Sqarim në lidhje me Vendimin Nr. 94 datë 01.03.2019 të Bordit të Administrimit të Universitetit të Tiranës , për ” Miratimin e rritjes së tarifës për provimin e gjuhës së huaj në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja”. Mbrojtja e gjuhës së huaj është një shërbim që i ofrohet të tretëve në mënyrë fakultative për kategoritë si më poshtë :
1. Punonjës të administratës shtetërore
2. Mësues etj.
Shënim : Ky provim nuk është detyrues për studentët për marrjen e Diplomës Universitare.
Mënyrat e mbrojtjes së gjuhës së huaj për studentët vazhdojnë të mbeten ato të miaratuara nga MASR në zbatim të Udhëzimit Nr. 52, datë 03.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të Ciklit të Dytë dhe të Tretë, në Institucionet e Arsimit të Lartë” i ndryshuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *