Departamenti i Gjuhës Gjermane

HISTORIKU

Universiteti i Tiranës dhe me të Fakulteti i Histori – Filologji, u themeluan në vitin 1957.

Në vitin 1992 gjermanishtja u hap si degë më vete në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja (deri atëherë pranë Fakultetit të Histori-Filologjisë). Departamenti përbëhej fillimisht nga dy pedagogë, drejtuesi i departamentit dhe lektori i DAAD-së, i cili hapi rrugën për dërgimin më vonë të lektorëve të tjerë të DAAD-së dhe të një bashkëpunimi më të gjerë midis institucioneve.

Në fillim si program ofroheshin kurse për praktikën e gjuhës, gjë që filloi të ndryshojë nga vitet 1996-1997. Në këtë vit u bë edhe ndarja e studentëve në dy drejtime: „Mësuesi“, drejtimi tradicional, dhe „përkthim e interpretim“.

Programet e studimit të ciklit të parë, Bachelor

Në vitin akademik 2004/2005 procesi i Bolonjës filloi të zbatohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja pra edhe në departamentin e gjuhës gjermane. Sipas këtij procesi ky departament u ofron studentëve tri drejtime në Bachelor dhe lëshon diplomat e mëposhtme:

Bachelor në Gjuhë Gjermane

Bachelor në Gjuhë Gjermane me profil “Gjuhë dhe Komunikim”

Bachelor në Gjuhë Gjermane me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Gjermanishtfolës”

Bachelor në Gjuhë Gjermane me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Programet e studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave

Master i shkencave në "Mësuesi e Gjuhës Gjermane për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"