Administratori i Fakultetit

11

Klodeta Alushani

Administratori i Fakultetit:

Administratori i Njësisë Kryesore është përgjegjës për mirëfunksionimin financiar dhe administrativ:

  • Realizon administrimin e përditshëm financiar;
  • Mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë financiare;
  • Plotëson kërkesat e drejtuesit të njësisë kryesore, me qëllim përmbushjen e nevojave akademike, administrative dhe financiare;
  • Bashkëpunon me autoritetet dhe organet drejtuese të njësisë kryesore për çështjet themelore të administrimit të saj.

Administratori i Fakultetit ka përgjegjësitë menaxheriale, si nëpunës autorizues i njësisë shpenzuese, të përcaktuara sipas nenit 9 të ligjit nr.10296, dt.08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin.