Qendra e Gjuhëve të Huaja

Hyrje

Qëndra e Kurseve pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja ofron kurse të gjuhëve të huaja nga niveli fillestar deri në atë të përparuar duke ju ndihmuar të ndërtoni  dhe  të përforconi njohuritë bazë. Kurset do të zhvillohen sipas niveleve të Kuadrit të Përbashkët Evropian i Referencës për Gjuhët duke përdorur metodologji të reja të mësimdhënies dhe ambiente bashkëkohore. Njohuritë në gjuhë ndahen në 3 nivele të mëdha  të aftësisë së gjuhës A, B dhe C përkatësisht;

 

A – Niveli fillestar:

A1 – Niveli i kalimit (personi mund të kuptojë dhe përdorë shprehje të njohura, si dhe fjali të thjeshta, të cilat synojnë përmbushjen e nevojave konkrete. Mund të prezantojë veten dhe të tjerët dhe të pyesë të tjerët lidhur me informacionin bazë,  p.sh. ku banojnë, a njohin persona të tjerë ose çfarë gjërash kanë,  si dhe t’u përgjigjet edhe vetë pyetjeve të tilla).

A2 – Niveli bazë (personi mund të kuptojë fjali dhe shprehje të thjeshta, të cilat lidhen me tema me kuptim të drejtpërdrejtë (p.sh. informacione rreth personit dhe familjes, blerjeve, punës apo ambientit përreth). Mund të merret vesh në situata rutinë, ku bëhet fjalë për shkëmbimin e thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të informacioneve lidhur me gjëra të njohura dhe të përditshme. Mund të përshkruajë me fjali të thjeshta prejardhjen dhe arsimin e vet, mjedisin rrethues dhe gjëra në lidhje të drejtpërdrejtë me nevoja  të çastit.

 

B – Përdoruesi i pavarur:

B1 – Niveli i pragut (i ndërmjetëm) (personi mund të kuptojë idetë kryesore të një ligjërimi, nëse përdoret gjuha standarde dhe nëse bëhet fjalë për gjëra të njohura nga puna, shkolla, koha e lirë, etj. Mund të përballojë shumicën e situatave gjuhësore me të cilat haset gjatë udhëtimeve në vendet ku flitet gjuha e mësuar. Mund të shprehet në mënyrë të thjeshtë dhe brenda kontekstit rreth temave të njohura dhe fushave personale të interesit).

B2 – Niveli i mesëm i lartë (personi mund të kuptojë përmbajtjen e teksteve komplekse lidhur me tema konkrete dhe abstrakte. Mund të merret vesh spontanisht dhe rrjedhshëm në një bisedë normale me vendas e cila zhvillohet mirë dhe pa ndonjë sforcim të madh mes palëve. Mund të shprehet lidhur me një spektër të gjerë temash në mënyrë të qartë dhe të detajuar, të mbajë një qëndrim për një çështje aktuale).

  

C – Përdorues i aftë:

C1 – Niveli i aftësisë profesionale (i avancuar), (personi mund të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh të sofistikuara e të gjata dhe të përcjellë domethënie të nënkuptuara. Mund të shprehet në mënyrë spontane dhe të rrjedhshme, shpeshherë pa pasur nevojën për të kërkuar gjatë fjalët e duhura. Mund të përdorë në mënyrë të efektshme dhe elokuente gjuhën në jetën shoqërore dhe atë profesionale, apo në shkollë ose universitet. Mund të shprehet qartë, në mënyrë të strukturuar dhe të rrjedhshme lidhur me çështje të ndërlikuara dhe të vërë në përdorim në mënyrë të përshtatshme mjete të shumëllojshme gjuhësore për ligjërime të ndryshme).

C2 – Niveli i aftësisë (zotërim i gjuhës), (personi mund kuptojë praktikisht pa asnjë vështirësi çdo gjë që lexon apo dëgjon. Mund të përmbledhë informacione nga burime të ndryshme me shkrim apo me gojë dhe të riprodhojë prej tyre arsyetime dhe sqarime në mënyrë koherente. Mund të shprehet spontanisht, rrjedhshëm dhe qartë dhe të shfaqë qartazi në çështje të ndërlikuara nuanca të imta kuptimore).

 

GJUHET

NIVELET

SEANCAT

ANGLEZE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
C 1 C2 120 orë, 80 seanca nga 90 minuta
ITALIANE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
C1 C2 120 orë, 80 seanca nga 90 minuta
FRËNGE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
GJERMANE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
C1 120 orë, 80 seanca nga 90 minuta
SPANJOLLE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
GREKE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
C1 120orë,80 seanca nga 90 minuta
TURKE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë, 60 seanca nga 90 minuta
C1 120orë,80 seanca nga 90 minuta
HEBRAIKE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë,60 seanca nga 90 minuta
ARABE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë,60 seanca nga 90 minuta
C1 120 orë,80 seanca nga 90 minuta
 RUSE A1  A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1  B2 90 orë,60 seanca nga 90 minuta
C1 120 orë,80 seanca nga 90 minuta
KROATE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta
B1 B2 90 orë,60 seanca nga 90 minuta
POLAKE A1 A2 60 orë, 40 seanca nga 90 minuta