NFORMACION MBI ZHVILLIMIN E KONFERENCËS XI NDËRKOMBËTARE TË DEPARTAMENTIT TË GJUHËS ANGLEZE

Në datat 2 dhe 3 nëntor 2018 Departamenti i Gjuhës Angleze organizoi Konferencën e 11-të ndërkombëtare me temë “New Dimensions and Approaches in English Studies”, në të cilën u mbajtën 51 kumtesa në fushën e gjuhësisë, mësimdhënies dhe metodologjisë së gjuhëve të huaja, studimeve përkthimore, letërsisë, studimeve kulturore dhe komunikimit, të përgatitura nga 58 studiues dhe pedagogë të universiteteve shqiptare dhe të huaja.

Të ftuarve të pranishëm ju uroi mirëseardhjen Përgjegjësi i Departamentit të Anglishtes, Prof. Dr. Viktor Ristani, i cili vuri në dukje rëndësinë e kësaj konference jubilare, duke theksuar, ndër të tjera, ndihmesën dhe mbështetjen e Dekanit të FGJH-së, Ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe Këshillit Britanik për Departamentin e Gjuhës Angleze, veprimtarinë mësimore e kërkimore-shkencore të Departamentit të Anglishtes, bashkëpunimet dhe veprimtaritë e përbashkëta me universitete të ndryshme evropiane dhe më gjerë, organizimin për herë të parë në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Konferencës së Studentëve.

Në seancën plenare ishin të pranishëm Dekani i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja Prof.Dr. Artur Sula, i cili në fjalën përshëndetëse, duke falenderuar organizatorët e kësaj konference, theksoi rëndësinë e Departamentin e Anglishtes, jo vetëm për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, por edhe për Universitetin e Tiranës, si dhe vuri në dukje bashkëpunimin e qëndrueshëm me Zyrën e Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe Këshillin Britanik në Tiranë. Vëmendje e veantë në vlerësimet e Prof. Sula për Departamentin e Anglishtes ju kushtua edhe përfshirjes së Departamentit të Anglishtes në bashkëpunime dhe shkëmbime të shumta gjatë periudhës ndërmjet dy konferencave me universitetet evropiane dhe më gjerë në kuadrin e Programeve ERASMUS + dhe CEEPUS, si dhe përfshirjes së shpejti në Projekte bashkëpunimi me Universitetin e Pecs, Hungari.

Gjithashtu, në këtë kontekst, u vlerësuan përpjekjet e vazhdueshme në përmbushjen e synimeve për një proces mësimdhënie dhe edukimi sa më të mirë të studentëve në përballimin e sfidave në të ardhmen. Bashkëpunimet e mëparëshme, si dhe bashkëpunimet e mundëshme në të ardhmen, u vlerësuan si ndihmesë në sigurimin dhe menaxhimin e cilësisë së duhur të përgatitjes së studentëve në përputhje me kërkesat e tregut kombëtar, rajonal e ndërkombëtar të punës.

Në këtë konferencë ishin të ftuar si referues kryesorë në seancën plenare profesorët dhe kërkuesit e mirënjohur Prof. Dr. Shpresa QATIPI me kumtesën ” Ishte Fjala….është Fjala! Komunikimi përmes Fjalës…një vështrim mbi fjalët e urta Biblike” dhe profesoresha amerikane Aileen HALE, PhD me kumtesën ” Differentiating language acquisition from language learning – the what, why, and how”.

 

Pjesëmarrësit vazhduan më tej me referimet e temave të përgatitura dhe diskutimet në seanca të njëkohësishme sipas fushave studimore dhe kërkimore-shkencore të veçanta, të shoqëruar nga pyetje, diskutime dhe sugjerime për të ardhmen e kërkimit shkencor në këtë fushë. Konferenca dhe kumtesat e natyrave dhe fushave të ndryshme të studimeve të gjuhës angleze i shërbyen studiuesve, veçanërisht kërkuesve të rinj dhe studentëve të Programeve Master i Shkencave në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, të cilët ndoqën me interes disa prej këtyre seancave, mësimdhënësve të gjuhës angleze, si dhe grupeve të ndryshme të interesit në institucionet e arsimit të lartë në shkëmbimin e përvojave të tyre, forcimit dhe thellimit të mëtejshëm të bashkëpunimit profesional dhe ndërinstitucional, si edhe zgjerimit të rrjetit të bashkëpunimit profesional e ndërpersonal në këtë fushë të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor.

 

 

DEPARTAMENTI I GJUHËS ANGLEZE

INFORMATION ON THE ORGANIZATION OF THE XI INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH

 

On the 2nd and 3rd of November 2018, the Department of English organized the 11th International Conference on the topic “New Dimensions and Approaches in English Studies”, where there were presented 51 papers on the area of linguistics, teaching and methodology of foreign languages, translation studies, literature, cultural and communication studies, prepared by 58 scholars and lecturers of Albanian and foreign Universities.

The Head of the Department of English, Prof. Dr. Viktor Ristani, welcomed the guests and highlighted the significance of this jubilee conference, stressing among others, the assistance and support provided by the Dean of the Faculty of Foreign Languages, the Embassy of the United States and British Council for the Department of English Language, for the teaching and research activity conducted by this Department, for its cooperation and joint activities with different European universities and beyond, for the organization for the first time of the Junior Conference at the Faculty of Foreign Languages.

In his remark during the plenary session, the Dean of the Faculty of Foreign Languages, Prof. Dr. Artur Sula, thanked the organisers of this conference and acknowledged the importance of the English Department, not only for the Faculty of Foreign Languages but also for the University of Tirana, further, he noted the sustainable cooperation with the Public Affairs Office of US Embassy in Tirana and British Council in Tirana. In his appreciation remarks, Prof. Sula stressed particularly the involvement of the English Department, its cooperation and its numerous exchanges during the period of the last two conferences, with the European universities and not only, in the context of ERASMUS + and CEEPUS Programs, as well as the upcoming involvement in cooperation Projects with the University of Pecs, Hungary.

Moreover, in this context, the continuous efforts to achieve targets for a better teaching and educational process for students were acknowledged, so that they can face challenges of the future. The previous and the potential upcoming cooperation were considered as helpful for the assurance and management of quality in educating students conform to the requirements of the national, regional and international labour market.

Two professors and renowned scholars were invited as keynote speakers of the plenary session, namely Prof. Dr. Shpresa QATIPI with her paper “It used to be the Word… it is the Word! Communication through the Word… an overview of Bible’s words of wisdom” and the American professor Aileen HALE, Ph.D. with her paper “Differentiating language acquisition from language learning – the what, why, and how”.

The participants continued with the presentations of their papers according to their respective areas of study and research in concurrent sessions, which were accompanied with questions, discussions and suggestions about the future of research in this field. The conference and the papers on different areas of studies of the English language, were useful to scholars, particularly to the young scholars and students of Master of Science Programs in the Faculty of Foreign Languages, who attended with a great interest some of these sessions, to the teachers of English language, as well as to different stakeholders in the institutions of higher education in exchanging their experiences, strengthening and deepening further the professional inter-institutional cooperation, as well as expanding the professional and interpersonal cooperation network in this particular field of teaching and research.

DEPARTMENT OF ENGLISH

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *