Departamenti i Gjuhës Greke

Historiku

Departamenti i Gjuhës Greke, që prej vitit 1998 ka patur sektorin e vet pranë Departamentit të “Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike” dhe më pas në vitin 2019 është riorganizuar në Departament të Gjuhës Greke,në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të UT.

Studentët tanë janë të një niveli të lartë,në sajë dhe të punës së kualifikuar të stafit akademik të departamentit. Si pjesë të stafit profesional janë 2 pedagogë me titullin shkencor “Profesor i asocuar”, katër pedagogë janë me gradën shkencore “Doktor”. Departamneti i Gjuhës Greke përveç Bachelorit, në ciklin 2 vjeçar të studimit (Master) ofron dy drejtime: Master shkencor në “Përkthim dhe Interpretim”, Master shkencor në “Komunikim Ndërkulturor Turistik”. Ndërkohë është hapur për herë të parë edhe një tjetër drejtim shumë i rëndësishëm  “Master i shkencave në Mësuesi për arsimin e mesëm e të lartë”, i cili duke vlerësuar interesimin dhe kërkesat e studentëve të këtij fakulteti, ka marrë menjëherë rëndësinë që i takon duke siguruar shpejt një brez të ri mësuesish të gjuhës greke si gjuhë e huaj.

Departamenti i Gjuhës Greke punon për realizimin e objektivave dhe synimeve si në planin e karrierës akademike, ashtu edhe në planin e mësimdhënies cilësore sipas standarteve të reja evropiane. Arritjet e këtyre synimeve e objektivave i mbështet fort në bashkëpunimin e shumëfishtë me disa Universitete të Greqisë si: Universiteti i Janinës, Universiteti Aristoteleio të Selanikut me projekte të ndryshme shkencore, me shoqata dhe fondacione të ndryshme Greke siç është rasti i Fondacionit Aleksandros Onassis me qendër në Athinë, me Ambasadën Greke në Tiranë, gjithashtu edhe me shkollën “Arsakeio”dhe “Protagonistët”, për praktikat e studentëve të ciklit të dytë. Në sajë të këtyre bashkëpunimeve janë zhvilluar disa konferenca ndërkombëtare me tematikë letrare, gjuhësore, kulturore dhe përkthimore si dhe aktivitete kulturore me studentë. Kjo punë është zhvilluar paralelisht dhe me shkëmbime të stafit akademik nga të dyja palët në fushën e mësimdhënies, si dhe në trajnime të pedagogëve. Gjithashtu janë zhvilluar kurse verore për studentët e Gjuhës Greke në Universitetin e Janinës dhe Aristoteleio të Selanikut, si dhe shkëmbime të studentëve në kuadrin e programit Erasmus+.

 

Programet e studimit të ciklit të parë, Bachelor

Bachelor në Gjuhë Greke me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek”

Bachelor në Gjuhë Greke me profil “Përkthim dhe Interpretim”

Programet e studimit të ciklit të dytë, Master i Shkencave

Master i shkencave në "Mësuesi në Gjuhën Greke për arsimin e mesëm të lartë"

Master i shkencave në "Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik"

Master i shkencave në "Përkthim teknik - letrar dhe interpretim"