AGJENCIA KOMBËTARE E KËRKIMIT SHKENCOR DHE INOVACIONIT (AKKSHI)

Në kuadër të thirrjes nga AKKSHI për Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për vitin 2023 si dhe bazuar në vendimin e Bordit të Administrimit të AKKSHI nr. 10 datë 21.07.2023, është shpallur fitues projekti i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës me titull:

Didaktika Digjitale e Mësimdhënies/Nxënies dhe Kërkimit Shkencor në UT – (DiDiRes)”, drejtuar nga Prof. Dr. Esmeralda Kromidha

Aktivitet              Aktivitet              Aktivitet              Aktivitet

____________________________________

Në kuadër të thirrjes nga AKKSHI për Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor (PIKSH) për vitin 2023 si dhe bazuar në vendimin e Bordit të Administrimit të AKKSHI përcjellë me shkresë Nr. 1984/6 Prot. datë 20.07.2023 nga Rektorati, është shpallur fitues projekti i Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës me titull:

Ngritja e Infrastrukturës për Mbështetjen e Krijimit të Programit të Formimit Master në Përkthimin e Gjuhës së Shenjave”, drejtuar nga Prof. Asoc. Dr. Ogerta Koruti.

Aktivitetet për realizimin e punës