Kontakt

 Fakuteti i Gjuhëve të Huaja

Adresa: Rruga e Elbasanit, Tirane

Nr.Kontakti : Tel :04 2 452 610