Shpallje e vëndit vakant për anëtar pranë KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

Bashkëngjitur do të gjeni njoftimin për shpalljen e vëndit vakant për anëtar pranë KZF-së së Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.