Shërbime dhe Informacione : Kontaktet e administrates

 • Shërbimet
 • Informacione

Shërbimet e ofruara nga Sekretaria Mësimore e Ciklit të Parë dhe e Ciklit të Dytë të studimeve

SEKRETARIA MËSIMORE

Njoftohen të gjithë studentët dhe të interesuarit për shërbime të ndryshme pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja se sekretaria mësimore është e disponueshme çdo ditë në orarin 11:00-16:00  dhe ditën e premte në orarin 11:00-14:00.

ZYRA E INFORMACIONIT 

 

Njoftohen të gjithë studentët dhe të interesuarit për shërbime të ndryshme pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja se pranë zyrë së Informacionit  në hollin kryesor të Katit të Parë ofrohen këto shërbime:

 1. Shpërndarja e mandat pagesave për vërtetim studenti ( kur janë persëritës).
 2. Kur janë studentë të rregullt nuk paguajnë por plotësojnë një formular pranë zyrës së informacionit (Kliko Këtu ) .
 3. Shpërndarja e mandat pagesave për listë notash të pjesshme.
 4. Shpërndarja e mandat pagesave për listë notash të plotë.
 5. Shpërndarja e mandat pagesave  për vërtetim diplome dhe tërheqje e kartonit të diplomës.
 6. Shpërndarja e mandat pagesave  për vërtetim çrregjistrimi.
 7. Shpërndarja e mandat pagesave për mbrojtjen e gjuhëve të huaja.
 8. Shpërndarja e mandat pagesave për dëshmi të mbrojtjes së gjuhës së huaj.

 

Pasi kryhet pagesa në Alpha Bankë / Posta Shqiptare, mandat pagesa dorezohet pranë zyrës së informacionit.

Afatet kohore për marrjen e dokumentave pranë zyrës së informacionit janë si më poshtë :

 1. Vërtetim studenti  afati kohor  3  ditë pune pas aplikimit.  (Kliko këtu për Mandatin e pagesës)
 2. Listë notash e pjesshme afati kohor  5  ditë pune pas aplikimit. (Kliko këtu për Mandatin e pagesës: Cikli i parëCikli i dytë)
 3. Liste notash të plotë  afati kohor  5  ditë pune pas aplikimit. (Kliko këtu për Mandatin e pagesës: Cikli i parëCikli i dytë)
 4. Vërtetim diplome  afati kohor  3  ditë pune pas aplikimit. (Kliko këtu për Mandatin e pagesës:Cikli i parëCikli i dytë)
 5. Vërtetim çrregjistrimi 3 ditë pune pas aplikimit. (Kliko këtu për Mandatin e pagesës)

INFORMACION MBI AFATIN E PËRFUNDIMIT TË STUDIMEVE  (Kliko për më shumë informacion)

KOHËZGJATJA E STUDIMEVE (Kliko për më shumë informacion)

Rregullore e sekretarise

Kontaktet e administrates

Kryesekretare

Sekretare Mësimore Bachelor në Gjuhë Angleze

Sekretare Mësimore Bachelor në Gjuhë Gjermane, Greke, Frënge

Sekretare Mësimore Bachelor në Gjuhë Italiane, Ruse, Turke, Spanjolle

Sekretari Mësimore

• Master Shkencor në Përkthim Teknik-Letrar, • Master Shkencor në Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik; • Master Profesional në Përkthim

Sekretari Mësimore

Master Shkencor në Mësuesi (të gjitha gjuhët)

INFORMACIONI KONTAKT

Burime njerezore

Zyra informacionit

Zyra e financës