Bachelor në Gjuhë Frënge me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez”

Bachelor në Gjuhë Frënge me profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez

Titulli akademik i studimit Diplomë Bachelor në Gjuhë Frënge me profil në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Francez
Cikli i studimit Studime të Ciklit të Parë
Emri dhe statusi i institucionit Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Institucion Publik
Gjuha e përdorur në mësimdhënie/ provime Shqip, Frëngjisht, Gjuhë C, Gjuhë D
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit 3 (tri) vite
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kushtet e pranimit Sipas kritereve të meritës për maturën shtetërore
Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi Bachelor në Gjuhë Frënge me profil në “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez”ofrohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja nga Departamenti i Gjuhës Frënge dhe synon të përgatisë specialistë me njohuri shumë të mira të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë frënge.

Në këtë program studimi ofrohen:

 • njohuri të përparuara të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë frënge duke përfshirë kuptimin kritik të teorive dhe parimeve në këtë fushë studimi.
 • aftësi të përparuara që demonstrojnë kompetencë të lartë dhe inovacion, të kërkuara për të zgjidhur probleme komplekse dhe të paparashikueshme në këtë fushë studimi.

Programi ka këto objektiva:

 • Të ofrojë një formim të thelluar teorik në lëndët mësimore me formim gjuhësor.
 • Të ofrojë njohuri mbi gjuhën, letërsinë dhe kulturën e popujve frankofonë.
 • Të zhvillojë aftësi të përftuara në fushën e mësimdhënies.
 • Të zhvillojë aftësi për reflektim e zhvillim profesional.
Kompetencat

Programi, me një gamë të gjerë të lëndëve, të parashikuara gjatë 3 (tri) viteve të studimit, ngërthen disiplina të larmishme, të cilat sigurojnë formim të përgjithshëm universitar dhe të specializuar në fushën përkatëse, si edhe synojnë:

 • Pajisjen e studentëve me njohuri shumë të mira të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe të letërsisë frënge.
 • Pajisjen e studentëve me njohuri shumë të mira të gjuhës së huaj të dytë, gjuhës C;
 • Zotërimin e përsosur të gjuhës shqipe (gjuhës A);
 • Aftësimin për të komunikuar dhe kaluar nga një gjuhë në tjetrën, në kontekste dhe fusha të ndryshme duke përdorur regjistrat e duhur gjuhësorë në përshtatje me bashkëbiseduesit.
 • Aftësimin për të zbatuar kompetencat gjuhësore, filologjike dhe letrare të përftuara për të kryer kërkime bibliografike, për të hartuar përmbledhje dhe relacione mbi argumente të caktuara studimore.
 • Aftësimin për të zbatuar instrumentet e mësimnxënies për përditësimin dhe thellimin e argumenteve të studiuara edhe në kontekste profesionale; si dhe për të ndërmarrë studime të mëtejshme.
Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ofron trajnime të mëtejshme për studentët në bashkërendim me punëdhënësit. Këto trajnime lidhen me tematika të ndryshme dhe në përputhje me formimin shkencor dhe nevojat e studentëve në tregun e punës.

Studentët mund të punësohen me kohë të pjesshme në kompani me të cilat FGJH-ja ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi. Studentët tanë mund të punësohen në sektorin publik dhe privat si në: Institucione arsimore, media, shtëpi botuese, institucione të kulturës dhe të turizmit, agjenci përkthimi.

Studentët e diplomuar në programin Bachelor mund të punësohen si :

 • Mësues i qendrave të gjuhëve të huaja.
 • Guida turistike në muze, qendra historike dhe kulturore.
 • Info-point turistike pranë bashkive në të gjithë vendin.
 • Nëpunës i zyrave të marrëdhënieve me jashtë dhe me publikun në të gjitha institucionet publike dhe private.
 • Punonjës i mediave të shkruara e pamore.
 • Punonjës i ambasadave shqiptare në botë apo i atyre të huaja në Shqipëri.
 • Studiues dhe mediator kulturor.
Studime të mëtejshme në FGJH-UT

Diploma Bachelor në “Gjuhë Frënge” me profil në “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez” jep mundësi të mëtejshme studimi në Ciklin e Dytë të Studimit dhe/ose në programet e cikleve të tjera të parashikuara nga aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 • Master i shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë”
 • Master i shkencave në “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”
 • Master i shkencave në “Përkthim Teknik – Letrar dhe Interpretim”
 • Master profesional në “Përkthim” me profil Përkthyes
 • Master i shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara
Programi i bursave Erasmus + i financuar nga Bashkimi Evropian

Studentët tanë kanë mundësi të zhvillojnë një ose dy semestra studimi në universitete të huaja partnere me të cilat UT-FGJH ka lidhur marrëveshje ndërinstitucionale Erasmus + KA1, në: Itali, Spanjë, Francë, Gjermani, Austri, Portugali, Bullgari, Greqi, Turqi, Republika Çeke, Letoni, Hungari, Lituani, Slloveni, Rumani.

PLANI MËSIMOR Bachelor në Gjuhë Frënge me Profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez

PLANI MËSIMOR
Bachelor në Gjuhë Frënge me Profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Francez
Nr. VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Morfologji e gjuhës A 4 I 40
2. Sintaksë e gjuhës A 4 I 40
3. Gjuhë praktike e Gjuhës B (1) 12 I 120
4. Gjuhë B e folur 4 I 40
5. Gjuhë C (1) ) 4 I 40
SEMESTRI II
7. Lëndë me zgjedhje 4 II 40
7. Morfologji e Gjuhës B (1) 4 II 40
8. Fonetikë e Gjuhës B 4 II 40
9. Qytetërim i Gjuhës B 4 II 40
10. Gjuhë B e shkruar 4 II 40
11. Tipologji tekstore (1) 4 II 40
12. Gjuhë C (2) 4 II 40
LËNDË ME ZGJEDHJE
Metodologji e punës universitare / Letërsi e Gjuhës A / Gramatikë frënge e aplikuar / Sporte
Gjithsej 60 600
VITI II . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Teori e Letërsisë 4 I 40
2. Morfologji e Gjuhës B (2) 4 I 40
3. Tipologji tekstore (2) 4 I 40
4. Hyrje në gjuhësi 4 I 40
5. Gjuhë C (3) 4 I 40
6. Stilistikë e Gjuhës B 4 I 40
7. Hyrje në teorinë e komunikimit 4 I 40
8. Lëndë me zgjedhje 8 I/II 80
SEMESTRI II
9. Sintaksë e Gjuhës B 4 II 40
10 Histori e Gjuhës B 4 II 40
11. Tipologji tekstore (3) 4 II 40
12. Letërsi e Gjuhës B (1) 4 II 40
13 Leksikologji e Gjuhës B 4 II 40
14. Gjuhë C (4) 4 II 40
LËNDË ME ZGJEDHJE Latinisht / Gjuhë D / Leksikografi / Letërsi e kulturë frankofone / Hyrje në historinë e institucioneve ndërkombëtare /
Gjithsej 60 600
VITI III . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Teknika të shprehjes dhe të komunikimit 4 I 40
2. Hyrje në Semiologji 4 I 40
3. Letersi e gjuhës B (2) 4 I 40
4. Koment i strukturuar 4 I 40
5. Gjuhë C (5) 4 I 40
6. Gjuhësi teksti 4 I 40
7. 8 I 80
SEMESTRI II
8. Didaktika e gjuhëve të huaja (II) 8 I/II 80
9. Përkthim (A-B) 4 II 40
10. Letërsi e Gjuhës B (3) 4 II 40
11. Histori e teorive gjuhësore 4 II 40
12. Gjuhësi frënge dhe histori e gjuhës B 4 II 40
Tezë Diplome 6 II
LËNDË ME ZGJEDHJE Gjuhë D / Psikologji / Pedagogji / Diversiteti i metodave të gjuhës frënge /
Gjithsej 60 560
Gjithsej në 3 vite 180 1760