Pranimet e reja për vitin akademik 2021-2022, në Universitetin e Tiranës

Udhëzim i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 11, datë 02.06.2021, për “DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.10, DATË 15.05.2019, “PËR PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TË REGJISTRIMIT NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË” TË NDRYSHUAR””(Kliko këtu)

Udhëzim Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.10 datë 15.05.2019, për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si edhe në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, në institucionet e arsimit të lartë. (Kliko këtu)

Urdhër i përbashkët (Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe Qendra Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar) nr. 6, datë 25.06.2021, “Për miratimin e kalendarit për procesin e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karkater profesional, në programet e integruara të ciklit të dytë të studimeve, si dhe në programet e ciklit të dytë të studimeve, në Institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2021-2022” (Kliko këtu)

1. Cikli i parë, Bachelor:

Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2021-2022 (Kliko këtu)

Vendim nr.46, datë 27.01.2021, “Për disa ndryshime në vendimin nr.436, datë 03.06.2020, të Këshillit të Ministrave, “për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitet akademike 2020-2021 dhe 2021-2022 e në vijim”” (Kliko këtu për kriteret e notës mesatare  )

Vendim Nr. 05, datë 30.03.2021, “Mbi miratimin e kuotave të pranimit në programet  e studimeve te ciklit të parë Bachelor dhe në nje  program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësië,për vitin akademik 2021-2022”(Kliko këtu)

Kuotat e pranimit në programet e studimit të ciklit të parë “BACHELOR” dhe në një  “PROGRAM I INTEGRUAR” të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë, me kohë të plotë, për vitin akademik 2021-2022 ( Kliko këtu)

Aneks 1, Kalendari i renditjes dhe regjistrimit të kandidatëve për IAL (Kliko këtu)

Aneksi 2, Kalendari i aplikimit dhe regjistrimit për maturantët në IAL (Kliko këtu)

2. Cikli i dytë, Master:

Kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2021-2021 (Kliko këtu)

Vendim Nr. 06, datë 30.03.2021, “Mbi miratimin e kuotave të pranimit në programet e studimit të ciklit të dytë, për vitin akademik 2021-2022” (Kliko këtu)

Kuotat e pranimit në programet e studimit të ciklit të dytë “MASTER I SHKENCAVE”, për vitin akademik 2021-2022 ( Kliko këtu)

Kuotat e pranimit në programet e studimit të ciklit të dytë “MASTER PROFESIONAL”, për vitin akadmik 2021-2022 (Kliko këtu)

Aneksi 3, Aplikimet dhe Regjistrimet në ciklin e Dytë të Studimeve (Kliko këtu)

3. Kuotat e plota në ciklin e parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të studimit të ciklit të dytë si dhe në ciklin e dytë “MASTER”, Viti akademik 2021-2021 (Kuotat për program të dytë studimi, kuotat për transferim studimesh, kuotat për shtetasit të huaj, kuotat për kandidatët me statusin e jetimit, kuotat për personat me aftësi të kufizuar, kuotat për kandidatët Romë, Ballkano Egjiptian, Trojet. (Kliko këtu))

Përcaktimi i niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë në institucionet e arsimit të lartë (Kliko këtu)

Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023

Kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor dhe një program të integruar të ciklit të dytë, në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2022-2023 (Kliko këtu)

Kriteret e pranimit në ciklin e dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës, për Vitin Akademik 2022-2023 (Kliko këtu)

Arkiva 2020-2021 (Kliko këtu)

Arkiva (Kliko këtu)