Bashkëngjitur do të gjeni Vendimin Nr.1, datë 02.05.2020 të KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja , “Për shpalljen e ditës për fillimin e proçedurës për regjistrimin e kandidatëve për përgjegjës të njësisë bazë dhe përgjegjës të njësisë kryesore”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *