Aktivitetet e grupit mësimore kërkimor Didaktike e Gjuhës Frenge

Kategori

11
Në datën 29 shtator 2023, grupi kërkimor mësimor Didaktikë e Gjuhës Frënge, sëbashku me kolegët e Universitetit të Zagrebit, kolegë të FGjH-së, mësues të gjuhës frënge, prezantuan botimin e “Guidës praktike të përdorimit të teknologjive dhe aplikacioneve të ndryshme digjitale në mësimdhënien e gjuhës së huaj”, botim i  përbashkët  i ekipeve të projektit. Për botimin...
Lexo më shumë
digjitale
Departamenti i Gjuhës Frënge, grupi kërkimor Didaktikë e gjuhës frënge, zhvilloi në datën 6 qershor 2023,   veprimtarinë shkencore “ Integrimi i mjeteve digjitale në pedagogjinë e klasës së përmbysur”. Kjo tavolinë e rrumbullakët bashkoi përvojën e ekspertes ndërkombëtare në metodologjinë e klasës së përmbysur Znj. Cynthia EID, preseidente e Federatës Ndërkomëbatre të Mësuesve të Gjuhës...
Lexo më shumë
Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Didaktikë e gjuhës frënge
Grupi mësimor kërkimor Didaktikë e gjuhës frënge, së bashku me kolegë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, përgjegjësit e zyrave më të reja: të projekteve të kërkimit  shkencor, formimit të vazhduar, cilësisë së programeve si edhe doktorantë të FGjH- së, morën pjesë në aktivitetin, tavolinë e rrumbullakët “Integrimi i aftësisë digjitale në mësimdhënie/nxënie dhe sfida të formimit të mësuesve” me kolegët e Fakultetit të Filozofisë dhe të Letërsive të Universitetit të Zagrebit. Aktiviteti u realizua në zbatim të projektit të mbështetur nga...
Lexo më shumë
Grupi mësimor kërkimor Didaktikë e Gjuhës Frënge realizoi në datën 25 prill 2023, në ambientet e FGJH-së, workshopin me temë : “Kuadri i Përbashkët Evropian i Referencës për Gjuhët: Volumi plotësues shoqërues”. Aktiviteti shkencor, i cili bëri bashkë dhe specialistë të tjerë të Didaktikës të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, mundësoi njohjen e shpjegimin nga...
Lexo më shumë
 Tavolina e Rrumbullakët u organizua në kuadër të projektit “Integrimi i teknologjive në metodologjitë e mësimdhënies dhe nxënies dhe sfida të formimit të mësuesëve” për të diskutuar mbi temën: “Aspekte të integrimit të TIK në klasat e gjuhëve të huaja”. Të pranishëm në këtë projekt ishin anëtarët e dy ekipeve të punës nga Fakulteti i...
Lexo më shumë