Studime Doktorale

Studimet e doktoratës ndërtohen mbi programe individuale për aftësim të pavarur të kandidatëve në kërkimin shkencor në fushat e përcaktuara nga njësia bazë ose njësia kryesore. Ato kanë në themel kërkimin shkencor dhe veprimtaritë krijuese. Studimet e doktoratës zhvillohen në formën e grupeve kërkimore, që drejtohen nga personeli akademik, që ka titullin akademik “profesor i asociuar” ose “profesor”.Ato zgjasin jo më pak se tri vite akademike dhe jo më shumë se pesë vite akademike.Në përfundim të studimeve të doktoratës lëshohet diploma e gradës shkencore “Doktor”.

Studimet e doktoratës zhvillohen me kohë të plotë pranë njësisë bazë ose me kohë të zgjatur në ato raste kur doktoranti është i punësuar si personel akademik në një institucion tjetër të arsimit të lartë apo si personel kërkimor në një institucion të kërkimit bazë ose të zbatuar.

Studentët në proces që vijojnë programin e studimit në doktoratë dhe e kanë nisur programin e studimit të doktoratës para hyrjes në fuqi të Ligjit 80/2015 “Për arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, i përfundojnë ato sipas kritereve dhe modaliteteve të legjislacionit të kohës që janë pranuar.

Kush mund te aplikoj? Si te aplikoj? Plan pune, vleresime Programe studimi Kriteret Baza
11

Doktoratura të mbrojtura

Kush mund te aplikoj? Si te aplikoj? Plan pune, vleresime Programe studimi Kriteret Baza

11

Doktoratura të mbrojtura

11

Doktoratura të mbrojtura

Kush mund te aplikoj? Si te aplikoj? Plan pune, vleresime Programe studimi Kriteret Baza

Kontakt

Dega e Kualifikimit Shkencor dhe Botimeve

Rudina Koromani

[email protected]  

Marseda Koçi       

marseda.koç[email protected]