Vlerësimi i Cilësisë dhe Kurrikulës
“Ajo që është e rëndësishme nuk është sasia e njohurive tuaja, por, Cilësia. Ju mund të dini shumë gjëra pa ditur thelbin e tyre.”
“Leon Tolstoi”

Krijimi

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, me Urdhërin e Brendshëm nr.77, datë 02/07/2021 ngriti Njësinë e Sigurimit të Cilësisë së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Njësia e Sigurimit të Cilësisë është një strukturë ndihmësakademike me karakter administrativ, detyrat dhe përgjegjësitë e së cilës përcaktohen në Rregullore për Sigurimin e Cilësisë në UT, neni 26, Statuti i UT-së 2018  si dhe VKM nr. 531, datë 11.09.2018 “Për Miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë”, pika VI. Që nga çasti i krijimit, NJSC është angazhuar në mënyrë aktive në planifikimin dhe zbatimin e veprimtarive monitoruese që synojnë vlerësimin e cilësisë.

 

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë (NJSBC)

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë është përgjegjëse për kontrollin dhe përmirësimin e cilësisë. NJSBC harton standardet për sigurimin e cilësisë së brendshme në përputhje me Kodin e Cilësisë. Njësia realizon vlerësime periodike për veprimtarinë mësimore dhe kërkimore-shkencore. Detyrë integrale e kësaj njësie është gjithashtu realizimi i pyetësorit të studentëve çdo fund semestri, mbi cilësinë e mësimdhënies për lëndët e çdo programi të ofruar. 

 

Vlerësimi i cilësisë në kuadër të Akreditimit të Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe programeve të Studimit 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka kaluar me sukses procesin e vlerësimit të brendshëm të cilësisë në kuadër të akreditimit të programeve Bachelor në të gjitha profilet që ai ofron, në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi.  

FGJH ka filluar procesin e akreditimit për programet Master në Mësuesi e Gjuhës së Huaj për arsimin e mesëm të lartë dhe Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim.  

Kontakt

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

[email protected]

Kryetare e Degës së Cilësisë dhe Kurrikulës
Sema Hysa

[email protected]

Specialiste e Degës së Cilësisë dhe Kurrikulës
Manjola Gjidiaj

[email protected]