Aktivitet i grupit mesimor kerkimor Didaktike e gjuhes frenge

11

Në datën 29 shtator 2023, grupi kërkimor mësimor Didaktikë e Gjuhës Frënge, sëbashku me kolegët e Universitetit të Zagrebit, kolegë të FGjH-së, mësues të gjuhës frënge, prezantuan botimin e “Guidës praktike të përdorimit të teknologjive dhe aplikacioneve të ndryshme digjitale në mësimdhënien e gjuhës së huaj”, botim i  përbashkët  i ekipeve të projektit.

Për botimin e kësaj guide praktike të vlefshme kontribuoi dhe shoqata e mësuesve të gjuhës frënge.