Njoftim !

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për mësimdhënie ose trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës, në Konsorciumin Mare Nostrum, Portugali.

https://up.pt/marenostrum2019/

Llojet e mobilitetit /kohëzgjatja:

Shkëmbimin e stafit për mësimdhënie/ trajnim 5 ditë + 2 ditët e udhëtimit;

https://up.pt/marenostrum2019/courses

Bursat përfshijnë:

-Kompensimin ditor për stafin (160 EUR në ditë);

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Afati për aplikim: 15 tetor 2020

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Për më shumë informacion klikoni në këtë link: https://up.pt/marenostrum2019/about.

Për dokumentat e aplikimit lutemi ti referoheni guidës https://up.pt/marenostrum2019/file/download/1?pwd=ea0e87877cd35bd26b7d50bd185ff87c, e cila gjendet në faqen e web-it të Konsorciumit Mare Nostrum.

Për të aplikuar klikoni në këtë link:  https://up.pt/marenostrum2019/apply.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *