Gjuhë e huaj e përgjithshme

Qendra e Kurseve të Gjuhëve të Huaja organizon dhe ofron kurse të gjuhëve të huaja sipas niveleve të Kuadrit të Përbashkët Evropian të Referencës për gjuhët me metoda dhe tekste të përditësuara për mësimdhënien.

Më poshtë vijojnë kurset e gjuhëve dhe nivelet e ofruara:

GJUHËT NIVELET
ANGLISHT A1 / A2
B1 / B2
C 1 /  C2
ITALISHT A1 / A2
B1 / B2
C1 / C2
FRËNGJISHT A1 / A2
B1 /  B2
GJERMANISHT A1 / A2
B1 / B2
C1
GREQISHT A1 / A2
B1 / B2
C1
SPANJISHT A1 A2
B1 / B2
TURQISHT A1 / A2
B1 / B2
C1
HEBRAISHT A1 / A2
B1 / B2
ARABISHT A1 / A2
B1 / B2
C1
RUSISHT A1 / A2
B1 / B2
C1
KROATISHT A1 / A2
B1 / B2
POLONISHT A1 / A2