Zyra e Këshillimit të Karrierës

Zyra e Këshillimit të Karrierës ka në fokus të saj nxitjen e bashkëpunimit me studentët dhe synon të realizojë lidhjen mes studimeve akademike dhe mundësive të punësimit për studentët e diplomuar në FGJH.

Kjo zyrë u krijon atyre mundësi të promovohen në kompani,oganizata si edhe shoqata të ndryshme të interesuara për  punëmarrës.

Zyra e Këshillimit të Karrierës organizon dhe monitoron Praktiken Profesionale dhe Panairin e Punes, si edhe udhëzon studentët për zhvillimin në karrierë, duke u përqëndruar në interesat personale të studentëve, si dhe harmonizimin e tyre me kërkesat për punësim në tregun e punës.

Qëllimi i Zyrës së Këshillimit të Karrierës është të mundësojë mbështetjen dhe nxitjen e studentëve  në zhvillimin e potencialit të tyre për një qasje më të mirë me risitë e kërkesave të tregut dhe synon të rrisë  numrin e të punësuarve në fushën e tyre të studimit.

Zyra e Këshillimit të Karrierës organizon leksione të hapura me tematika të ndryshme si:

Krijimi i një CV-je;

Si të shkruajmë një Letër Motivimi;

Përgatitjes së studentëve për intervista pune, etj.

Pjesë e misionit të Zyrës së Këshillimit të Karrierës është edhe  përfshirja e studentëve në:

Aktivitetet

Promovimi Work & Study

Panaire Pune

Mundesi Punesimi