Bachelor në Gjuhë Turke me profil “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk”

Bachelor në Gjuhë Turke me profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk

Titulli akademik i studimit Diplomë Bachelor në Gjuhë Turke me profil në Gjuhë,Letërsi dhe Qytetërim Turk
Cikli i studimit Studime të Ciklit të Parë
Emri dhe statusi i institucionit Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Institucion Publik
Gjuha e përdorur në mësimdhënie/ provime Shqip, Turqisht, Gjuhë C, Gjuhë D
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit 3 (tri) vite
Forma e studimit Me kohë të plotë
Kushtet e pranimit Sipas kritereve të meritës për maturën shtetërore

Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Programi Bachelor në Gjuhë Turke me profil në “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk”ofrohet në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja nga Departamenti i Gjuhës Turke dhe synon të përgatisë specialistë me njohuri shumë të mira të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë turke.

Në këtë program studimi ofrohen:

 • njohuri të përparuara të gjuhës së shkruar, të gjuhës së folur, por edhe të kulturës, të historisë dhe letërsisë turke duke përfshirë kuptimin kritik të teorive dhe parimeve në këtë fushë studimi.
 • aftësi të përparuara që demonstrojnë kompetencë të lartë dhe inovacion, të kërkuara për të zgjidhur probleme komplekse dhe të paparashikueshme në këtë fushë studimi.

Programi ka këto objektiva:

 • Të ofrojë një formim të thelluar teorik në lëndët mësimore me formim gjuhësor
 • Të ofrojë njohuri mbi gjuhën, letërsinë dhe kulturën e popujve turqishtfolës.
 • Të zhvillojë aftësi të përftuara në fushën e mësimdhënies.
 • Të zhvillojë aftësi për reflektim e zhvillim profesional.
Kompetencat

Programi, me një gamë të gjerë të lëndëve, të parashikuara gjatë 3 (tri) viteve të studimit, ngërthen disiplina të larmishme, të cilat sigurojnë formim të përgjithshëm universitar dhe të specializuar në fushën përkatëse, si edhe synojnë:

 • Pajisjen e studentëve me njohuritë dhe aftësitë bazë të zbatueshme në përputhje me formimin e tyre të përgjithshëm gjuhësor, letrar, historik dhe të qytetërimit turk;
 • Aftësimin për të komunikuar dhe kaluar nga një gjuhë në tjetrën, në kontekste dhe fusha të ndryshme;
 • Zotërimin në nivel të lartë të njohurive për disiplinat e programit të studimit (gjuhësi, letërsi, histori dhe qytetërim turk) nëpërmjet gjuhës së parë të huaj, gjuhës B (turke);
 • Zotërimin e përsosur të gjuhës shqipe (gjuhës A) dhe gjuhës së parë të huaj, turke (gjuhës B);
 • Aftësinë për të komunikuar dhe kaluar nga një gjuhë në tjetrën, në kontekste të ndryshme dhe në fusha të ndryshme;
 • Aftësinë për të identifikuar dhe korrigjuar të metat (gjuhësore dhe / ose logjike) në tekstet e natyrave dhe stileve të ndryshme;
 • Zotërimin në nivel të përparuar të gjuhës së huaj të dytë, gjuhës C;
Mundësitë e punësimit dhe të kualifikimit profesional

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ofron trajnime të mëtejshme për studentët në bashkërendim me punëdhënësit. Këto trajnime lidhen me tematika të ndryshme dhe në përputhje me formimin shkencor dhe nevojat e studentëve në tregun e punës.

Studentët mund të punësohen me kohë të pjesshme në kompani me të cilat FGJH-ja ka nënshkruar Marrëveshje Bashkëpunimi. Studentët tanë mund të punësohen në sektorin publik dhe privat si në: Institucione arsimore, media, shtëpi botuese, institucione të kulturës dhe të turizmit, agjenci përkthimi.

Studentët e diplomuar në programin Bachelor mund të punësohen si :

 • Mësues i qendrave të gjuhëve të huaja.
 • Guida turistike në muze, qendra historike dhe kulturore.
 • Info-point turistike pranë bashkive në të gjithë vendin.
 • Nëpunës i zyrave të marrëdhënieve me jashtë dhe me publikun në të gjitha institucionet publike dhe private.
 • Punonjës i mediave të shkruara e pamore.
 • Punonjës i ambasadave shqiptare në botë apo i atyre të huaja në Shqipëri.
 • Studiues dhe mediator kulturor.
Studime të mëtejshme në FGJH-UT

Diploma Bachelor në “Gjuhë Turke” me profil në ” Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk” jep mundësi të mëtejshme studimi në Ciklin e Dytë të Studimit dhe/ose në programet e cikleve të tjera të parashikuara nga aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 • Master i shkencave në “Mësuesi e Gjuhës Turke për arsimin e mesëm të lartë”
 • Master i shkencave në “Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e Turistik”
 • Master i shkencave në “Përkthim Teknik – Letrar dhe Interpretim”
 • Master profesional në “Përkthim” me profil Përkthyes
 • Master i shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara
Programi i bursave Erasmus + i financuar nga Bashkimi Evropian

Studentët tanë kanë mundësi të zhvillojnë një ose dy semestra studimi në universitete të huaja partnere me të cilat UT-FGJH ka lidhur marrëveshje ndërinstitucionale Erasmus + KA1, në: Itali, Spanjë, Francë, Gjermani, Austri, Portugali, Bullgari, Greqi, Turqi, Republika Çeke, Letoni, Hungari, Lituani, Slloveni, Rumani.

Bachelor në Gjuhë Turke me Profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk

PLANI MËSIMOR
Bachelor në Gjuhë Turke me Profil në Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Turk
Nr. VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Morfologji e gjuhës A 4 I 40
2. Sintaksë e gjuhës A 4 I 40
3. *Sociologji / Letërsi e Gjuhës A / Ekonomi tregu / Sporte/ Gjeografi sociale / humane / ekonomike, Informatikë 4 I 40
4. Gjuhë e Folur (1) 4 I 40
5. Gjuhë C Anglisht (1) 4 I 40
6. Gjuhë praktike e Gjuhës B (1) 8 I 80
SEMESTRI II
7. Gjuhë praktike e Gjuhës B (2) 8 I 80
8. Tipologji tekstore e Gjuhës B (1) 4 II 40
9. Osmanisht I 4 II 40
10. Fonetikë e Gjuhës B 4 II 40
11. Gramatikë e Aplikuar 4 II 40
12. Gjuhë e Folur (2) 4 II 40
13. Gjuhë C Anglisht (2) 4 II 40
Gjithsej 60 600
VITI II . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Teori Letërsie 4 I 40
2. Morfologji e Gjuhës B 4 I 40
3. Tipologji Tekstore e Gjuhës B (2) 4 I 40
4. Hyrje në Gjuhësi 4 I 40
5. Histori e Gjuhës B 4 I 40
6. Gjuhë C Anglisht (3) 4 I 40
7. Letërsi e Gjuhës B (1) 4 I 40
SEMESTRI II
8. Sintaksë e Gjuhës B 4 II 40
9. Tipologji Tekstore e Gjuhës B (3) 4 II 40
10. Letërsi e Gjuhës B (2) 4 II 40
11. Stilistikë 4 II 40
12. Leksikologji e Gjuhës B/ 4 II 40
13. Gjuhë C Anglisht (4) 4 II 40
14. LËNDË ME ZGJEDHJE 8 I/II 80
Metodologji e Punës Kërkimore / Sociolinguistikë / Gjuhë D
Gjithsej 60 600
VITI III . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE SEMESTER ORËT NË AUDITOR
SEMESTRI I
1. Qytetërim i Gjuhës B (1) 4 I 40
2. Përkthim A-B 4 I 40
3. Letërsi e Gjuhës B (3) 4 I 40
4. Didaktika e gjuhëve të huaja I 4 I 40
5. Gjuhë Anglisht (5) 4 I 40
6. Gjuhësi teksti 4 I 40
SEMESTRI II
7. Qytetërim i Gjuhes B (2) 4 II 40
8. Përkthim (A-B) 4
9. Letërsi e Gjuhës B (4) 4 II 40
10. Didaktika e gjuhëve të huaja II 4 II 40
11. Gjuhë C Anglisht (6) 4 II 40
12. Histori Gjuhe (B) 4 II 40
13. LËNDË ME ZGJEDHJE 8 I/II 80
Dialektologji /Filologji e Gjuhës B / Osmanisht II, Hyrje në komunikim/ Gjuhë D
Tezë Diplome 8
Gjithsej 60 520
Gjithsej në 3 vite 180