NJOFTIM I DEPARTAMENTIT TË ANGLISHTES PËR BISEDËN INFORMUESE E SENSIBILIZUESE MBI BULLIZMIN, ORGANIZUAR NË BASHKËPUNIM ME LINJA KOMBËTARE E TELEFONIT PËR FËMIJË – ALO 116


Në kuadrin e veprimtarive jashtëshkollore të Departamentit të Anglishtes, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në datën 16.05.2019, në sallën Europa (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja), pedagogë dhe studentë të programeve të gjuhës angleze mirëpritën dhe ndoqën me vëmendje bisedën informuese e sensibilizuese mbi bullizmin, të organizuar nga Departamenti i Anglishtes në bashkëpunim me Linja kombëtare e telefonit për fëmijë – Alo 116 me pjesëmarrjen e Z.Mirgit Vataj, Drejtor Ekzekutiv i Alo 116 dhe Z. Klaudio Pulaha, menaxher rastesh ne Alo 116.


Nëpërmjet prezantimeve ndërvepruese, bashkëbisedimeve të frytshme dhe diskutimeve të shumta, studentët dhe pedagogët e pranishëm u njohën me veprimtarinë e Linja kombëtare e telefonit për fëmijë – Alo 116, si dhe aspekte të ndryshme të dukurisë së bullizmit dhe sigurisë kibernetike përkatësisht bullizmi kibernetik, bullizmit në rrjetet e lëvizshme, sms dhe postimeve të tjera ofenduese.
Në këtë takim u shkëmbyen mendime dhe përvoja me interes të ndërsjelltë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit në të ardhmen për një ndërgjegjësim të mëtejshëm në lidhje me shumë aspekte të shërbimeve psiko-sociale të munguara, por të domosdoshme në Universitetin e Tiranës.

 

BRIEFING OF THE DEPARTMENT OF ENGLISH
ON THE INFORMATIVE AND AWARENESS-ENHANCING SPEECH ON BULLYING, ORGANIZED IN COLLABORATION WITH THE ALBANIAN NATIONAL CHILD HELPLINE ALO 116, MAY, 16TH 2019

In the framework of the extracurricular activities and events initiated and supported by the Department of English, Faculty of Foreign Languages, the lecturers and students of English language programmes welcomed and followed attentively the informative and awareness-enhancing speech on bullying, organized at “Europa” Lecture Hall, (Faculty of Foreign Languages), May 16th 2019, in collaboration with the Albanian national Child Helpline Alo 116,.with the participation of Mr. Mirgit Vataj, Executive Director of Alo 116 and Mr. Klaudio Pulaha, case manager at Alo 116


It was through the interactive presentations, fruitful opinion-sharing and numerous discussions that the students and lecturers present were informed about the activity of the Albanian National Child Helpline Alo 116, as well as various aspects associated with the phenomenon of bullying and cyber safety, respectively cyber bullying, mobile bullying SMSs, and other offensive postings.
In addition, in this meeting, opinions and experiences of mutual interest were shared, focusing on the importance of future collaboration targeting further awareness enhancement activities and events in connection with several aspects of the psycho-social services, indispensible for all students and staff, but currently absent at the University of Tirana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *