doktorante
 18. MSc Enkelejda Malaj, Doktorante
 19. MA. Arti Omeri, Doktorant
 20. MSc. Anila Aliaj (Karanxha)
 21. MA Angjelina Prenga
 22. MA Anisa Sota
 23. MA Arba Bërdica
 24. MA Ardian Ferra
 25. MA Ardita Dylgjeri
 26. MA Blerina Zylfo
 27. MA Brian Gega
 28. MA Dana Capo
 29. MA Denisa Hunçi (Cania)
 30. MA Dorina Shehu
 31. MA Eda Cauli
 32. MA Ejona Blakçori
 33. MA Elisabeta Koçeku
 34. MA Elton Xhaja
 35. MA Enisa Kananaj
 36. MA Era Buçpapaj
 37. MA Erion Shehu
 38. MA Eriona Çela
 39. MA Estela Janji (Kafexhiu)
 40. MA Evi Sogani
 41. MA Fitore Dida
 42. MA Gentiana Bidollari
 43. MA Ina Tollumi
 44. MA Ina Leka
 45. MA Irena Sedja
 46. MA Joana Kondo
 47. MA Julinda Karaboja
 48. MA Kisida Shemsiu
 49. MA Liridona Raza
 50. MA Lorena Zhuli
 51. MA Matilda Mema
 52. MA Pamela Pëllumbi
 53. MA Rukije Lamçja
 54. MA Suela Bunguri
 55. MA Vitiola Çerepi
 56. MA Tiziana Leka
 57. MA Valbona Dina
 58. MA Xhilda Xhanaj
 59. MA Xheni Leka
 60. Albana Kokoli (Ferko)
 61. Anila Gjata
 62. Marjeta Lulaj
 63. Rozana Zeneli

 

Kurrikulat për vitin akademik 2017-2018

Kurrikulat per vitin akademik 2017-2018, versioni anglisht

Zhvillimi i Konferencës “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”

Departamenti i Gjuhës Angleze organizon Konferencën e 11 Nderkombëtare me temë : “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”
Konfernca do të zhvillohet në datën 2 dhe 3 nëntor 2018 në Sallën Europa.
Bashkëngjitur do të gjeni programin e konferencës si dhe Posterin.

Programi perfundimtar i Konferences se Departamentit te Anglishtes 2-3.11.2018

 

Mbrojtja e disertacionit me temë  “Aspekte te barsvlershmërisë në përkthimet e letërsisë bashkëkohore për fëmijë nga Amik Kasoruho” per graden ” Doktor” nga  Znj. Aida Alla

Mbrojtja e disertacionit me teme  “Aspekte teorike dhe praktike të dukurive përkthimore dhe gjinore në përkthimin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe” per graden ” Doktor” nga  Znj. Nejla Qafmolla

 

TAKIMI ME POETIN E MIRENJOHUR AMERIKAN CRAIG CZURY 
Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e enjte, datë 10.05.2018, ora 15.00, studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me poetin e mirënjohur  të mirënjohur amerikan Craig Czury, anëtar i PEN America, të organizuar në bashkëpunim me Albanian PEN Centre, Qendër e PEN International. 

Të pranishmit u njohën me tekniken “fusion” të shkrimit të poezisë, duke ndare krijimet e tyre me poetin dhe duke shkembyer përvoja dhe ide. 
Leximi i poezive nga vetë poeti, “loja” me vargjet e studentëve, teknikat krijuese dhe mësimdhënëse të poezisë, bashkëbisedimi i ngrohtë, e bënë pasditen e së enjtes tejet interesante për Departamentin e Anglishtes dhe studentët tanë.
NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR TAKIMIN ME PROF. DR. DIANA KRISTO, ISH-PEDAGOGE E DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES (UNIVERSITETI I TIRANËS), PËRKTHYESE E INTERPRETE E DEPARTAMENTIT TË SHTETIT DHE ORGANIZATAVE E INSTITUCIONEVE NDËRKOMBËTARE

Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e mërkurrë, datë 16.05.2018, ora 15.00, salla Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me Prof. Dr. Diana Kristo, ish-pedagoge e Departamentit te Anglishtes, përkthyese e interprete e Departamentit te Shtetit dhe organizatave e institucioneve të shumta ndërkombëtare.

Në prezantimin e saj, ajo bëri një përmbledhje të përvojës së saj të punës për Shërbimin e Gjuhëve të Departamentit të Shtetit, nivelet e ndryshme të interpretëve, kriteret kryesore që duhet të përmbushin interpretët për të qenë interpretë të Departamentit të Shtetit, Testi i Aftësive të Interpretimit, intervista etj., kodin e etikës për interpretët, parimi i kolegjialitetit, fushat e ndryshme ku punojnë interpretët si: shërbimet publike, sigurimet, shërbimi mjekësor, emigracioni etj., sfidat që hasen në këtë profesion, përvojat personale gjatë punës me Presidentët dhe zëvëndëspresidentët e SHBA-së dhe komunitetin shqiptaro-amerikan si dhe këshilla të ndryshme për interpretët e ardhshëm.

Takimi ishte ndëraktiv dhe nëpërmjet bashkëbisedimit, diskutimeve të shumta të pranishmit u njohën me disa çështje të interpretimit në SHBA dhe të rolit të interpretit në kohët e sotme.

Interes paraqiti tek studentët dhe pedagogët, përvoja e saj në shoqërimin dhe interpretimin gjatë vizitës në 1989 së një figure unike për shqiptarët në mbarë botën, Nënë Terezën.

Konferenca e Pare e Studenteve te Departamentit te Gjuhes Angleze date 20.06.2018.

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË PARË TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE
INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË PARË TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Programi i Junior Conference

ABSTRAKTET(ENGLISH)
ABSTRAKT

Foto gjate konferences


BRIEFING OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE ON THE MEETING WITH PROF. DR. DIANA KRISTO, A FORMER LECTURER OF THE DEPARTMENT OF ENGLSIH LANGUAGE, UNIVERSITY OF TIRANA, TRANSLATOR, INTERPRETER AT THE US DEPARTMENT OF STATE AND VARIOUS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND BODIES

In the framework of the events organized by the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, the students of the two cycles of study and the lecturers of the Department of English Language as well as other departments of the Faculty of Foreign Languages were pleased to be part of a meeting with Prof. Dr. Diana Kristo, a former lecturer of the Department of English Language, US Department of State translator and interpreter and various international organizations and institutions held at Europa room, (Faculty of Foreign Languages), Wednesday, May 16, 2018, at 15.00 hours.

In her presentation, she made an overview of her experience while working for the US Department of State Language Service, different levels of interpreters, the main criteria interpreters should meet in order to be interpreters for the US Department, the Interpreting Aptitude Test, the interview etc., the code of conduct for interpreters, principle of collegiality, various domains where interpreters work like: public services, insurances, health care, migration etc., challenges faced in the profession, personal experiences while working for the US Presidents and Vice Presidents and the Albanian-American community and various tips for the would-be-interpreters.

The meeting was interactive and through the discussion sharing, the attendees were informed about a series of issues in interpreting in US and the role of the interpreter in the modern world.

The students and the lecturers present in the meeting showed great interest on her experience while escorting and interpreting for a unique figure for the Albanians worldwide, Mother Teresa during her visit in Albania in 1989.

Perberja e komisioneve te provimeve ne modulin Gjuhe C, Bachelor per sezonin e Dimrit 2018

Komisionet e Gjuhes C cikli i pare

Komisionet e Gjuhes C cikli i pare 2

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018
Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018 faqe 2

Njoftim

Në kuadrin e Programit CEEPUS, Prof. As Maria Bajner, Ph.D, University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development do të zhvillojë një vizitë në datat 24-25 shtator në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe do të takohet me pedagogë e studentë të Fakultetit .
Bashkëngjitur do të gjeni programet e takimeve.

Programi i takimeve per Assoc. Prof. Maria Bajner0002

Programi i takimeve per Assoc. Prof. Maria Bajner0001

Anglishtja Takim

 

 

TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

Në kuadrin e Programit CEEPUS dhe veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datat 24 dhe 25.09.2018, në sallën Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) pedagogë të Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja mirëpritën dhe ndoqën me vëmendje serinë e leksioneve ndërvepruese të Prof. Assoc. Dr. Mária Bajner, Ph.D, Universiteti i Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal.

Në prezantimin e saj, fillimisht Prof. Assoc. Dr Mária Bajner, Ph.D bëri një përmbledhje të aspekteve të ndryshme të jetës në Hungari, qytetin Pecs, si dhe përvojës së saj në Universitetin e Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal.

Nëpërmjet leksioneve ndërvepruese, bashkëbisedimeve të frytshme, diskutimeve të shumta, të pranishmit u njohën me aspekte të tilla si “Gender Stereotypes and the Media”, “Online Learning: Pros and Cons”.

Gjithashtu, në takime të ndryshme me kolegët e Departamentit të Anglishtes, si dhe në takimin me Dekanin e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof.Dr. Artur Sula, u shkembyen mendime dhe përvoja me interes të ndërsjelltë, duke theksuar bashkëpunimin në të ardhmen me Universitetin e Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal, si edhe mundësinë e përfshirjes në projekte të përbashkëta me partnerë të ndryshëm në rajon dhe më tej.

MEETINGS AND LECTURES WITH Assoc. Prof. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITY OF PECS, HUNGARY, FACULTY OF CULTURAL SCIENCES, EDUCATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, 24-25 September 2018

In the framework of the CEEPUS Program and the events organized by the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, the lecturers of the English Department, and other departments of the Faculty of Foreign Languages welcomed and followed attentively the series of interactive lectures presented by Assoc. Prof. Dr Mária Bajner, Ph.D, University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, at Europa Lecture Hall, (Faculty of Foreign Languages), September 24th and 25th 2018.

In her presentation, Assoc. Prof. Dr Mária Bajner, Ph.D made an introductory overview of various aspects of life in Hungary, city of Pecs, as well as her experience at the University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development

It was through the interactive lectures, fruitful opinion-sharing, numerous discussions, that the attendees were informed about such aspects as “Gender Stereotypes and the Media”, “Online Learning: Pros and Cons”.

In addition, in various meetings with fellow colleagues from the English Department, and a meeting with the Dean of Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, opinions and experiences of mutual interest were shared, focusing on future collaboration with the University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, as well as potential involvement in joint projects with various partners in the region and beyond.

TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018
TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

 

 

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS XI NDËRKOMBËTARE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Në datat 2 dhe 3 nëntor 2018 Departamenti i Gjuhës Angleze organizoi Konferencën e 11-të ndërkombëtare me temë “New Dimensions and Approaches in English Studies”, në të cilën u mbajtën 51 kumtesa në fushën e gjuhësisë, mësimdhënies dhe metodologjisë së gjuhëve të huaja, studimeve përkthimore, letërsisë, studimeve kulturore dhe komunikimit, të përgatitura nga 58 studiues dhe pedagogë të universiteteve shqiptare dhe të huaja.

Të ftuarve të pranishëm ju uroi mirëseardhjen Përgjegjësi i Departamentit të Anglishtes, Prof. Dr. Viktor Ristani, i cili vuri në dukje rëndësinë e kësaj konference jubilare, duke theksuar, ndër të tjera, ndihmesën dhe mbështetjen e Dekanit të FGJH-së, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe Këshillit Britanik për Departamentin e Gjuhës Angleze, veprimtarinë mësimore e kërkimore-shkencore të Departamentit të Anglishtes, bashkëpunimet dhe veprimtaritë e përbashkëta me universitete të ndryshme evropiane dhe më gjerë, organizimin për herë të parë në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Konferencës së Studentëve.

Në seancën plenare ishin të pranishëm Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Prof.Dr. Artur Sula, i cili në fjalën përshëndetëse, duke falenderuar organizatorët e kësaj konference, theksoi rëndësinë e Departamentin e Anglishtes, jo vetëm për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, por edhe për Universitetin e Tiranës, si dhe vuri në dukje bashkëpunimin e qëndrueshëm me Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe Këshillin Britanik në Tiranë. Vëmendje e veantë në vlerësimet e Prof. Sula për Departamentin e Anglishtes ju kushtua edhe përfshirjes së Departamentit të Anglishtes në bashkëpunime dhe shkëmbime të shumta gjatë periudhës ndërmjet dy konferencave me universitetet evropiane dhe më gjerë në kuadrin e Programeve ERASMUS + dhe CEEPUS, si dhe përfshirjes së shpejti në Projekte bashkëpunimi me Universitetin e Pecs, Hungari.

Gjithashtu, në këtë kontekst, u vlerësuan përpjekjet e vazhdueshme në përmbushjen e synimeve për një proces mësimdhënie dhe edukimi sa më të mirë të studentëve në përballimin e sfidave në të ardhmen. Bashkëpunimet e mëparëshme, si dhe bashkëpunimet e mundëshme në të ardhmen, u vlerësuan si ndihmesë në sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë së duhur të përgatitjes së studentëve në përputhje me kërkesat e tregut kombëtar, rajonal e ndërkombëtar të punës.

Në këtë konferencë ishin të ftuar si referues kryesorë në seancën plenare profesorët dhe kërkuesit e mirënjohur Prof. Dr. Shpresa QATIPI me kumtesën ” Ishte Fjala….është Fjala! Komunikimi përmes Fjalës…një vështrim mbi fjalët e urta Biblike” dhe profesoresha amerikane Aileen HALE, PhD me kumtesën ” Differentiating language acquisition from language learning – the what, why, and how”.

Pjesëmarrësit vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në seanca të njëkohësishme sipas fushave studimore dhe kërkimore-shkencore të veçanta, të shoqëruar nga pyetje, diskutime dhe sugjerime për të ardhmen e kërkimit shkencor në këtë fushë. Konferenca dhe kumtesat e natyrave dhe fushave të ndryshme të studimeve të gjuhës angleze i shërbyen studiuesve, veçanërisht kërkuesve të rinj dhe studentëve të Programeve Master i Shkencave në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, të cilët ndoqën me interes disa prej këtyre seancave, mësimdhënësve të gjuhës angleze, si dhe grupeve të ndryshme të interesit në institucionet e arsimit të lartë në shkëmbimin e përvojave të tyre, forcimit dhe thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit profesional dhe ndërinstitucional, si edhe zgjerimit të rrjetit të bashkëpunimit profesional e ndërpersonal në këtë fushë të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

 

 

DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

 

 

INFORMATION ON THE ORGANIZATION OF THE XI INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

 

On the 2nd and 3rd of November 2018, the Department of English organized the 11th International Conference on the topic “New Dimensions and Approaches in English Studies”, where there were presented 51 papers on the area of linguistics, teaching and methodology of foreign languages, translation studies, literature, cultural and communication studies, prepared by 58 scholars and lecturers of Albanian and foreign Universities.

The Head of the Department of English, Prof. Dr. Viktor Ristani, welcomed the guests and highlighted the significance of this jubilee conference, stressing among others, the assistance and support provided by the Dean of the Faculty of Foreign Languages, the Embassy of the United States and British Council for the Department of English Language, for the teaching and research activity conducted by this Department, for its cooperation and joint activities with different European universities and beyond, for the organization for the first time of the Junior Conference at the Faculty of Foreign Languages.

In his remark during the plenary session, the Dean of the Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, thanked the organisers of this conference and acknowledged the importance of the English Department, not only for the Faculty of Foreign Languages but also for the University of Tirana, further, he noted the sustainable cooperation with the Public Affairs Office of US Embassy in Tirana and British Council in Tirana. In his appreciation remarks, Prof. Sula stressed particularly the involvement of the English Department, its cooperation and its numerous exchanges during the period of the last two conferences, with the European universities and not only, in the context of ERASMUS + and CEEPUS Programs, as well as the upcoming involvement in cooperation Projects with the University of Pecs, Hungary.

 

Moreover, in this context, the continuous efforts to achieve targets for a better teaching and educational process for students were acknowledged, so that they can face challenges of the future. The previous and the potential upcoming cooperation were considered as helpful for the assurance and management of quality in educating students conform to the requirements of the national, regional and international labour market.

Two professors and renowned scholars were invited as keynote speakers of the plenary session, namely Prof. Dr. Shpresa QATIPI with her paper “It used to be the Word… it is the Word! Communication through the Word… an overview of Bible’s words of wisdom” and the American professor Aileen HALE, Ph.D. with her paper “Differentiating language acquisition from language learning – the what, why, and how”.

The participants continued with the presentations of their papers according to their respective areas of study and research in concurrent sessions, which were accompanied with questions, discussions and suggestions about the future of research in this field. The conference and the papers on different areas of studies of the English language, were useful to scholars, particularly to the young scholars and students of Master of Science Programs in the Faculty of Foreign Languages, who attended with a great interest some of these sessions, to the teachers of English language, as well as to different stakeholders in the institutions of higher education in exchanging their experiences, strengthening and deepening further the professional inter-institutional cooperation, as well as expanding the professional and interpersonal cooperation network in this particular field of teaching and research.

 

 

DEPARTMENT OF ENGLISH

 

Njoftim

Konferenca e e dyte te studenteve te Departamentit te Anglishtes, date 14.06.2019 me temë “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”

Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Parë Bachelor në Gjuhe Angleze .
Sezoni i Provimeve Cikli i Pare Bachelor Gjuhe Angleze viti I

Sezoni i Provimeve Cikli i Pare Bachelor Gjuhe Angleze viti II

Sezoni i Provimeve Cikli i Pare Bachelor Gjuhe Angleze viti III

Sezoni i Provimeve Cikli i Pare Bachelor Gjuhe Angleze viti III, Perkthim

Sezoni i Provimeve Cikli i Pare Bachelor Gjuhe Angleze viti III, Studime BA

 

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te minivjeshtes se provimeve për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i II në Gjuhe Angleze .

Sezoni i Minivjeshtes Master i shkencave:Perkthim Teknik-letrar dhe interpretim

Sezoni i Minivjeshtes Master i shkencave:Mësuesi

Sezoni i Minivjeshtes Master i shkencave:Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Komisionet e provimeve të Gjuhes C, Sezoni i Veres, 2018-2019, për studentët e programeve Bachelor viti I, II dhe III, 03 – 15 Qershor 2019 në Gjuhe Angleze .

Komisioni i gjuhes C, Viti 3, sezoni i veres 2018-2019

Komisioni i gjuhes C, Viti 2, sezoni i veres 2018-2019

Komisioni i gjuhes C, Viti 1, sezoni i veres 2018-2019

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Komisionet e provimeve të Sezonit të Veres, 2018-2019, për studentët e programeve Bachelor viti I, II dhe III, 03 – 15 Qershor 2019 në Gjuhe Angleze.

Komisionet e provimeve të Sezonit të Veres,Viti 1,2 2018-2019

Komisionet e provimeve të Sezonit të Veres,Viti 3 2018-2019

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te minivjeshtes se provimeve për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i II në Gjuhe Angleze .

Datat e provimeve viti III Gjuhe Angleze sezoni i veres 2018-2019

Datat e provimeve viti III Stdime Britanike dhe Amerikane sezoni i veres 2018-2019

Datat e provimeve viti I Gjuhe Angleze sezoni i veres 2018-2019

Datat e provimeve viti II Gjuhe Angleze sezoni i veres 2018-2019

Datat e provimeve viti III Perkthim dhe Interpretim sezoni i veres 2018-2019

 

Njoftim

Kur: Ditën e enjte, datë16.05.2019, ora 15.00

Ku: Salla “Europa”

Kush: Departamenti i Anglishtes në bashkepunim me Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 111

Çfarë: Veprimtari e përbashkët dhe bisedë informuese e sensibilizuese mbi Bullizmin

Pjesëmarrës: Studentë e pedagogë të gjuhës angleze të programeve Bachelor dhe Master dhe studentë e pedagogë te tjerë të interesuar.

 

NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR BISEDËN INFORMUESE E SENSIBILIZUESE MBI BULLIZMIN, ORGANIZUAR NË BASHKËPUNIM ME LINJA KOMBËTARE E TELEFONIT PËR FËMIJË – ALO 116


Në kuadrin e veprimtarive jashtëshkollore të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datën 16.05.2019, në sallën Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja), pedagogë dhe studentë të programeve të gjuhës angleze mirëpritën dhe ndoqën me vëmendje bisedën informuese e sensibilizuese mbi bullizmin, të organizuar nga Departamenti i Anglishtes në bashkëpunim me Linja kombëtare e telefonit për fëmijë – Alo 116 me pjesëmarrjen e Z.Mirgit Vataj, Drejtor Ekzekutiv i Alo 116 dhe Z. Klaudio Pulaha, menaxher rastesh ne Alo 116.


Nëpërmjet prezantimeve ndërvepruese, bashkëbisedimeve të frytshme dhe diskutimeve të shumta, studentët dhe pedagogët e pranishëm u njohën me veprimtarinë e Linja kombëtare e telefonit për fëmijë – Alo 116, si dhe aspekte të ndryshme të dukurisë së bullizmit dhe sigurisë kibernetike përkatësisht bullizmi kibernetik, bullizmit në rrjetet e lëvizshme, sms dhe postimeve të tjera ofenduese.
Në këtë takim u shkëmbyen mendime dhe përvoja me interes të ndërsjelltë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në të ardhmen për një ndërgjegjësim të mëtejshëm në lidhje me shumë aspekte të shërbimeve psiko-sociale të munguara, por të domosdoshme në Universitetin e Tiranës.

 

BRIEFING OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH
ON THE INFORMATIVE AND AWARENESS-ENHANCING SPEECH ON BULLYING, ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE ALBANIAN NATIONAL CHILD HELPLINE ALO 116, MAY, 16TH 2019

In the framework of the extracurricular activities and events initiated and supported by the Department of English, Faculty of Foreign Languages, the lecturers and students of English language programmes welcomed and followed attentively the informative and awareness-enhancing speech on bullying, organized at “Europa” Lecture Hall, (Faculty of Foreign Languages), May 16th 2019, in collaboration with the Albanian national Child Helpline Alo 116,.with the participation of Mr. Mirgit Vataj, Executive Director of Alo 116 and Mr. Klaudio Pulaha, case manager at Alo 116


It was through the interactive presentations, fruitful opinion-sharing and numerous discussions that the students and lecturers present were informed about the activity of the Albanian National Child Helpline Alo 116, as well as various aspects associated with the phenomenon of bullying and cyber safety, respectively cyber bullying, mobile bullying SMSs, and other offensive postings.
In addition, in this meeting, opinions and experiences of mutual interest were shared, focusing on the importance of future collaboration targeting further awareness enhancement activities and events in connection with several aspects of the psycho-social services, indispensible for all students and staff, but currently absent at the University of Tirana.