Trajnime të zhvilluara (Galeria)

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja mbështet studentët e tij të rinj si edhe ata që ndjekin tashmë studimet në këtë fakultet me trajnime të ndryshme gjatë gjithë vitit akademik 2023 – 2024, për të përforcuar aftësitë digjitale, të mësimnxënies, të kërkimit, të prezantimit të projekteve.Më datë 09.10.2023, në Sallën Evropa, Dega e Trajnimeve dhe Inovacionit Pedagogjik në bashkëpunim me Zyrën e IT-së organizuan trajnimin për studentët e vitit të parë me temë:”Paisja me e-mail zyrtar dhe vënia e tij në përdorim”,
”Informimi mbi përdorimin e sistemit informatik, e-Student dhe platformën Teams”.
Qëllimi i këtij trajnimi ishte informimi i studentëve mbi:
– aktivizimin dhe përdorimin e e-mailit zyrtar,
– hyrjen dhe përdorimin në platformën studentore e-Student
– përdorimin e platformës Teams

 

Në datat 26 dhe 29 Maj në qendrën e Trajnimeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja u zhvillua trajnimi me temë: “Menaxhimi i klasës dhe i konflikteve, mirëqënia e nxënësve në klasë” me 2 (dy) kredite nga trajnuesja Dr. Leonora Xhori.

Në këtë trajnim u diskutuan çështje që kanë të bëjnë me menaxhimin e orës së mësimit dhe problematikat me të cilat mund të përballet mësuesi në klasë.

Pjesëmarrësit sollën shembuj nga përvoja e tyre duke vlerësuar rëndësinë e menaxhimit të klasës si dhe atë të parandalimit të sjelljeve të papranueshme nëpërmjet stratetegjive të duhura.

Diskutimi vijoi me parimet kryesore të një menaxhimi efektiv të klasës dhe strategjitë më të suksesshme të kontrollit të saj. U diskutua gjithashtu rëndësia e rregullave të sjelljes në klasë dhe disa teknika për adresimin e sjelljeve problematike.

Në përfundim të këtij moduli pjesëmarrësit zhvilluan detyra praktike dhe një testim të njohurive të marra në këtë trajnim.

Në datë 30, 31 maj dhe 1 qershor Qendra e Trajnimeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja zhvilloi trajnimin me temë “Mësimdhënia dhe të nxënët bazuar në kompetenca dhe planifikimi i veprimtarive mësimore sipas nevojave të veçanta dhe niveleve mësimore” nën drejtimin e Prof. Asoc. Dr Aida Gjinali.

Trajnimi u zhvillua duke u bazuar në aspektin teorik që ofron literarura botërore, atij praktik dhe zbatimin konkret në klasë. Në këtë trajnim u ofruan gjithashtu metodologji, strategji e teknika të shumta të vlefshme për rritjen e cilësisë dhe për një përvetësim sa më të mirë të njohurive nga ana e nxënësve.

Ky trajnim u përmbyll me përgatitën një detyrë praktike dhe një test përfundimtar mbi njohuritë e përftuara.

Në datë 25 dhe 26 prill u zhvillua trajnimi me temë “MËSIMDHËNIA DHE TË NXËNIT BAZUAR NË KOMPETENCA DHE PLANIFIKIMI I VEPRIMTARIVE MËSIMORE SIPAS NEVOJAVE TË VEÇANTA DHE NIVELEVE TË NDRYSHME MËSIMORE”:

 

 

  • TRAJNIME MBI TEKNOLOGJINË REALIZUAR 10-14.10.2022

Ky trajnim synon të rrisë aftësitë e stafit akademik në përdorimin e teknologjisë dhe inovacionit, me risitë në mësimdhënie dhe të përditësojë dijet e tyre me aplikacione që vlerësojnë, motivojnë dhe argëtoj në studentët tanë.

 

  • Tetor 2022

Është zhvilluar trajnimi me temë:

Përdorimi i platformës virtuale në mësimdhënie ​(Classroom, Zoom, Bloger) dhe Micro-Bit.

 

  • FGJH NË BASHKËPUNIM ME AUF NË SHQIPËRI OFROI 3 DITË TRAJNIME NGA DT 24 DERI MË 26 NËNTOR PËR STUDENTË

Objektivat e trajnimeve ishin paisja e studentëve me njohuri dhe aftësi metodologjike në mënyrë që ata të ndjehen më të sigurtë kur të përballen me sfidat e tregut të punës.

 

Nëntor 2023

  • TRAJNIME MBI PËRDORIMIN TË TEKNOLOGJIVE TË REJA NË MËSIMDHËNIE 07.11.2023

Trajnime mbi përdorimin të teknologjive të reja në mësimdhënie. Prezantmi i platformave të reja (Sutoridhe Nearpod) për një  mësimdhënie bashkëkohore, nga ku një orë mësimi tradicional e transformohet në një orë interaktive dhe interesant e për studentët.

 

  • DHJETOR 2022 U REALIZUA TRAJNIMI ME TEMË:

 Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në kompetenca dhe planifikimi i veprimtarive mësimore sipas nevojave të veçanta dhe niveleve të ndryshme mësimore.

 

ZHVILLIMI I METODOLOGJIVE TË MËSIMDHËNIES DHE TË NXËNIT 

  • Trajnime për përditësimin e aftësive të mësimdhënies nëpërmjet teknologjive të reja.

  • Përgatitja e materialeve mësimore digjitale.

  • TRAJNIME PROFESIONALE TË STUDENTËVE

Trajnime mbi teknikat e përkthimit dhe specifikat e profesionit të përkthyesit.

  • TRAJNIMI I TRAJNERËVE PËR MEDIAN DHE INFORMACIONIN ​

01-02.03.2023

Trajnimi i trajnerëve në lidhje me edukimin për median dhe informacionin, mënyrën se si edukimi mediatik mund të përdoret për të dhënë mësim në lëndë të ndryshme, vërtetësinë e informacionit, të peizazhit mediatik dhe problemeve me informimin.