Shërbime dhe Informacione

 

INFORMACION MBI AFATIN E PËRFUNDIMIT TË STUDIMEVE  (Kliko për më shumë informacion)

KOHËZGJATJA E STUDIMEVE (Kliko për më shumë informacion)

 

Shërbimet e ofruara nga Sekretaria Mësimore e Ciklit të Parë dhe e Ciklit të Dytë të studimeve

Për çdo dokument të lëshuar nga Sekretaria Mësimore, studentët duhet të paraqesin një kërkesë bashkë me mandatin e pagesës përkatës gjatë orarit  11:00 – 14:00 pranë sekretarisë së ciklit përkatës.

Model kërkese   (kliko këtu)

Pas dorëzimit të kërkesave afati për tërheqjen do të jetë si më poshtë:

 

1.     Vërtetim studenti, 1 ditë pune pas aplikimit.

2.     Vërtetim studenti për përsëritësit, 1 ditë pune pas aplikimit.  (Kliko këtu për Mandatin e pagesës)

3.     Vërtetim Diplome, deri në 5 ditë pune pas aplikimit.  (Kliko këtu për Mandatin e pagesës:Cikli i parë, Cikli i dytë)

4.      Listë notash, deri në 5 ditë pune pas aplikimit.   (Kliko këtu për Mandatin e pagesës: Cikli i parë, Cikli i dytë)

5.     Çdo dokument tjetër, deri në 5 ditë pune pas aplikimit.