DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

Departamenti i Gjuhës Angleze (ish-katedra e Gjuhës Angleze) është themeluar në shator të vitit 1960 me nismën e Profesor Skender Luarasi, pergjegjësi i saj i parë deri në vitin 1965. Fillimisht programi mësimor synonte kryesisht përgatitjen e mesuesve të ardhshëm të gjuhës angleze dhe gjuhës e letërsisë shqipe për shkollat e mesme dhe tetëvjeçare.

Në vitin 1972, filloi puna për hartimin e programet e rinj mësimorë, si dhe teksteve bazë të shumë lëndëve të reja mesimore, duke mundësuar formësimin jo vetëm si njësi e konsoliduar administrative, por edhe mësimore e shkencore e pavarur. Pedagoget u përqëndruan jo vetëm në fushën e mesimdhënies dhe kualifikimit të mësuesve të anglishtes, por edhe në atë të kualifikimit të tyre të mëtejshëm, sidomos në fushën e mbrojtjes së disertacioneve, përpilimit të fjalorëve të ndryshëm, përkthimeve, etj.

Në mënyrë që të plotesoheshin më mirë kerkesat e kohës, si dhe ato te tregut të punës për specialistë të profilizuar, gjatë periudhës 1997-1998, në vazhdim të përpjekjeve të meparshme, në Departamentin e Anglishtes u realizua për herë të parë zhvillimi i planeve dhe programeve të rinj mësimorë, të cilët parashikonin, krahas përgatitjes së mësueve të gjuhë angleze, edhe futjen e dy profileve te reja, përkatesisht Përkthim e Interpretim dhe Studime Britanike e Amerikane. Si rezultat, prej vitit 1998, Departamenti i Anglishtes ofron tre profile të ndryshme: profilin e mësuesisë, përkthimit dhe interpretimit, si dhe atë të studimeve britanike e amerikane.

Aktualisht Departamenti ka 7 Profesorë, 3 Profesorë të Asociuar, 35 Doktorë të Shkencave, 4 Doktorantë, 1 Master i Shkencave (Studime Postmaster) të cilët, në sajë të formimit dhe kualifikimit të nivelit më të të lartë, krahas mësimdhënies në Departament, janë të përfshirë në veprimtari të ndryshme me natyrë zbatuese në fusha të tilla si përkthimi dhe interpretimi, botime, përgatitja e monografive dhe teksteve mësimore, fjalorëve, konsulencë e natyrave të ndryshme gjuhësore, didaktike e pedagogjike, menaxhimi i projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare, etj.

Nga departamenti i Anglishtes janë diplomuar studentë, të cilët janë shquar me kontributin e tyre në fusha të ndryshme dhe të shumëllojshme të veprimtarisë profesionale dhe shoqërore, si në sektorin publik, kryesisht në politikëbërje, përkthim dhe interpretim, gazetari, diplomaci, mësimdhënie në nivele të ndryshme, etj., si dhe atë jopublik, nëpërmjet bizneseve të tyre të suksesshme.

Prej vitit 2005, programet e studimit të ciklit të parë, Bachelor, gjatë dy viteve të para të studimit, janë të organizuara si programe me bërthamë të përbashkët, ndërsa në vitin e tretë studentëve ju krijohet mundësia të përzgjedhin ndërmjet tri drejtimeve, përkatësisht:

 1. Bachelor në Gjuhë Angleze, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e mësimdhënies së gjuhës angleze;
 2. Bachelor në Përkthim dhe Interpretim, në të cilin në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module formuese në fushën e përkthimit dhe interpretimit;
 3. Bachelor në Studime Britanike dhe Amerikane, në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module hyrëse në fushën e studimeve kulturore dhe institucionet britanike e amerikane;

Në vitin 2008, në përputhje me ndryshimet e parashikuara në Ligjin e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë, në bashkëpunim me departamentet e tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, si dhe departamentet e tjerë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës, Departamenti i Gjuhës Angleze ofron Programet Master i Shkencave, të cilët mirëpresin jo vetëm studentë të FGJH, por edhe të fakulteteve të tjerë brenda dhe jashtë vendit, përkatësisht:

 1. Mësues i Gjuhës Angleze, në të cilin përgatiten mësues të gjuhës angleze për shkollën e mesme;
 2. Përkthim teknik-letrar dhe interpretim, në të cilin përgatiten përkthyes dhe/ose interpret për institucione publike dhe private, ndërmjetësues shumëgjuhësor dhe shumëkulturor në organizma dhe organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase,  nëpunës i administratës publike, punonjës në OJF të ndryshme, në strukturat e pushtetit lokal, ndërmjetësues në marrëdhëniet me publikun, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, perkthyes dhe/ose gazetarë për mediat e shkruara dhe elektronik, ndërmjetësues shumëgjuhësorë dhe shumëkulturorë në fyshën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë;
 3. Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e turistik, në të cilin përgatiten ndërmjetësues ndërkulturor në fushën e marrëdhënieve kulturore, në organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase, punonjës të administratës publike, në struktura të pushtetit lokal, përkthyes të fushës kulturore, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, menaxherë të agjencive turistike, punonjës në mediat e shkruara dhe elektronike sidomos në fushat kulturore, historike, ndërgjuhësore, etj.

 

Duke parë interesimin e studentëve dhe kërkesat e tregut të punës, gjatë Vitit Akademik 2017-2018, në Departamentin e Anglishtes filloi për herë të parë Programi i Masterit Profesional me 60 kredite (kohëzgjatje 1-vjeçare).

Diplomat e marra nga studentët e anglishtes të diplomuar në të tërë ciklet e studimeve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja njihen ne SHBA, Kanada dhe Evropë duke ju krijuar mundësi për studime të mëtejshme dhe/apo punësim, jo vetëm në drejtimet dhe programet e studmit në FGJH, por në një shumëllojshmëri programesh të tjera studimi.

Gjatë viteve Departamenti i Anglishtes ka pasur marrëdhënie bashkëpunimi me Këshillin Britanik, Ambasadën Amerikane, Korpusin e Paqes, universitete të ndryshme në Evropë dhe më tej, duke u përfshirë në projekte të përbashkëta kualifikuese dhe kërkimore-shkencore.

NJOFTIM

Njoftohen studentët e vitit të parë, të dytë dhe të tretë të programeve Bachelor dhe studentët e vitit të dytë të programeve Master, Departamenti i Gjuhës Angleze, se ditën e hënë, datë 18 tetor 2021, ditën e fillimit të vitit akademik 2021-2022,  ne zbatim te plotë të masave anti-Covid 19 dhe njoftimit të Dekanatit të FGJH, do të veprohet si më poshtë:

 1. Në orën 9.00, studentëve të vitit të parë do t’u urohet mireseardhja dhe prezantohen me pedagogët e Departamentit në auditorin 307, Godina A, Kati III (Grupet ABCDE) dhe auditori 309, Godina A, Kati III (Grupet FGHI).
 2. Më pas studentët e vitit të parëvazhdojnë mesimin sipas orarit që do të shpallet tek stendat e Departamentit. Pedagogët që japin mësim në këto grupe do të marrin masa që leksionet dhe seminaret të zhvillohen rregullisht sipas orarit mësimor;
 3. Studentët e vitit të dytëvazhdojnë mesimin sipas orarit që do të shpallet tek stendat e Departamentit.
 4. Studentët e vitit te trete të paraqiten në Departament ku do të udhezohen nga kolegët e perkthimit dhe interpretimit, si dhe studimeve britanike e amerikane, për plotësimin e formularëve për përzgjedhjen e profileve përkatëse;
 5. Ne oren 14 studentët e vitit te dytë, Master të tre profileve fillojnë mësimin sipas orarit që do të shpallet tek stendat e Departamentit të Gjuhës Angleze.

 

Suksese studentëve në këtë vit të ri akademik!

DEPARTAMENTI I GJUHES ANGLEZE

Në datat 29-30 qershor, ora 9-12 zhvillohet online trajnimi për përgatitjen e studentëve që diplomohen nga programi Master në Mësuesi për praktikën profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit (stazhi i mësuesisë). Organizuar nga Departamenti i Gjuhës Angleze për studentët e të gjithave degëve në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.
Bëhuni pjesë e grupit në Teams dhe plotësoni pyetësorin e shkurtër. Detajet dhe link-un e gjeni tek ftesa dhe posteri.

Posteri i Trajnimit

Programi i Trajnimit

Konferenca 10-te Nderkombetare e Departamentit te Gjuhes Angleze

Ftesa per Konferencen e Departamentit te Anglishtes 12-13.05.2017

abtsraktet e gjuhesise se bashku

Key-note_speech__William_K.Martin__Some_thoughts_on_Critical_Thinking

Abstraktet e komunikimit te redaktuara

Abstraktet_Letersi_All

AbstraktMesuesi

Abstrakte_Perkthim

Informacion per Konferencen 10 te Departamentit te Anglishtes44-15.05.2017

GRUPET LENDORE DHE KERKIMORE-SHKENCORE

 1. GJUHESI TEORIKE
 2. GJUHESI E ZBATUAR
 3. STUDIME KULTURORE BRITANIKE
 4. STUDIME KULTURORE AMERIKANE
 5. DIDAKTIKE DHE METODIKE
 6. KOMUNIKIM NDERKULTUROR
 7. PERKTHIM DHE  INTERPRETIM
Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Përkthim dhe Interpretim, Gjuhë Angleze për vitin akademik 2021-2022

Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Përkthim dhe Interpretim, Gjuhë Angleze për vitin akademik 2021-2022

Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Mësuesi, Gjuhë Angleze për vitin akademik 2021-2022

Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Mësuesi, Gjuhë Angleze për vitin akademik 2021-2022.

Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Komunikim ndërkulturor, Gjuhë Angleze, për vitin akademik 2021-2022

Orari i vitit të dytë, semestrit I, Master Komunikim ndërkulturor, Gjuhë Angleze, për vitin akademik 2021-2022

Orari i Gjuhës së huaj të dytë, C3, gjuhë angleze për vitin e dytë, semestri I, viti akademik 2021-2022

Orari i Gjuhës së huaj të dytë, C3, gjuhë angleze për vitin e dytë, semestri I, viti akademik 2021-2022.

Orari Mesimor per Vitin III – Bachelor – Semestri I – 2021-2022

ORARI MËSIMOR – GJUHË ANGLEZE – Viti III – 2021-2022 – Semestri I

Datat e provimeve, Minivjeshta ekstra, Viti III, cikli I periudha 30.09.2021-01.10.2021

Datat e provimeve, Minivjeshta ekstra, Viti III, cikli I periudha 30.09.2021-01.10.2021

Grafiket e provimeve per programet Master, Semestri i dytë, 2020-2021, Sezoni i Vjeshtës.

Departamenti i Anglishtes, Grafiket e provimeve, Sezoni i Vjeshtes, 2021, Master i Shkencave dhe Master Profesional, viti akademik 2020-2021

Grafiket e provimeve per programet Bachelor, Semestri i dytë, 2020-2021, Sezoni i Vjeshtës, 06-17.09.2021.

Departamenti i Anglishtes, Grafiket e provimeve, Sezoni i Vjeshtes, 2021, Bachelor, Gjuhe Angleze

Prezantimi i Departamentit të Anglishtes për maturantët e vitit 2021, kandidate për të ndjekur studimet në ciklin e parë (Bachelor), dega Gjuhë Angleze.

Prezantimi i Departamentit të Anglishtes për maturantët e vitit 2021.

Datat e provimeve Bachelor, Minivjeshta, Verë datë 2021, 12.07.2021-14.07.2021 për vitin akademik 2020-2021

Minivjeshta, Viti III, Cikli i pare, Periudha 12-14.07.2021, viti akademik 2020-2021

Datat e Provimeve te formimit, viti III, cikli I, viti akademik 2020-2021

Datat e provimeve të Minivjeshtës për ciklin e dytë, datë 23-24.06.2021 për vitin akademik 2020-2021

Datat e provimeve të Minivjeshtës për ciklin e dytë, datë 23-24.06.2021 për vitin akademik 2020-2021

Komisionet e provimeve për ciklin e dytë të studimeve, sezoni i verës, Viti I, semestri II, viti akademik 2020-2021

Komisionet e provimeve per ciklin e dyte, sezoni i veres, viti akademik 2020-2021

Komisionet e provimeve te Gjuhes se Huaj te Dyte per ciklin e dyte, sezoni i veres 2020-2021

Datat e provimeve për vitin e parë, sezoni i verës, Master shkencor dhe profesional, Viti akademik 2020-2021

Datat e provimeve për vitin e parë, sezoni i verës, Master shkencor dhe profesional, Viti akademik 2020-2021

Grafiket e provimeve per programet Bachelor, Semestri i dytë, 2020-2021, Sezoni i Verës 14.06.2021 – 02.07.2021.

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti I, Semestri i dyte, 2020-2021

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti II, Semestri i dyte, 2020-2021

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Gjuhe Angleze, Semestri i dyte, 2020-2021

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Perkthim dhe Interpretim, Semestri i dyte, 2019-2020

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Studime Britanike dhe Amerikane, Semestri i dyte, 2020-2021

Komisionet e provimeve per programet Bachelor dhe Gjuhe C2, C4 dhe C6, Semestri i dyte, 2020-2021, Sezoni i Veres 14.06.2021 – 02.07.2021.

28.05.2020, Komisionet e provimeve, Bachelor, sezoni i veres, 2020-2021.

25.05.2020, Komisionet e provimeve Gjuhë C, Bachelor, sezoni i Veres 2020-2021

Programi për provimin përfundimtar të formimit “GJUHË ANGLEZE”, viti akademik 2020-2021

Programi për provimin përfundimtar të formimit “GJUHË ANGLEZE”, viti akademik 2020-2021

Programi për provimin përfundimtar të formimit “PËRKTHIM DHE INTERPRETIM”, viti akademik 2020-2021

Programi për provimin përfundimtar të formimit “STUDIME BRITANIKE DHE AMERIKANE”, viti akademik 2020-2021

Programi për provimin përfundimtar të formimit “STUDIME BRITANIKE DHE AMERIKANE”, viti akademik 2020-2021

Datat e provimeve për vitin e dytë, Master i Shkencave, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Shkresa percjellese e datave te provimeve, viti II, master i shkencave, Sezoni i riprovimeve jashte sezonit te rregullt 19.04.2021-23.04.2021

Datat e provimeve per vitin e dyte, master i shkencave, Sezoni i riprovimeve jashte sezonit te rregullt, 19.04.2021-23.042021

Datat e provimeve për Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Profesional, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Datat e provimeve për Ciklin e Dytë të Studimeve, Master i Shkencave dhe Profesional, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Datat e provimeve për Ciklin e Parë të Studimeve, Bachelor, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Datat e provimeve për Ciklin e Parë të Studimeve, Bachelor, Sezoni i riprovimeve jashtë sezonit të rregullt, 19.04.2021 – 23.04.2021

Prezantim i Departamentit të Anglishtes për maturantët 2021

1.04.2021, Prezantim i Departamentit te Anglishtes per maturantet 2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master Mësuesi dhe Komunikim, Gjuhë C,Viti I, Semestri II 2020-2021

01.04.2021, ORARI GJUHE C, ANGLISHT, VITI I PARE, SEMESTRI II, 2020-21, MASTER MESUESI DHE KOMUNIKIM

Orari mësimor, Anglisht,  Master Përkthim dhe Interpretim, Gjuhë C,Viti I, Semestri II 2020-2021

01.04.2021, ORARI GJUHE C, ANGLISHT, VITI I PARE, SEMESTRI II, 2020-21, MASTER PERKTHIM DHE INTERPRETIM

Orari mësimor, Anglisht,  Master Profesional, Përkthim me profil përkthyes,Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master Profesional, Përkthim me profil përkthyes,Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master i Shkencave, Përkthim dhe Interpretim,Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master i Shkencave, Perkthim dhe Interpretim,Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master i Shkencave, Mësuesi, Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master i Shkencave, Mesuesi, Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master i Shkencave, Komunikim Viti I, Semestri II 2020-2021

Orari mësimor, Anglisht,  Master i Shkencave, Komunikim Viti I, Semestri II 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë Master Komunikim për Semestrin e dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë Master Komunikim për Semestrin e dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë master Mësuesi, Semestri i dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë master Mësuesi, Semestri i dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë Master Përkthim, Semestri i dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë Master Përkthim, Semestri i dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë Master Profesional Përkthim Semestri i dimrit 2020-2021

Datat e rishikuara të provimeve të vitit të parë Master Profesional Përkthim Semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti III Gjuhe Angleze, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti III Gjuhe Angleze, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti III Perkthim-Interpretim, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti III Perkthim-Interpretim, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti III Studime britanike dhe amerikane, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti III Studime britanike dhe amerikane, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve Cikli i Pare, semestri i dimrit 2020-2021, faqe 1

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve Cikli i Pare, semestri i dimrit 2020-2021, faqe 1

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve Cikli i Pare, semestri i dimrit 2020-2021, faqe 2

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve Cikli i Pare, semestri i dimrit 2020-2021, faqe 2

Departamenti i Anglishtes, Komisioni i provimeve Gjuhë C (1), semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisioni i provimeve Gjuhë C (1), semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisioni i provimeve Gjuhë C (5), semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisioni i provimeve Gjuhë C (5), semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisioni i provimeve Gjuhë (C3), semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisioni i provimeve Gjuhë (C3), semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master Përkthim, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master Përkthim, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master profesional Përkthim me profil përkthyes, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master profesional Përkthim me profil përkthyes, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, master Gjuhë dhe Komunikim ndërkulturor dhe Turistik, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, master Gjuhë dhe Komunikim ndërkulturor dhe Turistik, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, master Mësuesi, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, master Mësuesi, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, master Përkthim, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti II, master Përkthim, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master Gjuhë dhe Komunikim ndërkulturor dhe Turistik, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master Gjuhë dhe Komunikim ndërkulturor dhe Turistik, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master Mësuesi, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Datat e provimeve Viti I, master Mësuesi, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master i shkencave PËRKTHIM, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master i shkencave PËRKTHIM, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master MËSUESI, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master MËSUESI, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master profesional PËRKTHIM, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master profesional PËRKTHIM, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve Gjuhës C master, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve Gjuhës C master, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master i shkencave KOMUNIKIM, semestri i dimrit 2020-2021

Departamenti i Anglishtes, Komisionet e provimeve, master i shkencave KOMUNIKIM, semestri i dimrit 2020-2021

Informacion mbi Praktikën Profesionale për studentët e Programit Master i Shkencave, “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”, Viti Akademik 2020-2021

Informacion mbi Praktikën Profesionale për studentët e Programit Master i Shkencave, “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”, Viti Akademik 2020-2021

Informacion mbi Praktikën Profesionale për studentët e Programit Master i Shkencave, Përkthim dhe Interpretim, Viti Akademik 2020-2021

Informacion mbi Praktikën Profesionale për studentët e Programit Master i Shkencave, Përkthim dhe Interpretim, Viti Akademik 2020-2021

Informacion mbi Praktikën Profesionale për studentët e Programit Master i Shkencave, Mësuesi, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2020-2021

Informacion mbi Praktikën Profesionale për studentët e Programit Master i Shkencave, Mësuesi, Gjuhë Angleze, Viti Akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, Gjuhë C (5), Bachelor, Viti III, Semestri I për vitin akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, Gjuhë C (5), Bachelor, Viti III, Semestri I për vitin akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, Bachelor, Gjuhë Angleze, Viti III, Semestri I për vitin akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, Bachelor, Gjuhë Angleze, Viti III, Semestri I për vitin akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, Gjuhë C (1), Bachelor, Viti I, Semestri I për vitin akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, Gjuhë C1, Bachelor, Viti I, Semestri I për vitin akademik 2020-2021

Orari i përditësuar, gjuhë C, Master i Shkencave, Përkthim dhe Interpretim, Viti i Parë, Semestri I

Orari i përditësuar, gjuhë C, Master i Shkencave, Përkthim dhe Interpretim, Viti i Parë, Semestri I

ORARI I VITIT TË PARË, MASTER PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, SEMESTRI I PARË, GJUHË C, (ANGLISHT), E ENJTE 18.30-20.30, SEMESTRI I, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021.

ORARI I VITIT TË PARË, MASTER PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, SEMESTRI I PARË, GJUHË C, (ANGLISHT), E ENJTE 18.30-20.30, SEMESTRI I, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021.

ORARI I VITIT TË PARË, MASTER MËSUESI DHE KOMUNIKIM, SEMESTRI I PARË, GJUHË C, (ANGLISHT), E HËNË DHE E MËRKURË 19.30-21.30, semestri I, për vitin akademik 2020-2021.

ORARI I VITIT TË PARË, MASTER MËSUESI DHE KOMUNIKIM, SEMESTRI I PARË, GJUHË C, (ANGLISHT), E HËNË DHE E MËRKURË 19.30-21.30, semestri I, për vitin akademik 2020-2021.

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR , MASTER PROFESIONAL, SEMESTRI I, 2020-2021

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR , MASTER PROFESIONAL, SEMESTRI I, 2020-2021

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR I RISHIKUAR, VITI I, SEMESTRI I, MASTER I SHKENCAVE, MËSUESI

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR I RISHIKUAR, VITI I, SEMESTRI I, MASTER I SHKENCAVE, MËSUESI

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, KOMUNIKIM, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I

ANGLISHT, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, KOMUNIKIM, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I

Prezantim i Departamentit te Gjuhes Angleze per studentet e vitit te pare, 2020-21, Programet Master i Shkencave dhe Master Profesional, Perkthim.

Prezantim i Departamentit te Gjuhes Angleze per studentet e vitit te pare, 2020-21, Programet Master i Shkencave dhe Master Profesional, Perkthim.

Departamenti Anglisht, ORARI MESIMOR , Master Profesional, Semestri I, 2020-2021

Departamenti Anglisht, ORARI MESIMOR , Master Profesional, Semestri I, 2020-2021

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES, ORARI MËSIMOR, MASTER I SHKENCAVE, VITI I, 2020-2021, SEMESTRI I

Orari i Gjuhës C3, Viti II, semestri I

ORARI I VITIT TE DYTE, GJUHE C, 2020 – 2021

Orari për Vitin III – Semstri I – Viti akademik 2020-2021 (ONLINE)

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHË ANGLEZE – Viti III

Orari për Vitin II – Semstri I – Viti akademik 2020-2021 (ONLINE)

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHË ANGLEZE – Viti II

Orari i vitit te dyte, semestrit I, Master Mësuesi, Departamenti i Gjuhës Angleze, per vitin akademik 2020-2021

Orari, MASTER MËSUESI, viti II, Gjuhe Angleze, semestri parë , 2020-2021

Orari i vitit te dyte, semestrit I, Master Përkthim dhe Interpretim, Gjuhe Angleze per vitin akademik 2020-2021.

Orari, MASTER PERKTHIM DHE INTERPRETIM, viti II, Gjuhe Angleze, semestri pare , 2020-2021

Orari i vitit te dyte, semestrit I, Master Gjuhe dhe Komunikim, Gjuhe Angleze per vitin akademik 2020-2021

Orari, MASTER KOMUNIKIM, viti II, Gjuhe Angleze, semestri pare , 2020-2021

Orari i vitit te dyte, semestrit I, Departamenti i Gjuhes Angleze per vitin akademik 2020-2021

Orari, MASTER MESUESI, viti II, Gjuhe Angleze, semestri pare , 2020-2021

Orari per Vitin I – Semstri I – Viti akademik 2020-2021 (ONLINE)

ORARI MËSIMOR I DEPARTAMENTIT TË GJUHË ANGLEZE – Viti I – Semestri I – 2020-2021 (Online)

Kriteret dhe kërkesat për personelin akademik me kohë të pjesëshme në Departamentin e Gjuhës Angleze për vitin akademik 2020-2021

Kriteret dhe kërkesat për personelin akademik me kohë të pjesëshme në Departamentin e Gjuhës Angleze për vitin akademik 2020-2021

Prezantim i Departamentit të Gjuhës Angleze për studentët e vitit të parë, 2020-2021

Prezantim i Departamentit të Gjuhës Angleze për studentët e vitit të parë, 2020-2021

Datat e provimeve dhe Komisionet

Grafikët e provimeve, Sezoni i Vjeshtës, 2019 – 2020, 22.-23.10.2020, Programet Master.

Sezoni i minivjeshtës master shkencor MËSUESI
Sezoni i minivjështes master shkencor KOMUNIKIM
Sezoni i minivjeshtes master shkencor PËRKTHIM
Sezoni minivjeshtës master profesional PËRKTHIM

Grafikët e provimeve, Sezoni i Minivjeshtës 2, 2019 – 2020, 22.-23.10.2020, Programet Bachelor.

Sezoni i minivjeshtës (lëndët e vitit te dytë) cikli I 2020
Sezoni i minivjshtës (lëndt e vitit te tretë) cikli I 2020
Sezoni i minivjeshtës lëndet e vitit te parë, cikli I 2020

Grafiku i provimeve, viti I, sezoni i vjeshtes, cikli I, 2019-2020

Grafiku i provimeve, viti II, sezoni i vjeshtes, cikli I, 2019-2020

Grafiku i Viti III, Gjuhe Angleze, sezoni i vjeshtes 2019-2020, cikli I

Grafiku i Viti III, Perkthim, sezoni i vjeshtes, cikli I, 2019-2020

Grafiku i Viti III, Studime BA, sezoni i vjeshtes, cikli I

Komisionet e Gjuhes C (1), sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e Gjuhes C (2), sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e Gjuhes C (3), sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e Gjuhes C (4), sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e gjuhes C (5), sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e Gjuhes C (6), sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e provimeve te ciklit I, sezoni i vjeshtes 2019-2020, faqe 1
Komisionet e provimeve te ciklit I, sezoni i vjeshtes 2019-2020, faqe 2
Komisionet e provimeve te ciklit I, sezoni i vjeshtes 2019-2020, faqe 3

Grafiku i provimeve ma. shkencor KOMUNIKIM, sezoni i vjeshtes 2019-2020

Grafiku i provimeve master profesional Perkthim me profil perkthyes, sezoni i Vjeshtes 2019-2020

Grafiku i provimeve master shkencor PERKTHIM, sezoni i vjeshtes 2019-2020

Grafiku i provimeve MESUESI, sezoni i vjeshtes 2019-2020

Komisionet e Gjuhes C per masterin sezoni i vjeshtes 2019-2020 faqe 1
Komisionet e Gjuhes C per masterin sezoni i vjeshtes0002
Komisionet e provimeve ma profesional Perkthim, sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e provimeve per MESUESINE, sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e provimeve te KOMUNIKIMIT,sezoni i vjeshtes 2019-2020
Komisionet e provimeve te Perkthimit teknik-letrar dhe interpretim, sezoni i vjeshtes 2019-2020, faqe 1
Komisionet e provimeve te Perkthimit teknik-letrar dhe interpretim, sezoni i vjeshtes, faqe 2

Grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës, 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Programet Master

Grafikët e provimeve, vazhdimi i Sezonit të Verës, 2019 – 2020, 14.09 – 26.09.2020, Programet Bachelor

10.07.2020, Njoftim për provimet e formimit, cikli Bachelor

Grafiku i provimeve i sezonit te Minivjeshtes master Profesional Perkthim me profil Perkthyes

Gjuhë Angleze, Grafiku i provimeve, Bachelor, Minivjeshta, Korrik 2020, 1

Gjuhë Angleze, Grafiku i provimeve, Bachelor, Minivjeshta, Korrik 2020, 2

Gjuhë Angleze, Grafiku i provimeve, Bachelor, Minivjeshta, Korrik 2020, 3

Datat e Provimit të Formimit për vitin e tretë

Anglisht, Minivjeshta, Korrik 2020, Komunikim

Anglisht, Minivjeshta, Korrik 2020, Mësuesi

Anglisht, Minivjeshta, Korrik 2020, Përkthim dhe Interpretim

Grafiku i Mbrojtjes se Diplomes MASTER 2019-2020

 Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Perkthim dhe Interpretim, Semestri i dyte, 2019-2020

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Studime Britanike dhe Amerikane, Semestri i dyte, 2019-2020

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti III, Gjuhe Angleze, Semestri i dyte, 2019-2020

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti I, Semestri i dyte, 2019-2020

Grafiku i provimeve, Bachelor, viti II, Semestri i dyte, 2019-2020

Komisionet e provimeve, Bachelor, sezoni i veres, 2019-2020.

 Komisionet e provimeve Gjuhë C, Bachelor, sezoni i Veres 2019-2020

 

Thirrjet per shkolle verore

Thirrje per shkolle verore ne Universitetin e Pecs, Hungari.

 Programet e lendeve te pedagogeve te Departamentit te Anglishtes, ne nivelin Bachelor dhe Master i Shkencave

Programet-Studime-Britanike-dhe-Amerikane-shqip

Programet-Studime-Britanike-dhe-Amerikane-Anglisht

Programet-Perkthim-dhe-Interpretim-Shqip

Programet-Perkthim-dhe-Interpretim-Anglisht

Programet-Gjuhe-angeze-shqip

Departamenti-i-Anglishtes2c-Kurrikula-Bachelor2c-Gjuhe-Angleze2c-2017-20182c-shqip

Departamenti-i-Anglishtes2c-Kurrikula-Bachelor2c-2c-Gjuhe-Angleze2c-2017-20182c-anglisht

Departamenti-i-Anglishtes2c-Kurrikula-Bachelor2c-Studime-Britanike-e-Amerikane2c-2017-20182c-shqip

Departamenti-i-Anglishtes2c-Kurrikula-Bachelor2c-Studime-Britanike-e-Amerikane2c-2017-20182c-anglisht

Departamenti-i-Anglishtes2c-Kurrikula-Bachelor2c-Perkthim-dhe-Interpretim2c-2017-20182c-shqip

Departamenti-i-Anglishtes2c-Kurrikula-Bachelor2c-Perkthim-dhe-Interpretim2c-2017-20182c-anglisht

 

Programet-e-lendeve-ne-Shqip-Master-i-Shkencave-Perkthim-dhe-Interpretim

Programet-e-lendeve-ne-Anglisht-Master-i-Shkencave-Perkthim-dhe-Interpretim

Programet-e-lendeve-ne-Shqip-Master-i-Shkencave-Mesuesi-ne-Gjuhen-Angleze

Programet-e-lendeve-ne-Anglisht-Master-i-Shkencave-Mesuesi-ne-Gjuhen-Angleze

Programet-e-lendeve-ne-Shqip-Master-i-Shkencave-Komunikim-nderkulturor

Programet-e-lendeve-ne-Anglisht-Master-i-Shkencave-Komunikim-nderkulturor

Programet-e-lendeve-ne-Anglisht2c-Master-Profesional2c-Perkthim-me-Profilin-Perkthyes

Programet-e-lendeve-ne-Shqip2c-Master-Profesional2c-Perkthim-me-profil-perkthyes

 

Departamenti-i-Anglishtes2c-Grafiku-i-seancave-informuese-me-studentet-e-vitit-te-trete

Informacion mbi zhvillimin e Praktikës Profesionale nga studentët e programeve Master i Shkencave dega Gjuhë Angleze , viti akademik 2019-2020 .

Info mbi praktiken profesionale te masterit ne Mesuesi 2019-2020

Info mbi praktiken profesionale te masterit ne Perkthim teknik-letrar dhe interpretim 2019-2020

Info mbi praktiken profesionale per masterin ne Gjuhe komunikim nderkulturor dhe turistik 2019-2020

Informacion mbi zhvillimin e Praktikës Profesionale nga studentët e programeve Master i Shkencave dega Gjuhë Angleze , viti akademik 2017-2018 .

Praktika-Profesionale2c-Master-i-Shkencave-Gjuhe-dhe-Komunikim

Praktika-Profesionale2c-Master-i-Shkencave-Mesuesi

Praktika-Profesionale2c-Master-i-Shkencave-Perkthim-dhe-Interpretim

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

PERSONELI AKADEMIK ME KOHE TE PLOTE

VITI AKADEMIK 2018-2019

 

 

Nr
Emri Mbiemri
CV
 1. Prof.Dr. Viktor Ristani
 2. Prof.Dr. Daniela Tamo
3. Prof.Dr. Elida Tabaku
4. Prof.Dr. Maksim Daiu
5. Prof. Dr. Petraq Buka
6. Prof.Dr. Shpresa Delija
7. Prof.Dr. Shpresa Qatipi
8. Prof.Asoc. Dr. Ukë Buçpapaj
9. Prof. Asoc. Dr. Adriana Dervishaj
10. Prof. Asoc. Dr. Leonard Danglli
11. Dr. Adelina Albrahimi
12. Dr. Albana Shijaku
13. Dr. Albana Lila
14. Dr. Albert Sheqi
15. Dr. Alketa Pema
16. Dr. Daniela Hasa
17. Dr. Elvana Shtepani
18 Dr. Ergys  Bezhani
19 Dr. Erjon Agolli
20. Dr. Ervin Hoxhaj
21. Dr. Esmeralda Subashi
22. Dr. Etleva Kondi
23. Dr. Fatma Shijaku
24. Dr. Hatixhe Sejdini
25. Dr. Irena Kapo (Pata)
26. Dr. Iris Klosi
27. Dr. Jonida Petro
28. Dr. Kristina Ajazi
29. Dr. Kristina Sheperi
30. Dr. Leonora Lumezi
31 Dr. Loran Gami
32. Dr. Manjola Nasi
33. Dr. Miranda Ostrosi
34. Dr. Ogerta Koruti
35. Dr. Orges Selmani
36. Dr. Pandora Teta
37. Dr. Rovena Vora
38. Dr. Rozana Bela
39. Dr. Rudina Vrioni
40. Dr. Rudina Xhillari
41. Dr. Sidita Hoxhiq
42. Dr. Violeta Shaba
43. Dr. Vjollca Tabaku
44. Msc. Anisa Agolli, Doktorante
45. MSc. Anxhela Starja, Doktorante
46 MSc. Blerina Zaimi
47. MSc. Brunilda Kondi, Doktorante
48. MSc. Ermal Como, Doktorant
49. Dr. Nejla Qafmolla
50. MA. Luela Lici, Doktorante

 

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

PERSONELI AKADEMIK ME KOHE TE PJESESHME

VITI AKADEMIK 2018-2019

 

Nr Emër            Mbiemër
 1. Prof. Dr. Luljeta Buza
 2. Prof.Asoc. Dr. Shpresa  Shamblli
 3.  Prof.Asoc. Dr. Griselda Abazaj (Danglli)
 4.  Prof.Asoc. Dr. Artur    Jaupaj
 5. Prof.Asoc. Dr. Rregjina Gokaj
 6. Dr. Artemisa Malo
 7. Dr. Isida Shehu
 8. Dr. Lenida Lekli
 9. Dr. Miranda Enesi (Shahini)
10. Dr. Sonila Tanku
11. Dr. Vanina Bilimani
 12. MSc. Lindita Hasimi, , Doktorante
 13. Msc. Fabiana Velencia, Doktorante
 14. MSc. Inesa Toska, Doktorante
 15. MSc Jola Bojaxhi, Doktorante
 16. MSc. Leandro Xhama, Doktorant
 17. MSc. Silvana Dervishi, Doktorante
 18. MSc Enkelejda Malaj, Doktorante
 19. MA. Arti Omeri, Doktorant
 20. MSc. Anila Aliaj (Karanxha)
 21. MA Angjelina Prenga
 22. MA Anisa Sota
 23. MA Arba Bërdica
 24. MA Ardian Ferra
 25. MA Ardita Dylgjeri
 26. MA Blerina Zylfo
 27. MA Brian Gega
 28. MA Dana Capo
 29. MA Denisa Hunçi (Cania)
 30. MA Dorina Shehu
 31. MA Eda Cauli
 32. MA Ejona Blakçori
 33. MA Elisabeta Koçeku
 34. MA Elton Xhaja
 35. MA Enisa Kananaj
 36. MA Era Buçpapaj
 37. MA Erion Shehu
 38. MA Eriona Çela
 39. MA Estela Janji (Kafexhiu)
 40. MA Evi Sogani
 41. MA Fitore Dida
 42. MA Gentiana Bidollari
 43. MA Ina Tollumi
 44. MA Ina Leka
 45. MA Irena Sedja
 46. MA Joana Kondo
 47. MA Julinda Karaboja
 48. MA Kisida Shemsiu
 49. MA Liridona Raza
 50. MA Lorena Zhuli
 51. MA Matilda Mema
 52. MA Pamela Pëllumbi
 53. MA Rukije Lamçja
 54. MA Suela Bunguri
 55. MA Vitiola Çerepi
 56. MA Tiziana Leka
 57. MA Valbona Dina
 58. MA Xhilda Xhanaj
 59. MA Xheni Leka
 60. Albana Kokoli (Ferko)
 61. Anila Gjata
 62. Marjeta Lulaj
 63. Rozana Zeneli

 

Kurrikulat-për-vitin-akademik-2017-2018

Kurrikula-për-vitin-akademik-2017-2018-versioni-në-anglisht

Zhvillimi i Konferencës “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”

Departamenti i Gjuhës Angleze organizon Konferencën e 11 Nderkombëtare me temë : “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”
Konfernca do të zhvillohet në datën 2 dhe 3 nëntor 2018 në Sallën Europa.
Bashkëngjitur do të gjeni programin e konferencës si dhe Posterin.

Programi perfundimtar i Konferences se Departamentit te Anglishtes 2-3.11.2018

Mbrojtja e disertacionit me temë  “Aspekte te barsvlershmërisë në përkthimet e letërsisë bashkëkohore për fëmijë nga Amik Kasoruho” per graden ” Doktor” nga  Znj. Aida Alla

 

 

Mbrojtja e disertacionit me teme  “Aspekte teorike dhe praktike të dukurive përkthimore dhe gjinore në përkthimin nga gjuha angleze në gjuhën shqipe” per graden ” Doktor” nga  Znj. Nejla Qafmolla

TAKIMI ME POETIN E MIRENJOHUR AMERIKAN CRAIG CZURY
Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e enjte, datë 10.05.2018, ora 15.00, studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me poetin e mirënjohur  të mirënjohur amerikan Craig Czury, anëtar i PEN America, të organizuar në bashkëpunim me Albanian PEN Centre, Qendër e PEN International.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Të pranishmit u njohën me tekniken “fusion” të shkrimit të poezisë, duke ndare krijimet e tyre me poetin dhe duke shkembyer përvoja dhe ide. 
Leximi i poezive nga vetë poeti, “loja” me vargjet e studentëve, teknikat krijuese dhe mësimdhënëse të poezisë, bashkëbisedimi i ngrohtë, e bënë pasditen e së enjtes tejet interesante për Departamentin e Anglishtes dhe studentët tanë.

 

 

NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR TAKIMIN ME PROF. DR. DIANA KRISTO, ISH-PEDAGOGE E DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES (UNIVERSITETI I TIRANËS), PËRKTHYESE E INTERPRETE E DEPARTAMENTIT TË SHTETIT DHE ORGANIZATAVE E INSTITUCIONEVE NDËRKOMBËTARE

Në kuadrin e veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, ditën e mërkurrë, datë 16.05.2018, ora 15.00, salla Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) studentët e të dy cikleve të studimit dhe pedagogët e Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja patën kënaqësinë të ishin pjesëmarrës në një takim me Prof. Dr. Diana Kristo, ish-pedagoge e Departamentit te Anglishtes, përkthyese e interprete e Departamentit te Shtetit dhe organizatave e institucioneve të shumta ndërkombëtare.

Në prezantimin e saj, ajo bëri një përmbledhje të përvojës së saj të punës për Shërbimin e Gjuhëve të Departamentit të Shtetit, nivelet e ndryshme të interpretëve, kriteret kryesore që duhet të përmbushin interpretët për të qenë interpretë të Departamentit të Shtetit, Testi i Aftësive të Interpretimit, intervista etj., kodin e etikës për interpretët, parimi i kolegjialitetit, fushat e ndryshme ku punojnë interpretët si: shërbimet publike, sigurimet, shërbimi mjekësor, emigracioni etj., sfidat që hasen në këtë profesion, përvojat personale gjatë punës me Presidentët dhe zëvëndëspresidentët e SHBA-së dhe komunitetin shqiptaro-amerikan si dhe këshilla të ndryshme për interpretët e ardhshëm.

Takimi ishte ndëraktiv dhe nëpërmjet bashkëbisedimit, diskutimeve të shumta të pranishmit u njohën me disa çështje të interpretimit në SHBA dhe të rolit të interpretit në kohët e sotme.

Interes paraqiti tek studentët dhe pedagogët, përvoja e saj në shoqërimin dhe interpretimin gjatë vizitës në 1989 së një figure unike për shqiptarët në mbarë botën, Nënë Terezën.

Konferenca e Pare e Studenteve te Departamentit te Gjuhes Angleze date 20.06.2018.

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS SË PARË TË STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

INFORMACION-MBI-ZHVILLIMIN-E-KONFERENCËS-SË-PARË-TË-STUDENTËVE-TË-DEPARTAMENTIT-TË-GJUHËS-ANGLEZE-1

Programi i Junior Conference

 

ABSTRAKTET(ENGLISH)

Departamenti-i-Anglishtes2c-1st-Junior-Conference2c-Abtraktet-ne-anglisht (1)

Foto gjate konferences

BRIEFING OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH LANGUAGE ON THE MEETING WITH PROF. DR. DIANA KRISTO, A FORMER LECTURER OF THE DEPARTMENT OF ENGLSIH LANGUAGE, UNIVERSITY OF TIRANA, TRANSLATOR, INTERPRETER AT THE US DEPARTMENT OF STATE AND VARIOUS INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND BODIES

In the framework of the events organized by the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, the students of the two cycles of study and the lecturers of the Department of English Language as well as other departments of the Faculty of Foreign Languages were pleased to be part of a meeting with Prof. Dr. Diana Kristo, a former lecturer of the Department of English Language, US Department of State translator and interpreter and various international organizations and institutions held at Europa room, (Faculty of Foreign Languages), Wednesday, May 16, 2018, at 15.00 hours.

In her presentation, she made an overview of her experience while working for the US Department of State Language Service, different levels of interpreters, the main criteria interpreters should meet in order to be interpreters for the US Department, the Interpreting Aptitude Test, the interview etc., the code of conduct for interpreters, principle of collegiality, various domains where interpreters work like: public services, insurances, health care, migration etc., challenges faced in the profession, personal experiences while working for the US Presidents and Vice Presidents and the Albanian-American community and various tips for the would-be-interpreters.

The meeting was interactive and through the discussion sharing, the attendees were informed about a series of issues in interpreting in US and the role of the interpreter in the modern world.

The students and the lecturers present in the meeting showed great interest on her experience while escorting and interpreting for a unique figure for the Albanians worldwide, Mother Teresa during her visit in Albania in 1989.

Perberja e komisioneve te provimeve ne modulin Gjuhe C, Bachelor per sezonin e Dimrit 2018

Komisionet e Gjuhes C cikli i pare

Komisionet e Gjuhes C cikli i pare 2

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018

Datat e minivjeshtes per vitin e trete 2017-2018

Minivjeshta-e-vitit-te-trete-Gjuhe-Angleze-2017-2108

Minivjeshta-e-vitit-te-trete-Gjuhe-Angleze-2017-2108-faqe-2

Njoftim

Në kuadrin e Programit CEEPUS, Prof. As Maria Bajner, Ph.D, University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development do të zhvillojë një vizitë në datat 24-25 shtator në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe do të takohet me pedagogë e studentë të Fakultetit .
Bashkëngjitur do të gjeni programet e takimeve.

Anglishtja-Takim-1

Programi-i-takimeve-per-Assoc.-Prof.-Maria-Bajner0001-1

Programi-i-takimeve-per-Assoc.-Prof.-Maria-Bajner0002-1

FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018

Në kuadrin e Programit CEEPUS dhe veprimtarive të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datat 24 dhe 25.09.2018, në sallën Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja) pedagogë të Departamentit të Anglishtes, si dhe departamenteve të tjerë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja mirëpritën dhe ndoqën me vëmendje serinë e leksioneve ndërvepruese të Prof. Assoc. Dr. Mária Bajner, Ph.D, Universiteti i Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal.

Në prezantimin e saj, fillimisht Prof. Assoc. Dr Mária Bajner, Ph.D bëri një përmbledhje të aspekteve të ndryshme të jetës në Hungari, qytetin Pecs, si dhe përvojës së saj në Universitetin e Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal.

Nëpërmjet leksioneve ndërvepruese, bashkëbisedimeve të frytshme, diskutimeve të shumta, të pranishmit u njohën me aspekte të tilla si “Gender Stereotypes and the Media”, “Online Learning: Pros and Cons”.

Gjithashtu, në takime të ndryshme me kolegët e Departamentit të Anglishtes, si dhe në takimin me Dekanin e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Prof.Dr. Artur Sula, u shkembyen mendime dhe përvoja me interes të ndërsjelltë, duke theksuar bashkëpunimin në të ardhmen me Universitetin e Pecs, Hungari, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Edukimit dhe Zhvillimit Rajonal, si edhe mundësinë e përfshirjes në projekte të përbashkëta me partnerë të ndryshëm në rajon dhe më tej.

MEETINGS AND LECTURES WITH Assoc. Prof. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITY OF PECS, HUNGARY, FACULTY OF CULTURAL SCIENCES, EDUCATION AND REGIONAL DEVELOPMENT, 24-25 September 2018

In the framework of the CEEPUS Program and the events organized by the Department of English Language, Faculty of Foreign Languages, the lecturers of the English Department, and other departments of the Faculty of Foreign Languages welcomed and followed attentively the series of interactive lectures presented by Assoc. Prof. Dr Mária Bajner, Ph.D, University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, at Europa Lecture Hall, (Faculty of Foreign Languages), September 24th and 25th 2018.

In her presentation, Assoc. Prof. Dr Mária Bajner, Ph.D made an introductory overview of various aspects of life in Hungary, city of Pecs, as well as her experience at the University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development

It was through the interactive lectures, fruitful opinion-sharing, numerous discussions, that the attendees were informed about such aspects as “Gender Stereotypes and the Media”, “Online Learning: Pros and Cons”.

In addition, in various meetings with fellow colleagues from the English Department, and a meeting with the Dean of Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, opinions and experiences of mutual interest were shared, focusing on future collaboration with the University of Pecs, Hungary, Faculty of Cultural Sciences, Education and Regional Development, as well as potential involvement in joint projects with various partners in the region and beyond.

TAKIMET DHE LEKSIONET ME Prof. Assoc. Dr. MÁRIA BAJNER, PH.D, UNIVERSITETI I PECS, HUNGARI, FAKULTETI I SHKENCAVE KULTURORE, EDUKIMIT DHE ZHVILLIMIT RAJONAL, 24-25 SHTATOR 2018
INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS XI NDËRKOMBËTARE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Në datat 2 dhe 3 nëntor 2018 Departamenti i Gjuhës Angleze organizoi Konferencën e 11-të ndërkombëtare me temë “New Dimensions and Approaches in English Studies”, në të cilën u mbajtën 51 kumtesa në fushën e gjuhësisë, mësimdhënies dhe metodologjisë së gjuhëve të huaja, studimeve përkthimore, letërsisë, studimeve kulturore dhe komunikimit, të përgatitura nga 58 studiues dhe pedagogë të universiteteve shqiptare dhe të huaja.

Të ftuarve të pranishëm ju uroi mirëseardhjen Përgjegjësi i Departamentit të Anglishtes, Prof. Dr. Viktor Ristani, i cili vuri në dukje rëndësinë e kësaj konference jubilare, duke theksuar, ndër të tjera, ndihmesën dhe mbështetjen e Dekanit të FGJH-së, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe Këshillit Britanik për Departamentin e Gjuhës Angleze, veprimtarinë mësimore e kërkimore-shkencore të Departamentit të Anglishtes, bashkëpunimet dhe veprimtaritë e përbashkëta me universitete të ndryshme evropiane dhe më gjerë, organizimin për herë të parë në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Konferencës së Studentëve.

Në seancën plenare ishin të pranishëm Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Prof.Dr. Artur Sula, i cili në fjalën përshëndetëse, duke falenderuar organizatorët e kësaj konference, theksoi rëndësinë e Departamentin e Anglishtes, jo vetëm për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, por edhe për Universitetin e Tiranës, si dhe vuri në dukje bashkëpunimin e qëndrueshëm me Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe Këshillin Britanik në Tiranë. Vëmendje e veantë në vlerësimet e Prof. Sula për Departamentin e Anglishtes ju kushtua edhe përfshirjes së Departamentit të Anglishtes në bashkëpunime dhe shkëmbime të shumta gjatë periudhës ndërmjet dy konferencave me universitetet evropiane dhe më gjerë në kuadrin e Programeve ERASMUS + dhe CEEPUS, si dhe përfshirjes së shpejti në Projekte bashkëpunimi me Universitetin e Pecs, Hungari.

 

Gjithashtu, në këtë kontekst, u vlerësuan përpjekjet e vazhdueshme në përmbushjen e synimeve për një proces mësimdhënie dhe edukimi sa më të mirë të studentëve në përballimin e sfidave në të ardhmen. Bashkëpunimet e mëparëshme, si dhe bashkëpunimet e mundëshme në të ardhmen, u vlerësuan si ndihmesë në sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë së duhur të përgatitjes së studentëve në përputhje me kërkesat e tregut kombëtar, rajonal e ndërkombëtar të punës.

Në këtë konferencë ishin të ftuar si referues kryesorë në seancën plenare profesorët dhe kërkuesit e mirënjohur Prof. Dr. Shpresa QATIPI me kumtesën ” Ishte Fjala….është Fjala! Komunikimi përmes Fjalës…një vështrim mbi fjalët e urta Biblike” dhe profesoresha amerikane Aileen HALE, PhD me kumtesën ” Differentiating language acquisition from language learning – the what, why, and how”.

Pjesëmarrësit vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në seanca të njëkohësishme sipas fushave studimore dhe kërkimore-shkencore të veçanta, të shoqëruar nga pyetje, diskutime dhe sugjerime për të ardhmen e kërkimit shkencor në këtë fushë. Konferenca dhe kumtesat e natyrave dhe fushave të ndryshme të studimeve të gjuhës angleze i shërbyen studiuesve, veçanërisht kërkuesve të rinj dhe studentëve të Programeve Master i Shkencave në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, të cilët ndoqën me interes disa prej këtyre seancave, mësimdhënësve të gjuhës angleze, si dhe grupeve të ndryshme të interesit në institucionet e arsimit të lartë në shkëmbimin e përvojave të tyre, forcimit dhe thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit profesional dhe ndërinstitucional, si edhe zgjerimit të rrjetit të bashkëpunimit profesional e ndërpersonal në këtë fushë të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

 

 

DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

 

INFORMATION ON THE ORGANIZATION OF THE XI INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

 

On the 2nd and 3rd of November 2018, the Department of English organized the 11th International Conference on the topic “New Dimensions and Approaches in English Studies”, where there were presented 51 papers on the area of linguistics, teaching and methodology of foreign languages, translation studies, literature, cultural and communication studies, prepared by 58 scholars and lecturers of Albanian and foreign Universities.

In his remark during the plenary session, the Dean of the Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, thanked the organisers of this conference and acknowledged the importance of the English Department, not only for the Faculty of Foreign Languages but also for the University of Tirana, further, he noted the sustainable cooperation with the Public Affairs Office of US Embassy in Tirana and British Council in Tirana.

In his appreciation remarks, Prof. Sula stressed particularly the involvement of the English Department, its cooperation and its numerous exchanges during the period of the last two conferences, with the European universities and not only, in the context of ERASMUS + and CEEPUS Programs, as well as the upcoming involvement in cooperation Projects with the University of Pecs, Hungary.

Moreover, in this context, the continuous efforts to achieve targets for a better teaching and educational process for students were acknowledged, so that they can face challenges of the future. The previous and the potential upcoming cooperation were considered as helpful for the assurance and management of quality in educating students conform to the requirements of the national, regional and international labour market.

Two professors and renowned scholars were invited as keynote speakers of the plenary session, namely Prof. Dr. Shpresa QATIPI with her paper “It used to be the Word… it is the Word! Communication through the Word… an overview of Bible’s words of wisdom” and the American professor Aileen HALE, Ph.D. with her paper “Differentiating language acquisition from language learning – the what, why, and how”.

The participants continued with the presentations of their papers according to their respective areas of study and research in concurrent sessions, which were accompanied with questions, discussions and suggestions about the future of research in this field. The conference and the papers on different areas of studies of the English language, were useful to scholars, particularly to the young scholars and students of Master of Science Programs in the Faculty of Foreign Languages, who attended with a great interest some of these sessions, to the teachers of English language, as well as to different stakeholders in the institutions of higher education in exchanging their experiences, strengthening and deepening further the professional inter-institutional cooperation, as well as expanding the professional and interpersonal cooperation network in this particular field of teaching and research.

 

 

DEPARTMENT OF ENGLISH

 

Njoftim

Konferenca e e dyte te studenteve te Departamentit te Anglishtes, date 14.06.2019 me temë “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”

Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te provimeve semestri i pare për studentët e Ciklit të Parë Bachelor në Gjuhe Angleze .

Sezoni-i-Provimeve-Cikli-i-Pare-Bachelor-Gjuhe-Angleze-viti-I-

Sezoni-i-Provimeve-Cikli-i-Pare-Bachelor-Gjuhe-Angleze-viti-II

Sezoni-i-Provimeve-Cikli-i-Pare-Bachelor-Gjuhe-Angleze-viti-III

Sezoni-i-Provimeve-Cikli-i-Pare-Bachelor-Gjuhe-Angleze-viti-III-Perkthim

Sezoni-i-Provimeve-Cikli-i-Pare-Bachelor-Gjuhe-Angleze-viti-III-Studime-BA

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te minivjeshtes se provimeve për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i II në Gjuhe Angleze .

Minivjeshta-master-Perkthim-27-maj-08-qershor-2019-28092013100732

Minivjeshta-master-Mesuesi-27-maj-08-qershor-2019-28092013100528

Minivjeshta-master-Gjuhe-komunikim-nderkulturor-dhe-turistik-27-maj-08-qershor-2019

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Komisionet e provimeve të Gjuhes C, Sezoni i Veres, 2018-2019, për studentët e programeve Bachelor viti I, II dhe III, 03 – 15 Qershor 2019 në Gjuhe Angleze .

Komisionet-e-Gjuhes-C-6-sezoni-i-veres-2018-2019

Komisionet-e-Gjuhes-C-4-sezoni-i-veres-2018-2019

Komisionet-e-Gjuhes-C-2-sezoni-i-veres-2018-2019

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Komisionet e provimeve të Sezonit të Veres, 2018-2019, për studentët e programeve Bachelor viti I, II dhe III, 03 – 15 Qershor 2019 në Gjuhe Angleze.

Komisionet-e-provimeve-te-ciklit-I-sezoni-i-veres-2018-2019-Faqe-1

Komisionet-e-provimeve-te-ciklit-I-sezoni-i-veres-2018-2019-faqe-2

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te minivjeshtes se provimeve për studentët e Ciklit të Dytë Master viti i II në Gjuhe Angleze .

Dt.-e-provimeve-viti-IIIGjuhe-Angleze-sezoni-i-veres-2018-2019

Dt.-e-provimeve-viti-IIIStu-B-dhe-A-sezoni-i-veres-2018-2019 (1)

Dt.-e-provimeve-viti-I-sezoni-i-veres-2018-2019

Dt.-e-provimeve-viti-II-sezoni-i-veres-2018-2019

Dt.-e-provimeve-viti-III-Perkthim-interpretim-sezoni-i-veres-2018-2019

Njoftim

Kur: Ditën e enjte, datë16.05.2019, ora 15.00

Ku: Salla “Europa”

Kush: Departamenti i Anglishtes në bashkepunim me Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 111

Çfarë: Veprimtari e përbashkët dhe bisedë informuese e sensibilizuese mbi Bullizmin

Pjesëmarrës: Studentë e pedagogë të gjuhës angleze të programeve Bachelor dhe Master dhe studentë e pedagogë te tjerë të interesuar.

NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR BISEDËN INFORMUESE E SENSIBILIZUESE MBI BULLIZMIN, ORGANIZUAR NË BASHKËPUNIM ME LINJA KOMBËTARE E TELEFONIT PËR FËMIJË – ALO 116


Në kuadrin e veprimtarive jashtëshkollore të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datën 16.05.2019, në sallën Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja), pedagogë dhe studentë të programeve të gjuhës angleze mirëpritën dhe ndoqën me vëmendje bisedën informuese e sensibilizuese mbi bullizmin, të organizuar nga Departamenti i Anglishtes në bashkëpunim me Linja kombëtare e telefonit për fëmijë – Alo 116 me pjesëmarrjen e Z.Mirgit Vataj, Drejtor Ekzekutiv i Alo 116 dhe Z. Klaudio Pulaha, menaxher rastesh ne Alo 116.


Nëpërmjet prezantimeve ndërvepruese, bashkëbisedimeve të frytshme dhe diskutimeve të shumta, studentët dhe pedagogët e pranishëm u njohën me veprimtarinë e Linja kombëtare e telefonit për fëmijë – Alo 116, si dhe aspekte të ndryshme të dukurisë së bullizmit dhe sigurisë kibernetike përkatësisht bullizmi kibernetik, bullizmit në rrjetet e lëvizshme, sms dhe postimeve të tjera ofenduese.
Në këtë takim u shkëmbyen mendime dhe përvoja me interes të ndërsjelltë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në të ardhmen për një ndërgjegjësim të mëtejshëm në lidhje me shumë aspekte të shërbimeve psiko-sociale të munguara, por të domosdoshme në Universitetin e Tiranës.

 

BRIEFING OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH
ON THE INFORMATIVE AND AWARENESS-ENHANCING SPEECH ON BULLYING, ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE ALBANIAN NATIONAL CHILD HELPLINE ALO 116, MAY, 16TH 2019

In the framework of the extracurricular activities and events initiated and supported by the Department of English, Faculty of Foreign Languages, the lecturers and students of English language programmes welcomed and followed attentively the informative and awareness-enhancing speech on bullying, organized at “Europa” Lecture Hall, (Faculty of Foreign Languages), May 16th 2019, in collaboration with the Albanian national Child Helpline Alo 116,.with the participation of Mr. Mirgit Vataj, Executive Director of Alo 116 and Mr. Klaudio Pulaha, case manager at Alo 116


It was through the interactive presentations, fruitful opinion-sharing and numerous discussions that the students and lecturers present were informed about the activity of the Albanian National Child Helpline Alo 116, as well as various aspects associated with the phenomenon of bullying and cyber safety, respectively cyber bullying, mobile bullying SMSs, and other offensive postings.
In addition, in this meeting, opinions and experiences of mutual interest were shared, focusing on the importance of future collaboration targeting further awareness enhancement activities and events in connection with several aspects of the psycho-social services, indispensible for all students and staff, but currently absent at the University of Tirana.

 

Njoftim
Bashkëngjitur do të gjeni datat e sezonit te verës se provimeve për studentët e Ciklit të Dytë  Master viti i I  në Gjuhe Angleze .
Njoftim:JAVA SHKENCORE E STUDENTEVE TE DEPARTAMENTIT TE ANGLISHTES 10 – 14 QERSHOR 2019

Departamenti i Anglishtes, në bashkëpunim me studentët dhe pedagogët, organizon në datat 10-14 qershor javën shkencore të studentëve të Departamentit të Anglishtes gjatë së cilës, në kuadrin e Programit Erasmus+, janë parashikuar veprimtari njohëse dhe ligjërata me pedagogen Silvia Sánchez Calderón, PhD, Universiteti i Valladolidit, Spanjë dhe Arzu Kocak, PhD, Universiteti Hacettepe.

Në datën 14.06.2019 organizohet Konferenca e Dytë Ndërkombëtare e Studentëve të Departamentit të Anglishtes. Në seancën plenare janë të ftuar si ligjëruese kryesore Aileen Hale, PhD, English Language Fellow, U.S. Department of State, Albania, me temën “Engaging Teachers “Outside of the Box” dhe Silvia Sánchez Calderón, PhD, lektore në Universitetin e Valladolidit, Spanjë, me temën “First language acquisition of English and Spanish complex predicates”. Gjithashtu në këtë seancë plenare do të paraqesin projektet e tyre studentët e Degës së Mësuesisë, përkatësisht “Engaging students with Interactive Power Points”, “English for taxi-drivers”, “Teaching English to café/bar staff/Drink English APP”.

Në seancat paralele të pasdites studentët e Programeve Master i Shkencave do të paraqesin kumtesat në fushat e Mësuesisë së Gjuhës Angleze, Përkthimit e Interpretimit dhe Studimeve Kulturore e Komunikimit

Janë te mirëpritur studentë dhe pedagogëe të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

 

Njoftim:Konferenca e dytë ndërkombetare të studentëve të anglishtes me temë: “NEW DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES”
Njoftim

Bashkengjitur do te gjeni   grafikun e provimeve te minivjeshtes  dhe daten e mbrojtjes se diplomave ne programin Master Profesional ne Gjuhen Angleze.

Grafiku-i-provimit-te-diplomes-master-profesional

Grafiku-i-provimeve-te-minivjeshtes-master-profesional-1

Njoftim

Bashkengjitur do te gjeni grafikun e mbrojtjes se diplomave ne programet Master i Shkencave ne Gjuhen Angleze.

Grafiku-i-mbrojtjes-se-diplomave-ne-master-sezoni-i-veres-2018-2019-2

Njoftim

Bashkengjitur do te gjeni grafikun e mbrojtjes se diplomave ne programet Master i Shkencave ne Gjuhen Angleze.

Grafiku-i-riprovimeve-Minivjeshtaper-studentet-e-vitit-te-trete-cikli-I-faqe-3

Grafiku-i-riprovimeve-Minivjeshtaper-studentet-e-vitit-te-trete-cikli-I-faqe-1

Grafiku-i-riprovimeve-Minivjeshtaper-studentet-e-vitit-te-trete-cikli-I-faqe-4

Grafiku-i-riprovimeve-Minivjeshtaper-studentet-e-vitit-te-trete-cikli-I-faqe-2

Abstraktet e Junior Conference, 14.06.2019

Silvia-Sánchez-Calderón-Key-note-speech-abstract

Aileen-Hale-Key-note-speech-abstract

Bachelor

Sociolinguistics

Komunikim

Abstract-Orjela-Spiro-komunikim

Abstract-Ina-Lamllari-komunikim

Mesuesi

Abstract-Hygerta-Qerimi-Mesuesi

Abstract-Joana-Liko-Mesuesi

Abstract-Ketjona-Bacelli-Mesuesi

Abstract-Kleona-Brama-Mesuesi

Abstract-Ledina-Hajro-Mesuesi

Abstract-Marilda-Salla-Mesuesi

Ana-Shehu-Abstract-Mesuesi

Antoneta-Gjoka-Abstract-Mesuesi

Rexhina-Hena-Abstract-Mesuesi

Abstract-Aida-Skura-Mesuesi

Abstract-Anxhela-Xhepi-Mesuesi

Abstract-Ardita-Gega-Mesuesi

Abstract-Besjana-Istrefi-Mesuesi

Abstract-Doriana-Fetiu-Mesuesi

Abstract-Elton-Gjurra-Mesuesi

Presentation-Abstract-Engaging-students-with-Interactive-Power-Points

Abstract-Farie-Durbaku-Mesuesi

Presentation-Abstract-Engaging-students-with-Interactive-Power-Points

Presentation-Abstract-English-for-taxi-drivers

Presentation-Abstract-Teaching-English-to-cafébar-staffDrink-English-APP

Përkthim

Abstract-Renalda-Manushi-Perkthim (1)

Abstract-Rizvana-Brahimi-Perkthim

Abstract-Sarah-Shurdhi-Perkthim

Abstract-Silva-Daci-Perkthim

Abstract-Vahit-Nezha-Perkthim

Abstract-Alda-Ndreka-Perkthim

Abstract-Elvisa-Danaj-Perkthim

KONFERENCA E DYTË E STUDENTËVE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Në datën 14.06.2019, në bashkëpunim me studentët e Programeve Master dhe Bachelor, Gjuhë Angleze, Departamenti i Gjuhës Angleze organizoi Konferencën e Dytë të Studentëve të Anglishtes (Second Junior Conference) me temë “New Dimensions and Approaches in English Studies”, në të cilën u mbajtën 26 kumtesa në fushën e mësimdhënies dhe metodologjisë së gjuhëve të huaja, studimeve përkthimore, studimeve kulturore dhe komunikimit, të përgatitura dhe prezantuara nga studentët e të tre Programeve Master, si dhe 4 prezantime bazuar në produkte të mirëfillta të kërkimit shkencor nga studentë të Programit Master i Shkencave, Mësuesi Gjuhë Angleze dhe studentë të Programit Bachelor Gjuhë Angleze.

 

Të ftuarve të pranishëm iu uroi mirëseardhjen Përgjegjësi i Departamentit të Anglishtes, Prof. Dr. Viktor Ristani, i cili vuri në dukje rëndësinë e kësaj konference të dytë të studentëve në gjallërimin e mëtejshëm të jetës studentore dhe ekstrakurrikulare, si dhe zgjerimin e bashkëpunimit me partnerë ndërkombëtarë në kuadrin e programeve të tillë si Programi i Ambasadës Amerikane për Mësimdhënës të Gjuhës Angleze, US Embassy English Language Fellow (ELF) Program,. CEEPUS, Erasmus+, përfshirjen e studentëve dhe pedagogëve në projekte të ndryshme ndërkombëtare, duke theksuar se “ne vazhdojmë të zhvillohemi dhe përshtatemi më tej me kërkesat e tregut të punës, gjithmonë të motivuar, me studentët në qendër të vëmendjes dhe të orientuar drejt tregut të punës, të hapur për ide, përvoja dhe qasje të reja.”

Në këtë kontekst, Departamenti i Anglishtes ka qenë nismëtar dhe bashkëorganizues i projekteve dhe veprimtarive të përbashkëta mësimdhënëse dhe kërkimore-shkencore me kolegët në universitete të tjera, duke u përqëndruar fusha të ndryshme specifike të kërkimit shkencor.
Prej fillimit të viti 2019, studentë dhe pedagogë të Programit Master i Shkencave, dega Mësuesi, gjuhë angleze kanë përfituar nga bashkëpunimi me Dr. Aileen Hale, Specialiste e Gjuhës Angleze, Departamenti Amerikan i Shtetit, në kuadrin e një projekti 10-mujor të mbështetur dhe financuar nga Programi i Ambasadës Amerikane në Shqipëri për mësimdhënës të gjuhës angleze dhe të realizuar në bashkëpunim me Departamentin e Anglishtes dhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Ndihmesa e saj për Departamentin dhe Fakultetin tonë lidhet me:
1. Bashkëmësimdhënien në leksione dhe seminare me pedagogë të programit Master të përgatitjes së mësuesve të gjuhës angleze, në lëndë të tilla si:
a. Psikolinguistikë;
b. Metodologji e mësimdhënies së gjuhës së huaj
b. Edukim ndërkulturor;
d. Burime të informacionit në mësimin e gjuhës së huaj;
2. Mbështetja në kërkimin shkencor për studentët e programit Master i Shkencave, Mësuesi, Gjuhë Angleze;
3. Mbështetja e kualifikimit të mëtejshëm të mësuesve të gjuhës angleze nga Departamenti i Anglishtes dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja;

` Në sajë të programeve të shkëmbimit të vizitave mësimdhënëse dhe kërkimore-shkencore, të tillë si ERASMUS + dhe CEEPUS, janë ftuar kolegë të universiteteve evropiane, të cilët kanë kontribuuar me propozimet e tyre për bashkëpunim në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor. Përmendim, në këtë kontekst, vizitat e Prof. Asoc. Dr. Maria Bajner, zyra e marrëdhënieve me jashtë në Universitetin e Peçit, Hungari (Programi CEEPUS), Dr. Balint Szele, Universiteti i Shkencave të Aplikuara Kodolanyi Janos, Hungari (ERASMUS +)
Gjithashtu, në kuadrin e Programit ERASMUS +, kanë kryer vizita mobiliteti pedagogë nga universitete evropiane me të cilët Universiteti i Tiranës ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi, si përshembull Silvia Sánchez Calderón, PhD, lektore dhe punonjëse kërkimore shkencore në Universitetin e Valladolid, Spanjë, Dr. Arzu Kocak, lektore në Universitetin e Haceteppe, Turqi

Në seancën plenare ishte i pranishëm Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Prof. Dr. Artur Sula, i cili në fjalën e tij përshëndetëse, duke falënderuar organizatorët e kësaj konference të dytë të studentëve të anglishtes në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, tashmë traditë për Departamentin e Anglishtes, theksoi rëndësinë e saj jo vetëm për Departamentin e Anglishtes, por edhe Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Gjithashtu, në këtë kontekst, u vlerësuan përpjekjet e vazhdueshme në përmbushjen e synimeve për një proces mësimdhënie dhe edukimi sa më të mirë të studentëve në përballimin e sfidave në të ardhmen, si dhe ndihmesën në sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë së duhur të përgatitjes së studentëve në përputhje me kërkesat e tregut kombëtar, rajonal e ndërkombëtar të punës, zgjerimin e gamës së programeve Master, veçanërisht organizimin e programeve të përbashkët ndërkombëtarë në fushën e turizmit dhe komunikimit, si dhe zgjerimin dhe thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me partnerë ndërkombëtarë në fushën e arsimit të lartë.

Studentja e shkëlqyer e Programit Master në Mësuesi, Gjuhë Angleze, Ana Shehu ndau me të pranishmit në konferencë përvojën e saj gjatë viteve të studimeve në të dy ciklet e studimit në Departamentin e Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Në seancën plenare referuan si folës kryesorë Aileen Hale, PhD, English Language Fellow, U.S. Department of State, Albania me temën Engaging Teachers “Outside of the Box”, ndërsa Silvia Sánchez Calderón, PhD, lektore në Universitetin e Valladolid, Spanjë, paraqiti temën “First language acquisition of English and Spanish complex predicates”
Në seancën plenare paraqitën punimet e tyre nën drejtimin e Dr. Daniela Hasa dhe Aileen Hale, PhD, studentët e Programit Master i Shkencave, përkatësisht “Engaging students with Interactive Power Points”, “English for taxi-drivers” dhe “Teaching English to café/bar staff/Drink English APP”, si edhe studentët e vitit të tretë, Gjuhë Angleze, Programi Bachelor, nën drejtimin e Dr. Irena Kapo (Pata), me prezantimin e tyre me temë “Gender Speech Differences in Albania”

Studentët vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në seanca të njëkohësishme sipas fushave studimore dhe kërkimore-shkencore të veçanta, të shoqëruar nga pyetje, diskutime dhe sugjerimen të ndryshme. Konferenca dhe kumtesat e natyrave dhe fushave të ndryshme të studimeve të gjuhës angleze u shërbyen studentëve të Programeve Master i Shkencave në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, të cilët ndoqën me interes punimet e Konferencës, shkëmbyen përvojat e tyre në ndihmë të forcimit dhe thellimit të mëtejshëm e zgjerimit të bashkëpunimit profesional e ndërpersonal në këto fusha të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

REPORT ON THE FIRST JUNIOR CONFERENCE OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

In cooperation with the students of our Master Degree Programs, the Department of English organized on 14th June 2019 the Second Junior Conference of the students of English entitled “New Dimensions and Approaches in English Studies”, in which 41 students of the three Master Programs presented their work and research in the field of foreign language teaching and methodology of teaching, translation studies, culture and communication studies, as well as 4 product presentations resulting from their research proper conducted by the students of the ELT Master Program, English Language, and the students of the Bachelor Program, English Language .

The welcoming remarks were delivered by the Head of the Department of English, Prof. Dr. Viktor Ristani, who highlighted the special importance of this first junior conference in further enriching the students’ extra-curricular experience, further extension of collaboration with international partners within the framework of such programs as US Embassy English Language Fellow (ELF) Program, CEEPUS, Erasmus+, students’ and department staff involvement in various international programs, emphasizing that “we continue to grow and adapt, always motivated, student-focused and labour market-oriented, adaptable to new developments, open to new ideas, experiences and approaches.”

In this context, the Department of English has initiated and organised joint academic and research projects and events with fellow colleagues in the other universities, focusing on several specific research areas.

As from early 2019, the students and staff of the ELT Master Program, English Language have benefitted from their collaboration with Dr. Aileen Hale, English Language Specialist, U.S. State Department, within the framework of a 10-month project financed and supported by the US Embassy English Language Fellow (ELF) Program and implemented in collaboration with the Department of English and the Faculty of Foreign Languages.

Her contribution for our Department and Faculty has been related to:
1. co-lecturing and running workshops with the lecturers for the pre-service teacher training program in such subjects as:
a. Psycholinguistics and FL Teaching Methodology;
b. Applied Linguistics
c. Intercultural Education;
d. Sources of Information and the use of new technologies in teaching
2. supporting young researchers of the pre-service teacher training Master Program;
3. supporting in-service teacher training for our Department and Faculty;
Thanks to the exchange schemes such as ERASMUS + and CEEPUS, fellow colleagues from European Universities have been invited, contributing to their proposals for further collaboration in the area of teaching and research. Cases in point are Assoc. Dr. Maria Bajner, international relations office for the University of Pecs, Hungary, Dr. Balint Szele, University of Applied Sciences, Kodolanyi Janos, Hungari (ERASMUS+)

In addition, within the framework of Erasmus+ Exchange Program, lecturers from the European universities with which the Tirana University has signed institutional agreements, respectively Silvia Sánchez Calderón, PhD, lecturer and postdoctoral researcher at the University of Valladolid, Dr. Arzu Kocak, lecturer at the University of Haceteppe, Turky have been invited for teaching and training sessions, jointly organized with our teacher training staff and the students of our ELT Master Program.

The participants were also greeted by the Dean of the Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, who thanked the organizers of this second Junior Conference, becoming a tradition for the English Department, and emphasized its significance not only for the Department of English, but also for the Faculty of Foreign Languages. In this context, he expressed his appreciation of the continuous efforts made to offer students the best teaching and educational practices and standards required to cope with the future challenges, as well as contributing towards quality insurance and management in adequately training our students in compliance with the requirements indispensable for the national, regional, and international job market. further extending the scope of Master Programs, especially the organisation of joint international programs in the area of tourism and communication, as well as further extending and deepening our collaboration with international partners in higher education.

Ana Shehu, an excellent student of our ELT Master Program, English Language, shared with the conference attendees her experience in both study cycles at the Department of English, Faculty of Foreign Languages.
The key-note speaker Aileen Hale, PhD, English Language Fellow, U.S. Department of State

 

, Albania delivered her key-note speech on Engaging Teachers “Outside of the Box”, whereas the key-note speaker Silvia Sánchez Calderón, PhD, lecturer and researcher at the University of Valladolid, Spain, delivered her key-note speech on “First language acquisition of English and Spanish complex predicates” in the conference plenary session.
In this plenary session, the students of the ELT Master Program, English Language mentored by Dr. Daniela Hasa and Aileen Hale, PhD, made their presentations, respectively “Engaging students with Interactive Power Points”, “English for taxi-drivers” and “Teaching English to café/bar staff/Drink English APP”, whereas third year students, English Language, Bachelor Program, mentored by Dr. Irena Kapo (Pata) made their presentation on “Gender Speech Differences in Albania”

Subsequently, the students made their presentations focusing on the topics prepared and participated in discussions in concurrent sessions according to the specific study and research areas identified. Presentations were followed by questions, discussions, and various suggestions. The conference and the presentations, thanks to their rich variety of research on various areas of English studies, served the students of Masters of Science Programs at the Faculty of Foreign Languages, interested to attend the conference and share their research experiences, hence contributing to the discussions as to how to strengthen and widen their professional and interpersonal cooperation in these areas of expertise, teaching, and scientific research.

DEPARTAMENTI

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes, si dhe data e provimit te formimit, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor ne Gjuhe Angleze , 09 shtator – 21 shtator 2019.
Datat e provimeve per vitin e pare, bachelor, sezoni i vjeshtes 2018-2019

Datat e provimeve per vitin III, Gjuhe Angleze, sezoni i vjeshtes 2018-2019

Datat e provimeve per vitin III, Perkthim dhe Interpretim, sezoni i vjeshtes 2018-2019

Datat e provimeve per vitin III, Studime Britanike dhe Amerikane, sezoni i vjeshtes 2018-2019

Datat e provimeve per vitin e dyte, bachelor, sezoni i vjeshtes 2018-2019

 

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni grafikun e provimeve te sezonit te Vjeshtes, si dhe data e mbrojtjes se diplomes, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master i Shkences dhe Master Profesional ne Gjuhe Angleze, 09 shtator – 21 shtator 2019.

Grafiku i provimeve , Sezoni i vjeshtes shtator 2019 Master Mesuesi

Grafiku i provimeve , Sezoni i vjeshtes shtator 2019 Master Perkthim teknik-letrar dhe perkthim

Grafiku i provimeve , Sezoni i vjeshtes shtator 2019 Master profesional Perkthim me profil perkthyes

Grafiku i provimeve , Sezoni i vjeshtes shtator 2019 Master Gjuhe dhe komunikim nderkulturor dhe turistik

 

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës, viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Master  ne Gjuhe Angleze ,  26 shtator – 27 shtator 2019  .

Minivjeshte 26, 27 shtator 2019 cikli i dyte (master) (1)

 

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve te sezonit te Minivjeshtës,  viti akademik 2018-2019, per studentet e programeve Bachelor ne Gjuhe Angleze , 26 shtator – 27 shtator 2019.

Minivjeshta 26,27 shtator 2019 bachelor-15022014072153 (1)

 

Njoftim !

Bashkëngjitur do të gjeni programin dhe ftesën e Konferencës XII Ndërkombetare të Departamentit të Gjuhës Angleze,  në datat 25-26.10.2019.

21.10.2019, Invitation to 12th International Conference of the English Department, 25-26.10.2019

21.10.2019, Programi i Konferences se Departamentit te Anglishtes, 25.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS XII NDËRKOMBËTARE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

 Në datat 25 dhe 26 tetor 2019 Departamenti i Gjuhës Angleze organizoi Konferencën e 12-të ndërkombëtare me temë “New Dimensions and Approaches in English Studies”, në të cilën u mbajtë kumtesa në fushën e mësimdhënies e metodologjisë së gjuhëve të huaja, studimeve përkthimore, letërsisë dhe studimeve kulturore, të përgatitura nga studiues dhe pedagogë të universiteteve shqiptare dhe të huaja.

Të ftuarve të pranishëm ju uroi mirëseardhjen Përgjegjësi i Departamentit të Anglishtes, Prof. Dr. Viktor Ristani, i cili vuri në dukje rëndësinë e kësaj konference, duke theksuar, ndër të tjera, ndihmesën dhe mbështetjen e Dekanit të FGJH-së dhe Ambasadës së Shteteve të Bashkuara për Departamentin e Gjuhës Angleze, veprimtarinë mësimore e kërkimore-shkencore të Departamentit të Anglishtes, bashkëpunimet, shkëmbimet e studentëve e pedagogëve, veprimtaritë e përbashkëta me universitete të ndryshme evropiane, në kuadrin e Programeve të shkëmbimit ERASMUS +  and CEEPUS, të tillë si Universiteti i Pecs, Hungari, Universiteti i Bologna Italy, Universiteti i Valladolid, Spain, Universiteti i Hacettepe, Universiteti Mehmet Akif Ersoy, Turqi, Universiteti Kodolanyi Janos, Hungari, organizimin për herë të dytë në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Konferencës së Studentëve  të Departamentit të Anglishtes.

U theksua kontributi i veçantë gjatë vitit akademik 2018-2019 i Aileen HALE, PhD, specialiste e gjuhës angleze, Departamenti Amerikan i Shtetit, në kuadrin e projektit të mbështetur nga Zyra e Marrëdhënieve me Publikun në Ambasadën Amerikane në Tiranë, si dhe folëse kryesore në konferencat ndërkombëtare të organizuara nga Departamenti i Anglishtes.

Në seancën plenare ishte e pranishëm zv.Dekania e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe pedagoge e Departamentit tonë, Dr. Rudina Vrioni, e cila në fjalën përshëndetëse, duke falenderuar organizatorët e konferencës, theksoi rëndësinë e Departamentit të Anglishtes, jo vetëm për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, por edhe për Universitetin e Tiranës, si dhe vuri në dukje bashkëpunimin e qëndrueshëm me Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës Amerikane në Tiranë. Vëmendje e veçantë në vlerësimet e Dr. Vrioni për Departamentin e Anglishtes ju kushtua edhe përfshirjes së Departamentit të Anglishtes në bashkëpunime dhe shkëmbime të shumta të studentëve dhe pedagogëve, gjatë periudhës ndërmjet dy konferencave, me universitetet evropiane dhe më gjerë në kuadrin e Programeve ERASMUS + dhe CEEPUS

Studentë të gjuhës angleze përshëndetën me performancë artistike pjesëmarrësit në konferencë.

Në këtë konferencë ishte e ftuar si referuese kryesore në seancën plenare profesoresha amerikane Aileen HALE, PhD, specialiste e gjuhës angleze, Departamenti Amerikan i Shtetit,  me kumtesën “The Gift of Albanians”.

Pjesëmarrësit vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në seanca të njëkohësishme sipas fushave studimore dhe kërkimore-shkencore të veçanta, të shoqëruar nga pyetje, diskutime dhe sugjerime për të ardhmen e kërkimit shkencor në këtë fushë. Konferenca dhe kumtesat e natyrave dhe fushave të ndryshme të studimeve të gjuhës angleze i shërbyen studiuesve, veçanërisht kërkuesve të rinj dhe studentëve të Programeve Master i Shkencave në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, të cilët ndoqën me interes disa prej këtyre seancave, mësimdhënësve të gjuhës angleze, si dhe grupeve të ndryshme të interesit në institucionet e arsimit të lartë në shkëmbimin e përvojave të tyre, forcimit dhe thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit profesional dhe ndërinstitucional, si edhe zgjerimit të rrjetit të bashkëpunimit profesional e ndërpersonal në këtë fushë të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

                                                                                                                                                                                                                                                              DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

 

INFORMATION ON THE ORGANIZATION OF XII INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

On the 25th and 26th of October 2019, the Department of English organized the 12th International Conference on the topic “New Dimensions and Approaches in English Studies”, where there were presented papers on the area of teaching and methodology of foreign languages, translation studies, literature and cultural studies, prepared by scholars and lecturers of Albanian and international Universities.

The Head of the English Department, Prof. Dr. Viktor Ristani, welcomed the guests and highlighted the significance of this conference, stressing among others, the assistance and support provided by the Dean of the Faculty of Foreign Languages and the Embassy of the United States for the Department of English Language, for the teaching and research activity conducted by this Department, the cooperation, students’ and staff exchanges, and joint activities within the context of ERASMUS +  and CEEPUS Programs with different European universities, such as the University of Pecs, Hungary, University of Bologna Italy, University of Valladolid, Spain, University of Hacettepe, Mehmet Akif Ersoy University, Turkey,  Kodolanyi Janos University, Hungary, the organization for the second time of the Junior Conference of our Department.

The special contribution of Aileen HALE, PhD, English Language Specialist, U.S. State Department, during the 2018-2019 academic year, part of the project supported by the Public Affairs Office at the U.S. Embassy, Tirana, and key-note speaker for the international conferences organised by our Department, was emphasised.

In her remark during the plenary session, the Vice-Dean of the Faculty of Foreign Languages, and lecturer at our Department, Dr. Rudina Vrioni, thanked the conference organisers and acknowledged the importance of the English Department, not only for the Faculty of Foreign Languages but also the University of Tirana, noting the sustainable cooperation with the Public Affairs Office of US Embassy in Tirana. In her appreciation remarks, Dr. Vrioni stressed particularly the involvement of the English Department, its cooperation and its numerous staff and students’ exchanges during the period between the last two conferences, with the European universities and beyond, in the context of ERASMUS + and CEEPUS Programs.

English language students performed for the conference participants.

The American professor Aileen HALE, Ph.D., English Language Specialist, U.S. State Department, was invited as key note speaker with her paper “The Gift of Albanians”.

The participants continued with the presentations of their papers according to their respective areas of study and research in concurrent sessions, which were accompanied with questions, discussions and suggestions about the future of research in this field. The conference and the papers on different areas of studies for the English language, were useful to scholars, particularly to the young scholars and students of Master of Science Programs in the Faculty of Foreign Languages, who attended with great interest some of these sessions, to the teachers of English language, as well as to different stakeholders in the institutions of higher education in exchanging their experiences, strengthening and deepening further the professional inter-institutional cooperation, as well as expanding the professional and interpersonal cooperation network in this particular field of teaching and research.

                                                                                                                                                                                                                                                                         DEPARTMENT OF ENGLISH

 

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË APLIKANTËT E RAUNDIT TË DYTË NË PROGRAMIN MASTER I SHKENCAVE, MËSUESI GJUHË ANGLEZE, TË CILËT NUK KANË REZULTUAR FITUES NË RAUNDIN E DYTË, TË PARAQESIN KËRKESËN E TYRE NË SEKRETARINË MËSIMORE TË MASTERIT TË SHKENCAVE, PROFILI MËSUESI, NË DATËN 7 NËNTOR 2019 DERI NË ORËN 16.00 DHE 8 NENTOR 2019 DERI NË ORËN 14.00.

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TE PARA TË PROGRAMEVE MASTER, MËSUESI DHE KOMUNIKIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË HËNË 18.30-20.30 DHE ÇDO TË MËRKURË, 19.30-21.30.

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TË PARA TË PROGRAMEVE MASTER, PËRKTHIM DHE INTERPRETIM, TË CILËT KANË PËRZGJEDHUR GJUHËN ANGLEZE SI GJUHË TË HUAJ TË DYTË SE, ORARI DHE NDARJA E PËRDITËSUAR E GRUPEVE MËSIMORË JANË TË SHPALLURA TEK KËNDI I NJOFTIMEVE I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES. MESIMI ZHVILLOHET ÇDO TË ENJTE 18.30-20.30

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

NJOFTIM! Fituesit e Raunit te 3-te Mesuesi dt 11.11.2019

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

Njoftim! ORARI I VITIT TE PARE, MASTER MESUESI DHE KOMUNIKIM, SEMESTRI I PARË, GJUHE C, (ANGLISHT), E HENE, 18.30-20.30, E MERKURE 19.30-21.30

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

11.11.2019, Orari, GJUHE C, MASTER PERKTHIM DHE INTERPRETIM, VITI I, 2019-2020

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE PER TAKIMIN ME PROF. NICK CERAMELLA, D. H. LAWRENCE SOCIETY OF GREAT BRITAIN, GLOBAL TERTIARY EDUCATION SENIOR LECTURER

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES

NJOFTIM

Bashkëngjitur do të gjeni Grafikun e provimeve, Sezoni i Parë i Dimrit 2019 – 2020, Cikli i Dytë i Studimeve, Programet Master, Viti i parë dhe i dytë, si dhe komisionet perkatëse.

Sezoni i Parë i Dimrit 2019 – 2020, Cikli i Dytë i Studimeve, Programet Master, Viti i parë dhe i dytë
Komisionet e provimeve për Ciklin e Dytë të Studimeve Viti i parë dhe i dytë, Sezoni i Parë i Dimrit 2019 – 2020

DEPARTAMENTI I ANGLISHTES