Cikli i II-të, Master

Programet studimore: Cikli i Dytë i Studimeve

Nr. Lloji i programit Emërtimi i programit Njësia Bazë që e ofron programin VKM e hapjes së programit
1 Master profesional Përkthim profili: Përkthyes Departamenti i Gjuhës Angleze MASH Nr. 371, datë. 18.09.2014
2 Master i Shkencave Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik - Në Gjuhë Angleze - Në Gjuhë Frënge - Në Gjuhë Italiane - Në Gjuhë Gjermane - Në Gjuhë Greke - Në Gjuhë Ruse - Në Gjuhë Turke - Në Gjuhë Spanjolle Master ndërdepartamental i ofruar nga disa njësi bazë VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
3 Master i Shkencave Përkthim Teknik - Letrar dhe Interpretim - Në Gjuhë Angleze - Në Gjuhë Frënge - Në Gjuhë Italiane - Në Gjuhë Gjermane - Në Gjuhë Greke - Në Gjuhë Ruse - Në Gjuhë Turke - Në Gjuhë Spanjolle Master ndërdepartamental i ofruar nga disa njësi bazë VKM Nr. 1225, datë 03.09.2008
4 Master i Shkencave Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë Departamenti i Gjuhës Angleze VKM Nr. 1397,datë.17.10.2 008
5 Master i Shkencave Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë Departamenti i Gjuhës Frënge VKM Nr.1397,datë.17.1 0.2008
6 Master i Shkencave Mësuesi e Gjuhës Gjermane për arsimin e mesëm të lartë Departamenti i Gjuhës Gjermane VKM Nr.1397,datë.17.1 0.2008
7 Master i Shkencave Mësuesi e Gjuhës Italiane për arsimin e mesëm të lartë Departamenti i Gjuhës Italiane VKM Nr.1397,datë.17.1 0.2008
8 Master i Shkencave Mësuesi në Gjuhën Greke për arsimin e mesëm të lartë Departamenti i Gjuhës Greke MASR Nr. 704, datë 19.10.2018
9 Master i Shkencave Mësuesi në Gjuhën Turke për arsimin e mesëm të lartë Departamenti i Gjuhëve Sllavo-Ballkanike MASR Nr. 708, datë 19.10.2018
10 Master i Shkencave Trajtimit automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara Departamenti i gjuhes Frënge