Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Bachelor në Përkthim dhe Interpretim, në të cilin në të cilin përfshihen lëndë të formimit të përgjithshëm dhe module formuese në fushën e përkthimit dhe interpretimit.

Plani mësimor Master i shkencave në Përkthim teknik - letrar dhe interpretim