1- Studentët të cilët kanë mesatare mbi 6(gjashtë) dhe që i kanë likuiduar të gjitha detyrimet e vitit paraardhës përfitojnë përgjysmim të tarifës vjetore të…