Bachelor në Gjuhë Italiane me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Italian”

Bachelor në Gjuhë Italiane me profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Italian
Titulli akademik i studimit Diplomë Bachelor në Gjuhë Italiane me profil në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Italian
Cikli i studimit Studime të Ciklit të Parë
Emri dhe statusi i institucionit Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Institucion Publik
Gjuha e përdorur në mësimdhënie/ provime Shqip, Italisht, Gjuhë C, Gjuhë D
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit 3 (tri) vite
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kushtet e pranimit Sipas kritereve të meritës për maturën shtetërore
Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi Bachelor në Gjuhë Italiane me profil në “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Italian”ofrohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja nga Departamenti i Gjuhës Italiane dhe synon të përgatisë specialistë me njohuri shumë të mira të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë italiane.

Në këtë program studimi ofrohen:

 • njohuri të përparuara të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë italiane duke përfshirë kuptimin kritik të teorive dhe parimeve në këtë fushë studimi.
 • aftësi të përparuara që demonstrojnë kompetencë të lartë dhe inovacion, të kërkuara për të zgjidhur probleme komplekse dhe të paparashikueshme në këtë fushë studimi.

Programi ka këto objektiva:

 • Të ofrojë një formim të thelluar teorik në lëndët mësimore me formim gjuhësor.
 • Të ofrojë njohuri mbi gjuhën, letërsinë dhe kulturën e popujve italianë.
 • Të zhvillojë aftësi të përftuara në fushën e mësimdhënies.
 • Të zhvillojë aftësi për reflektim e zhvillim profesional.
Kompetencat

Programi, me një gamë të gjerë të lëndëve, të parashikuara gjatë 3 (tri) viteve të studimit, ngërthen disiplina të larmishme, të cilat sigurojnë formim të përgjithshëm universitar dhe të specializuar në fushën përkatëse, si edhe synojnë:

 • Pajisjen e studentëve me njohuri shumë të mira të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe të letërsisë italiane;
 • Pajisjen e studentëve me njohuri shumë të mira të gjuhës së huaj të dytë, gjuhës C;
 • Zotërimin e përsosur të gjuhës shqipe (gjuhës A);
 • Aftësimin për të komunikuar dhe kaluar nga një gjuhë në tjetrën, në kontekste dhe fusha të ndryshme duke përdorur regjistrat e duhur gjuhësorë në përshtatje me bashkëbiseduesit;
 • Aftësimin për të zbatuar kompetencat gjuhësore, filologjike dhe letrare të përftuara për të kryer kërkime bibliografike, për të hartuar përmbledhje dhe relacione mbi argumente të caktuara studimore;
 • Aftësimin për të zbatuar instrumentet e mësimnxënies për përditësimin dhe thellimin e argumenteve të studiuara edhe në kontekste profesionale; si dhe për të ndërmarrë studime të mëtejshme.

 

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ofron trajnime të mëtejshme për studentët në bashkërendim me punëdhënësit. Këto trajnime lidhen me tematika të ndryshme dhe në përputhje me formimin shkencor dhe nevojat e studentëve në tregun e punës.

Studentët mund të punësohen me kohë të pjesshme në kompani me të cilat FGJH-ja ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi. Studentët tanë mund të punësohen në sektorin publik dhe privat si në: Institucione arsimore, media, shtëpi botuese, institucione të kulturës dhe të turizmit, agjenci përkthimi.

Studentët e diplomuar në programin Bachelor mund të punësohen si :

 • Mësues i qendrave të gjuhëve të huaja.
 • Guida turistike në muze, qendra historike dhe kulturore.
 • Info-point turistike pranë bashkive në të gjithë vendin.
 • Nëpunës i zyrave të marrëdhënieve me jashtë dhe me publikun në të gjitha institucionet publike dhe private.
 • Punonjës i mediave të shkruara e pamore.
 • Punonjës i ambasadave shqiptare në botë apo i atyre të huaja në Shqipëri.
 • Studiues dhe mediator kulturor.
Studime të mëtejshme në FGJH-UT

Diploma Bachelor në “Gjuhë Italiane” me profil në ” Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Italian ” jep mundësi të mëtejshme studimi në Ciklin e Dytë të Studimit dhe/ose në programet e cikleve të tjera të parashikuara nga aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 • Master i shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Italiane për arsimin e mesëm të lartë”
 • Master i shkencave në “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”
 • Master i shkencave në “Përkthim Teknik – Letrar dhe Interpretim”
 • Master profesional në “Përkthim” me profil Përkthyes
 • Master i shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara
Programi i bursave Erasmus + i financuar nga Bashkimi Evropian

Studentët tanë kanë mundësi të zhvillojnë një ose dy semestra studimi në universitete të huaja partnere me të cilat UT-FGJH ka lidhur marrëveshje ndërinstitucionale Erasmus + KA1, në: Itali, Spanjë, Francë, Gjermani, Austri, Portugali, Bullgari, Greqi, Turqi, Republika Çeke, Letoni, Hungari, Lituani, Slloveni, Rumani.

PLANI MËSIMOR Bachelor në Gjuhën Italiane me Profil në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Italian

PLANI MËSIMOR
Bachelor në Gjuhën Italiane me Profil në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Italian
Nr. VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Gramatikë e Gjuhës A (Morfologji & Sintaksë) 8 I 80
2. Gjuhë Praktike e Gjuhës B (1) 8 I 80
3. Gjuhë C (1) 4 I 40
4. Zhvillimi i Aftësive të Dëgjimit 4 I 40
5. *Sociologji / Letërsi e Gjuhës A / Gjeografi sociale / Teknikat dhe laborator i të folurit / 4 I 40
6. Teknikë e laborator i të shkruarit 4 I 40
SEMESTRI II
7. Latinisht 4 II 40
8. Fonetikë e Gjuhës B 4 II 40
9. Hyrje në Gjuhësi 4 II 40
10. Tipologji tekstore e Gjuhës B(1) 4 II 40
11. Gjuhë C (2) 4 II 40
LËNDË ME ZGJEDHJE
Gjithsej 60 648
VITI II . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Qytetërim i Gjuhës B 4 I 40
2. Sintaksë e Gjuhës B 8 I 80
3. Tipologji tekstore e Gjuhës B(2) 4 I 40
4. Teori e letërsisë 4 I 40
5. Gjuhë C (3) 4 I 40
6. Letërsi e Gjuhës B (1) 4 I 45
7. Teori e Letërsisë 4 I 40
SEMESTRI II
8. Histori e Mesjetë e Gjuhës B 4 II 45
9. Tipologji tekstore e Gjuhës B(3) 4 II 40
10. Letërsi e Gjuhës B (2) 4 II 40
11. Qytetërimi i Gjuhës B(2) 4 II 40
12. Stilistikë e Gjuhës B 4 II 40
13. Leksikologji e Gjuhës B 4 II 40
14. *Lëndë me zgjedhje / Sociolinguistikë / Shpjegim teksti / Studim i veprës letrare / Gjuhë D 4+4 I/II 40+40
Gjithsej 60 615
VITI III . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Histori Moderne e Gjuhës B 4 I 45
2. Didaktikë e Gjuhëve të Huaja (1) 4 I 40
3. Letërsi e Gjuhës B (3) 4 I 40
4. Tipologji tekstore e Gjuhës B(4) 4 I 40
5. Gjuhë C (5) 4 I 40
6. Gjuhësi teksti 4 I 40
SEMESTRI II
7. Histori Bashkëkohore e Gjuhës B 4 II 45
8. Përkthim (A-B) 4 II 40
9. Letërsi e Gjuhës B (4) 4 II 40
10. Didaktikë e Gjuhëve të Huaja (2) 4 II 40
11. Histori Gjuhe (B) 4 II 40
12. LËNDË ME ZGJEDHJE / 4 II 40
13. *Hyrje në teorinë e komunikimit/ Analizë teksti / Psikologji / Pedagogji / Gjuhë D/ 8 I/II 80
Gjithsej 60 540
Gjithsej në 3 vite 180 1803