Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë

MASTER I SHKENCAVE NË MËSUESI E GJUHËS FRËNGE PËR ARSIMIN E MESËM TË LARTË

Titulli akademik i studimit Diplomë Master i Shkencave në Mësuesi i Gjuhës Frënge për Arsimin e Mesëm të Lartë
Cikli i studimit Studime të Ciklit të Dytë
Emri dhe statusi i institucionit Universiteti i Tiranës, Institucion Publik
Gjuha e përdorur në mësimdhënie/ provime Shqip
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit 2 (dy) vite
Forma e studimit Me kohë të plotë
Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi Master i Shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Frënge për Arsimin e Mesëm të Lartë” ofrohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja nga Departamenti i Gjuhës Frënge dhe synon të përgatisë mësues të arsimit të mesëm të lartë, të specializuar për mësimdhënien e gjuhës frënge, të aftë për të ushtruar profesionin e ri të mësuesit në mënyrë të efektshme dhe për të nxënë gjatë gjithë jetës.

Ky program synon gjithashtu formimin profesional të mësuesit të gjuhës frënge të aftë për t’iu përgjigjur në mënyrë konkrete kërkesave të realitetit shqiptar, rajonal dhe botëror, duke përdorur metoda dhe mjete të përshtatshme për nevojat gjuhësore të adoleshentëve, të rriturve dhe për të ndihmuar edukimin ndërkulturor për një lëvizje të lirë si nëpërmjet programeve të studimit ashtu edhe për punësim. Ky program është largpamës sepse përgatit mësues kompetentë në strategjitë e mësimdhënies, në hartimin dhe zbatimin e programeve mësimore si dhe në përdorimin e teknologjive të reja mësimore.

Programi ka këto objektiva:

 • Të ofrojë një formim të thelluar teorik në lëndët mësimore për të cilat studenti përgatitet si mësues;
 • Të formojë kompetenca për përmbushjen e roleve të ndryshme të mësuesit;
 • Të zhvillojë aftësi të kërkimit shkencor në fushën e edukimit;
 • Të zhvillojë aftësi për reflektim e zhvillim profesional.
 • Të pajisë studentët me njohuri shkencore në fushën e psikologjisë së edukimit, teorive të të nxënit si dhe vlerësimit
 • Të pajisë studentët me njohuri të larta teorike dhe shprehi praktike për arritjen e standardeve të larta në mësimdhënien  në shkollat e mesme, duke zbatuar teoritë dhe praktikën e arsimimit në lidhje me karakteristikat e  grupmoshës, përparësitë e arsimit në vendin tonë dhe  rolin e mësuesit si profesionist në një kontekst social në ndryshim.

 

Kompetenca
 • Kompetencë të thelluar të foluri dhe të shkruari të gjuhës frënge dhe të një gjuhe të huaj të dytë në nivel mesatar ose të avancuar;
 • Kompetencë të thelluar për të dhënë mësim në kontekste të shumëllojshme, në arsimin e mesëm;
 • Kompetencë të thelluar në njohjen dhe zbatimin e teknikave të ndryshme të mësimdhënies që mundësojnë përfshirjen aktive të nxënësve dhe lehtësojnë përvetësimin e gjuhës së huaj;
 • Kompetencë të thelluar në paraqitjen dhe përpunimin e metodave dhe mënyrave të ndryshme për një mësim aktiv dhe gjithëpërfshirës.
 • Kompetencë të thelluar në përdorimin e teknologjive të mësimdhënies;
 • Aftësi të lartë në përfshirje në punë kërkimore në fushën e mësimdhënies;
 • Aftësi të lartë në leximin dhe vlerësimin e literaturës metodike dhe kërkimet e kohës në këtë fushë;
 • Aftësi të lartë në përshtatjen dhe krijimin e teknikave të reja në fushën e mësimdhënies;
 • Aftësi të lartë në nxitjen e vlerave shoqërore/kulturore, si dhe në zhvillimin dhe edukimin ndërkulturor të nxënësve.
 • Aftësi të lartë në zgjidhjen e situatave problemore në arsim në kontekste të ndryshme.

 

Praktika mësimore

Praktika mësimore përbën një element të rëndësishëm në kurrikulat e programit të studimit Master i Shkencave në “Mësuesi i Gjuhës Frënge për Arsimin e Mesëm të Lartë “. Praktika parashikon të mundësojë përdorimin e njohurive të fituara në formimin teorik, në një kontekst praktik dhe profesional. Praktika mësimore e këtij programi zhvillohet në institucione arsimore të arsimit të mesëm të lartë, shkolla publike dhe jopublike të arsimit parauniversitar.

Praktika synon zhvillimin e aftësive të mësimdhënies së gjuhës frënge, zbatimin praktik të metodave mësimdhënëse të përvetësuara në auditor, si dhe për të provuar dhe vlerësuar njohuritë dhe bindjet për mësimdhënie të studentëve. Praktika zhvillohet në semestrin IV të kohëzgjatjes së programit të studimit dhe ka për qëllim gjithashtu njohjen dhe aftësimin e studentëve në veprimtarinë mësimdhënëse, njohjen me politikat arsimore dhe problematikën aktuale të shkollës dhe të arsimit në tërësi.

 

Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Studentët që diplomohen në këtë program studimi mund të punësohen si:

 • Çdo lloj institucioni arsimor si shkolla të arsimit parauniversitar (publike dhe private).
 • Institucione të specializuara në fushën e arsimit ose institucione të lidhura me edukimin.
 • Organizata qeveritare dhe joqeveritare që veprojnë në nivel lokal, rajonal ose kombëtar dhe që kanë si objekt të veprimtarisë së tyre çështje të arsimit.
 • Institucione arsimore private si qendra të gjuhëve të huaja.

PLANI MËSIMOR Master i Shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë”

PLANI MËSIMOR
Master i Shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë”
Nr. VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Metodologji e mësimdhënies dhe të menduarit kritik 7 I/I 45
2. Psikologji zhvillimi 4 I/I 45
3. Psikologji edukimi 4 I/I 45
4. Burime të informacionit në mësimin e gjuhës së huaj 6 I/I 60
5. Gjuhë e huaj C (Niveli avancuar 1) 6 I/I 60
SEMESTRI II
6. Zhvillim kurrikule 6 I/II 45
7. Të nxënit dhe menaxhimi i klasës 8 I/II 45
8. Vlerësimi i nxënësit 8 I/II 45
9. Gjuhësi e zbatuar dhe komunikim ndërkulturor 6 I/II 60
10. Psikolinguistikë dhe Metodologji të mësimdhënies së gjuhës së huaj 6 I/II 60
11. Gjuhë e huaj C (Niveli avancuar 2) 6 I/II 60
Gjithsej 60 675
VITI II . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
1. Gjuhë e huaj për qëllime specifike 6 II/I 60
2. Metodologji e kërkimit shkencor dhe kërkim në kontekstin pedagogjik të gjuhës së huaj 6 II/I 60
3. Laborator teorik dhe praktik për shkrimin e provës finale 6 II/I 60
4. Përvojë praktike 12 II/II 60
5. Tezë Diplome 30 II/II 60
Gjithsej 60 420
Gjithsej në 2 vite 120 1095