Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Didaktikë e gjuhës frënge

Aktivitet i grupit mësimor kërkimor Didaktikë e gjuhës frënge

Grupi mësimor kërkimor Didaktikë e gjuhës frënge, së bashku me kolegë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, përgjegjësit e zyrave më të reja: të projekteve të kërkimit  shkencor, formimit të vazhduar, cilësisë së programeve si edhe doktorantë të FGjH- së, morën pjesë në aktivitetin, tavolinë e rrumbullakët

Integrimi i aftësisë digjitale në mësimdhënie/nxënie dhe sfida të formimit të mësuesve” me kolegët e Fakultetit të Filozofisë dhe të Letërsive të Universitetit të Zagrebit. Aktiviteti u realizua në zbatim të projektit të mbështetur nga Universiteti i Tiranës, Agjencia Universitare e Frankofonisë dhe Shoqata e mësuesve të gjuhës frënge.