Arkiv 2020-2021 për ciklet e pranimit I. Cikli i parë i studimeve, Bachelor për vitin Akademik 2020- 2021 në Universitetin e Tiranës: Vendim i Senatit…

Shkolla Verore e Bullgarishtes Shkolla Verore e Bullgarishtes do të zhvillohet në periudhën 1-10 korrik 2021 pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Kjo shkolle verore…

Në bazë të Ligjit të Arsimit të Lartë 80/2015 neni 90 – Kohëzgjatja e studimeve: “Kohëzgjatja maksimale e një program studimi nuk mund të jetë…

Përzgjedhja e studentëve bëhet nëpërmjet sistemit të pikëzimit si më poshtë: Kriteret   Pikët 1.Mesatarja 60 2.Gjuha e Huaj 20 3.Dokumenti Learning Agreement (në varësi…