Zyra e Këshillimit të Karrierës

Zyra e Këshillimit të Karrierës ofron një gamë të gjerë shërbimesh dhe resursesh për studentët e diplomuar në FGJH në mënyrë që ata të jenë të përgatitur për tregun e punës dhe të gjejnë punë të përshtatshme në fushën e tyre të studimit.

Disa nga veprimet dhe qëllimet e kësaj zyre përfshijnë:

Nxitja e Bashkëpunimit me Studentët: Ky është një element kyç në ndihmimin e studentëve për të gjetur mundësi të punësimit. Këshillimi dhe ndihma për studentët në ndërtimin e tyre të karrierës është e rëndësishme.

Praktika Profesionale: Organizimi dhe monitorimi i praktikave profesionale është një mënyrë e rëndësishme për studentët për të fituar përvojë të vlefshme në fushën e tyre dhe për të vendosur kontakte me punëmarrësit potencialë.

Panairi i Punës: Panairi i punës është një mundësi e rëndësishme për studentët për të takuar kompanitë dhe organizatat që po kërkojnë të punësojnë. Ky eshte nje vend i mire per shkembimin e kontakteve dhe për të mësuar më shumë rreth mundësive të punësimit.

Udhëzime dhe Këshilla për Studentët: Zyra e Këshillimit të Karrierës është e angazhuar në udhëzimin e studentëve rreth shumë temave të rëndësishme si krijimi i një CV-je, shkrimi i një Letre Motivimi, dhe përgatitja për intervista pune. Këto udhëzime janë të rëndësishme për të përmirësuar aftësitë në aplikimin për punë. udhëzimet dhe këshillat për krijimin e një CV-je, shkrimin e një Letre Motivimi, dhe përgatitjen për intervista pune janë të rëndësishme për të përmirësuar aftësitë e aplikimit për punë.

Disa arsye pse këto udhëzime janë të rëndësishme përfshijnë:

CV-ja e Mirë: Një CV e mirë është një dokument i rëndësishëm për të paraqitur informacionin tuaj të arsimit, përvojës së punës, aftësitë, dhe pasionet tuaja. Përmes një CV-je të mirë të përgatitur, ju mund të prezantoni të gjitha këto informacione në mënyrë të qartë dhe të ndikoni pozitivisht tek punëmarrësi.

Letra Motivimi: Një Letër Motivimi është një dokument që ju jep mundësinë të shpjegoni më tepër rreth interesave tuaja, motivacionit, dhe pse dëshironi të aplikoni për një pozicion të caktuar. Një Letër Motivimi e mirë shprehet në mënyrë të qartë dhe bindëse dhe mund të bëjë ndryshimin ndërmjet një aplikanti dhe një tjetri.

Përgatitja për intervista: Intervistat janë një hap kritik në procesin e aplikimit për punë. Përgatitja e mirë për intervista pune ju ndihmon të jeni të gatshëm për pyetje dhe të paraqiteni si një aplikant i sigurt dhe i kualifikuar.

Promovimi i Tregut të Punës: Zyra synon të lidhë studentët me mundësitë e punësimit në fushën e tyre të studimit dhe të rrisë numrin e të punësuarve të potencialshëm.

Këto udhëzime dhe ndihma të ofruara nga Zyra e Këshillimit të Karrierës kanë një ndikim të madh në përgatitjen e studentëve për tregun e punës dhe për të rritur mundësinë e suksesit në gjetjen e punës së tyre të parë ose në zhvillimin e karrierës së tyre.

 

Pjesë e misionit të Zyrës së Këshillimit të Karrierës është edhe  përfshirja e studentëve në:

Panaire Pune

Mundesi Punesimi

Promovimi Work & Study