Dega e Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja ka fituar të drejtën e ofrimit të trajnimeve në kuadër të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë, licensuar nga MAS me Nr.555/68 Prot., date 30.05.2022 dhe me Vendim Nr.176 datë 20.05.2022 të Komisionit të Akreditimit të Programeve/ Moduleve të Trajnimit.

Qendra e Trajnimeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës do të zhvillojë trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë mësuesit e sistemit parauniversitar.

Pagesa për trajnimin është 1000 lekë për çdo kredit.

Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja sipas mandat pagesës, pranë bankës OTP ose Postës Shqiptare.

Kalendari i Trajnimeve

Trajnime të zhvilluara (Galeria)

Broshura e Moduleve të Trajnimeve

Modulet e Trajnimeve

Mandat Pagesat 1/2/3 Kredite

Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në adresën e-mail:  [email protected]

Kontakt

Dega e Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik


[email protected]

Kryetare e Degës së Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik
Elona Dervishi

[email protected]

Specialiste e Degës së Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik
Hava Zorba

[email protected]