TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

Në kuadrin e Programit CEEPUS dhe veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datat 24 dhe 25.09.2018, në sallën Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) pedagogë të Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja mirëpritën dhe ndoqën me vëmendje serinë e leksioneve ndërvepruese të Prof. Assoc. Dr. Mária Bajner, Ph.D, Universiteti i Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal.

Në prezantimin e saj, fillimisht Prof. Assoc. Dr Mária Bajner, Ph.D bëri një përmbledhje të aspekteve të ndryshme të jetës në Hungari, qytetin Pecs, si dhe përvojës së saj në Universitetin e Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal.

Nëpërmjet leksioneve ndërvepruese, bashkëbisedimeve të frytshme, diskutimeve të shumta, të pranishmit u njohën me aspekte të tilla si “Gender Stereotypes and the Media”, “Online Learning: Pros and Cons”.

Gjithashtu, në takime të ndryshme me kolegët e Departamentit të Anglishtes, si dhe në takimin me Dekanin e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof.Dr. Artur Sula, u shkembyen mendime dhe përvoja me interes të ndërsjelltë, duke theksuar bashkëpunimin në të ardhmen me Universitetin e Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal, si edhe mundësinë e përfshirjes në projekte të përbashkëta me partnerë të ndryshëm në rajon dhe më tej.

MEETINGS AND LECTURES WITH Assoc. Prof. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITY OF PECS, HUNGARY, FACULTY OF CULTURAL SCIENCES, EDUCATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, 24-25 September 2018

In the framework of the CEEPUS Program and the events organized by the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, the lecturers of the English Department, and other departments of the Faculty of Foreign Languages welcomed and followed attentively the series of interactive lectures presented by Assoc. Prof. Dr Mária Bajner, Ph.D, University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, at Europa Lecture Hall, (Faculty of Foreign Languages), September 24th and 25th 2018.

In her presentation, Assoc. Prof. Dr Mária Bajner, Ph.D made an introductory overview of various aspects of life in Hungary, city of Pecs, as well as her experience at the University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development

It was through the interactive lectures, fruitful opinion-sharing, numerous discussions, that the attendees were informed about such aspects as “Gender Stereotypes and the Media”, “Online Learning: Pros and Cons”.

In addition, in various meetings with fellow colleagues from the English Department, and a meeting with the Dean of Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, opinions and experiences of mutual interest were shared, focusing on future collaboration with the University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, as well as potential involvement in joint projects with various partners in the region and beyond.

TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018
TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

Leave a Reply