Dega e Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik

Qendra e Trajnimeve FGJH-UT
Kalendari i trajnimeve me kredite
për muajin Dhjetor 2022

 

Qendra e Trajnimeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës do të zhvillojë
trajnime me kredite për modulet e reja të akredituara nga ASCAP dhe MAS për të gjithë
mësuesit e sistemit parauniversitar.
Më poshtë gjendet kalendari i trajnimeve me 1, 2 dhe 3 kredite për muajin dhjetor 2022:

Trajnimet do të zhvillohen si trajnim i drejtpërdrejtë ose trajnim në distancë (online).

  • Çdo modul me 1 kredit, i barazvlefshëm në 18 orë trajnim (trajnim, përgatitje dhe përpunim
    njohurish).
  • Çdo modul me 2 kredite, i barazvlefshëm në 36 orë trajnim (trajnim, përgatitje dhe përpunim
    njohurish).
  • Çdo modul me 3 kredite, i barazvlefshëm në 54 orë trajnim (trajnim, përgatitje dhe përpunim
    njohurish).

Pagesa për trajnimin është 1000 lekë për çdo kredit.
Pagesat kryhen përmes llogarisë bankare të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja sipas mandat pagesës
bashkëlidhur në këtë njoftim (mandat pagese 1 kredit) (mandat pagese 2 kredite) (mandat pagese 3 kredite).
Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në adresën e-mail:  [email protected]