Bachelor në Gjuhë Frënge me profil “Gjuhë dhe Komunikim”