Master i Shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara

DIPLOMË E DYFISHTË MASTER ME UNIVERSITETIN SORBONNE PARIS NORD

FUSHA : TRAJTIMI AUTOMATIK I GJUHËVE

DREJTIMI: TRAJTIMI INFORMATIK DHE GJUHËSOR I DOKUMENTEVE TË SHKRUARA

Titulli akademik i studimit Diplomë e Dyfishtë Master i Shkencave në Trajtimin Automatik të Gjuhëve
Cikli i studimit Studime të Ciklit të Dytë
Emri dhe statusi i institucionit Universiteti i Tiranës, Institucion Publik
Gjuha e përdorur në mësimdhënie/ provime Shqip
Kohëzgjatja zyrtare e programit të studimit 2 (dy) vite
Forma e studimit Me kohë të plotë
Ky program studimi synon :
 • të familjarizojë studentët me Inteligjencën Artificiale,
 • të dinë t’i mësojnë komjuterit si të trajtojnë materialin gjuhësor duke e shndërruar këtë të fundit në të dhëna,
 • t’u mësojë si të nxjerrin automatikisht kuptimin nga teksti, si të krijojnë chatbots*, si të ndërtojnë rrjete neuronale (neuronal networks) apo si të përdorin të dhënat gjuhësore në sisteme informatike të dedikuara,

 

Studentët do të :
 • pajisen me diplomë të dyfishtë nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Sorbonne Paris Nord ;
 • ndjekin studimet e vitit të dytë në Universitetin Sorbonne Paris Nord (nëse dëshirojnë),
 • zhvillojnë praktikën në Francë, në ndërmarrjet me të cilat USPN ka marrëveshje.

. Praktika është një komponent i rëndësishëm i masterit dhe shtrihet në dy vitet e studimit. Gjithashtu, programi mësimor parashikon leksione nga profesionistë të kësaj fushe, të huaj dhe shqiptarë.

 

Mundësitë e punësimit
 • programues dhe përdorues i chatbots-eve ;
 • programues dhe përdorues i Neural Networks;
 • programues projektesh në gjuhësi informatike;
 • specialistë për identifikimin, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave ;
 • specialistë për krijimin dhe manipulimin e bazave të të dhënave ;
 • specialistë në përkthimin automatik dhe semi-automatik;
 • specialistë për editimin e produkteve të informacionit dhe multimedias;
 • specialistë në administrimin e përmbajtjeve pedagogjike (mësimdhënia e asistuar nga komjuteri dhe mësimdhënia në distancë);
 • specialistë në leksikografinë dhe terminografinë informatike;
 • specialistë në përkthimin automatik dhe semi-automatik;
 • specialistë në shërbimin me klientët në ndërmarrje;
 • gjuhëtar informaticien;
Trajtimi automatik i gjuhëve ofron vlera të jashtëzakonshme për organizatat në sektorë të ndryshëm, nga komunikimet digjitale në fushën e kujdesit shëndetësor dhe mjekësia deri te financat, marketing, shitja me pakicë, përkthimi, e-learning, etj.

Disa nga aplikimet më të zakonshme të trajtimit automatik të gjuhëve në industri sot:

 • analizat drejtshkrimore (p.sh. gramatikore)
 • Chatbots
 • klasifikimi dhe gjenerimi automatik i teskteve;
 • identifikimi automatik i aspekteve gjuhësore;
 • inteligjenca artificiale në tregun e punës (Market Intelligence);
 • ndihma virtuale (p.sh. Alexa dhe Siri);
 • përkthim i automatizuar i gjuhës (p.sh. Microsoft/Skype Translator);
 • analiza e të dhënave;
 • Machine Leraning, Cyber security, etj.

Programi mësimor është i njëjtë me atë të Masterit në Universitetin Sorbonne Paris Nord dhe do të zhvillohet nga profesorët e USPN, profesorët e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe të Fakulteti Ekonomik i UT-së, i cili është pjesë e bashkëpunimit të krijimit të diplomës së dyfishtë.

PLANI MËSIMOR Master i Shkencave në Trajtimin Automatik të Gjuhëve

PLANI MËSIMOR
Master i Shkencave “Master i Shkencave në Trajtimin Automatik të Gjuhëve ”
Grupet lëndore VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE LEKSIONE 1 LEKSION = 1.5 ORE SEMINARE
SEMESTRI I
INFORMATIKË Informatikë 1 (5) 6 24
GJUHËSI Anglisht 1 (4) 3 24
INXHINIERI GJUHËSORE DHE NJOHURI SHKENCORE Analiza semantike 1 për trajtimin automatik të gjuhëve (5) 15 24
Baza e të dhënave 1 (5) 24
Kërkimi shkencor 1 (5) 24
Lëndë ekstrakurrikulare (0) 8
Punim shkencor 1(6) 6
SEMESTRI II
INFORMATIKË Informatikë 2 (5) 10 24
Python 1 për trajtimin automatik të gjuhëve (5)
GJUHËSI Përkthim C-A (2) 5 24
INXHINIERI GJUHËSORE DHE NJOHURI SHKENCORE Analiza semantike 2 për trajtimin automatik të gjuhëve (5) 10 24
Kërkimi shkencor 2 (5) 24
Punim shkencor 1 (3) 5
Praktikë (maj-qershor-korrik) (2)
Grupet lëndore VITI I . LËNDË TË DETYRUARA KREDITE LEKSIONE 1 LEKSION = 1.5 ORE SEMINARE
SEMESTRI III
INFORMATIKË Informatikë 3 (4) 8 21
Python 2 për trajtimin automatik të gjuhëve (4) 32
GJUHËSI Gjuhësi e përgjithshme (4) 8 28
Anglisht 2 (Natural Language processing : NPL) (5) 24
INXHINIERI GJUHËSORE DHE NJOHURI SHKENCORE Menaxhimi i ndërmarrjeve (3) 7 12
Kërkimi shkencor 3 (4) 24
Lëndë ekstrakurrikulare (0) 24+8
Punim shkencor 1 (6)
SEMESTRI IV
INFORMATIKË Informatikë 4 (6) 6 21
GJUHËSI Gjuhësi e përgjithshme 3 (5) 5 28
INXHINIERI GJUHËSORE DHE NJOHURI SHKENCORE Bazë të dhënash2 (6) 12 32
Shkrimi i projektit (6) 24
Diploma (3) 6
Praktikë (prill - shtator) (3)