Master i shkencava “Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë”

Plani Mësimor

Me shumë

Studenti  me formim të tillë mund të punojë si :

-Mësues pranë shkollave nëntë-vjeçare

-Mësues pranë shkollave të mesme

-Mësues pranë qendrave të gjuhëve