Bachelor në Gjuhë Angleze me profil “Studime Britanike dhe Amerikane”

Bachelor në Gjuhë Angleze me profil në Studime Britanike dhe Amerikane

Titulli akademik i studimit Diplomë Bachelor në Gjuhë Angleze me profil në Studime Britanike dhe Amerikane
Cikli i studimit Studime të Ciklit të Parë
Emri dhe statusi i institucionit Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Institucion Publik
Gjuha e përdorur në mësimdhënie/ provime Shqip, Anglisht, Gjuhë C, Gjuhë D
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit 3 (tri) vite
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kushtet e pranimit Sipas kritereve të meritës për maturën shtetërore
Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi Bachelor në Gjuhë Angleze me profil në “Studime Britanike dhe Amerikane” ofrohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja nga Departamenti i Gjuhës Angleze dhe synon të përgatisë specialistë të gjuhës, kulturës, historisë dhe letërsisë angleze.

Në këtë program studimi ofrohen:

 • njohuri të përparuara të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë angleze duke përfshirë kuptimin kritik të teorive dhe parimeve në këtë fushë studimi.
 • aftësi të përparuara që demonstrojnë kompetencë të lartë dhe inovacion, të kërkuara për të zgjidhur probleme komplekse dhe të paparashikueshme në këtë fushë studimi.

Programi ka këto objektiva:

 • Të ofrojë një formim të thelluar teorik në lëndët mësimore me formim gjuhësor.
 • Të ofrojë njohuri të përparuara mbi gjuhën, letërsinë dhe kulturën e popujve anglishtfolës.
 • Të zhvillojë aftësi të përparuara të përftuara në fushën e mësimdhënies.
 • Të zhvillojë aftësi të përparuara për reflektim e zhvillim profesional.
Kompetencat

Programi, me një gamë të gjerë të lëndëve gjatë 3 viteve të studimit, ngërthen disiplina të larmishme, të cilat sigurojnë formim të përgjithshëm universitar dhe të specializuar në fushën përkatëse dhe synojnë:

 • Pajisjen e studentëve me njohuritë dhe aftësitë bazë të zbatueshme në përputhje me formimin e tyre të përgjithshëm gjuhësor, letrar, historik;
 • Pajisjen me njohuri të përparuara të studimeve britanike dhe amerikane;
 • Aftësimin për të komunikuar dhe kaluar nga një gjuhë në tjetrën, në kontekste të ndryshme dhe në fusha të ndryshme;
 • Zotërimin në nivel të lartë të njohurive për disiplinat e programti të studimit (gjuhësi, letërsi, histori dhe qytetërim britanik e amerikan) nëpërmjet gjuhës së parë të huaj, gjuhës B (anglisht);
 • Profilizimin e mëtejshëm në studimet dhe qytetërimin britanik e amerikan;
 • Zotërimin të thelluar të gjuhës shqipe (gjuhës A) dhe gjuhës së parë të huaj, anglisht (gjuhës B);
 • Aftësinë për të identifikuar dhe korrigjuar të metat (gjuhësore dhe / ose logjike) në tekstet e natyrave dhe stileve të ndryshme;
 • Zotërimin në nivel të përparuar të gjuhës së huaj të dytë, gjuhës C.

 

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ofron trajnime të mëtejshme për studentët në bashkërendim me punëdhënësit. Këto trajnime lidhen me tematika të ndryshme dhe në përputhje me formimin shkencor dhe nevojat e studentëve në tregun e punës.

Studentët mund të punësohen me kohë të pjesshme në kompani me të cilat FGJH-ja ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi. Studentët tanë mund të punësohen në sektorin publik dhe privat si në: Institucione arsimore, media, shtëpi botuese, institucione të kulturës dhe të turizmit, agjenci përkthimi.

Studentët e diplomuar në programin Bachelor mund të punësohen si :

 • Nëpunës i zyrave të marrëdhënieve me jashtë dhe me publikun në të gjitha institucionet publike dhe private.
 • Punonjës i mediave të shkruara e pamore.
 • Punonjës i ambasadave shqiptare në botë apo i atyre të huaja në Shqipëri.
 • Studiues dhe mediator kulturor.
 • Përkthyes pranë kompanive, organizatave të ndryshme.
 • Mësues i qendrave të gjuhëve të huaja.
 • Guida turistike në muze, qendra historike dhe kulturore.
 • Info-point turistike pranë bashkive në të gjithë vendin.
Studime të mëtejshme në FGJH-UT

Diploma Bachelor në “Gjuhë Angleze” me profil në “Studime Britanike dhe Amerikane” jep mundësi të mëtejshme studimi në Ciklin e Dytë të Studimit dhe/ose në programet e cikleve të tjera të parashikuara nga aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 • Master i shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë”
 • Master i shkencave në “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”
 • Master i shkencave në “Përkthim Teknik – Letrar dhe Interpretim”
 • Master profesional në “Përkthim” me profil Përkthyes
 • Master i shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara
Programi i bursave Erasmus + i financuar nga Bashkimi Evropian

Studentët tanë kanë mundësi të zhvillojnë një ose dy semestra studimi në universitete të huaja partnere me të cilat UT-FGJH ka lidhur marrëveshje ndërinstitucionale Erasmus + KA1, në: Itali, Spanjë, Francë, Gjermani, Austri, Portugali, Bullgari, Greqi, Turqi, Republika Çeke, Letoni, Hungari, Lituani, Slloveni, Rumani.

PLANI MËSIMOR Bachelor në "Gjuhë Angleze" me profil në "Studime Britanike dhe Amerikane"

PLANI MËSIMOR
Bachelor në "Gjuhë Angleze" me profil në "Studime Britanike dhe Amerikane"
Nr. VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Gramatikë e Gjuhës A (Morfologji) 4 I 40
2. Analizë teksti e Gjuhës B (1) 6 I 60
3. Gjuhë C (1) 4 I 40
4. Fonetikë e Gjuhës B 4 I 40
5. Hyrje në Letërsi 1 6 I 60
SEMESTRI II
6. Gramatikë e Gjuhës A ( Sintaksë) 4 II 40
7. Gramatikë e Gjuhës A ( Sintaksë) 4 II 40
8. Hyrje në Letërsi 2 6 II 60
9. Analizë teksti e Gjuhës B (2) 6 II 60
10. Shkrim akademik 4 II 40
11. Hyrje në Gjuhësi 4 II 40
12. Gjuhë C (2) 4 II 40
LËNDË ME ZGJEDHJE 4 I 40
13. * Informatikë, Shprehi studimi dhe parashtrimi, Anglishte e folur, Sociologji, Ekonomi tregu, Letërsi e Gjuhës A, Sporte.
Gjithsej 60 600
VITI II . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Sintaksë e Gjuhës B 4 I 40
2. Histori e Mbretërisë së Bashkuar 4 I 40
3. Leksikologji e Gjuhës B 4 I 40
4. Letërsi e Gjuhës B (1) 4 I 40
5. Analizë teksti e Gjuhës B (3) 6 I 60
6. Gjuhë C (3) / Language C (3) 4 I 40
SEMESTRI II
7. Histori e SHBA –së / 4 II 40
8. Analizë teksti e Gjuhës B (4) 6 II 60
9. Letërsi e Gjuhës B (2) 4 II 40
10. Stilistikë e Gjuhës B 4 II 40
11. Variante të Gjuhës B 4 II 40
12. Gjuhë C (4) 4 II 40
LËNDË ME ZGJEDHJE 8 I/II 80
* Gjuhë D, Marrëdhëniepublike, Anglishte e biznesit, ElementetëLetërsisënëGjuhën C, ElementetëHistorisënëGjuhën C, ElementetëQytetërimitnëGjuhën C, Latinisht
Gjithsej 60 600
VITI III . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Studime britanike (1) 4 I 40
2. Studime amerikane (1) 4 I 40
3. Letërsiamerikane (1) 4 I 40
4. Analizë teksti e Gjuhës B (5) 4 I 60
5. Gjuhësi përqasëse dhe krahasuese 4 I 40
6. Gjuhë C (5) 4 I 40
SEMESTRI II
7. Praktikë përkthimi (A-B, B-A) (2) 4 II 40
8. Studime britanike (2) 4 II 40
9. Studime amerikane (2) 4 II 40
10 Letërsi amerikane (2) 4 II 40
11. Hyrje në Letërsinë e krahasuar 4 II 40
12. Marrëdhënie ndërkombëtare 4 II 40
13. LËNDË ME ZGJEDHJE 4 I/II 40
* Gjuhë D, Përkthim i terminologjisë politike, Përkthim i terminologjisë juridike dhe ekonomike, Interpretim konsekutiv (2), Interpretim simultan (2), Analizë teksti e gjuhës B (6), Studime britanike, Studime amerikane, Shprehi komunikimi, Analizë e tekstit të Gjuhës A, Letërsi e Gjuhës B (2), Letërsi amerikane (2), Sociolingunistikë, Gjuhësi përqasëse, Marrëdhënie Ndërkombëtare
14. Provimi përfundimtar/ Final Examination 4 II
Gjithsej 60 560
Gjithsejnë 3 vite 180 1760