Gjuhë e huaj për qëllime specifike

Kurse të dedikuara fushave të ndryshme të specialitetit me programe të posaçme në mësimdhënie, të cilat ofrohen nga një staf i kualifikuar, metoda të përditësuara gjuhësore dhe përdorimit të teknologjisë digjitale.

Komunikim në fushën Biznes-Marketing

Komunikim në fushën Bankare

Komunikim në fushën e Mjekësisë

Komunikim në fushën e Drejtësisë

Komunikim në fushën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Komunikim në fushën e Informatikës

Komunikim në fushën e Turizmit

Komunikim për Call Center