Lista e fituesve në programet studimore të ciklit të dytë, Viti akademik 2023-2024

Lista e fituesve në programet studimore të ciklit të dytë në FGJH, Viti akademik 2023-2024

*Klikoni mbi tekst*

Departamenti i Gjuhës Angleze

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë

Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”, Gjuhë Angleze

Master i Shkencave në Përkthim Teknik – Letrar dhe Interpretim, Gjuhë Angleze

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë, Program II

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Angleze për arsimin e mesëm të lartë, Troje

Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim, Gjuhë Angleze, Programi II

Master Profesional në Përkthim me profil Përkthyes

Master Profesional në Përkthim me profil Përkthyes, Program II

Departamenti i Gjuhës Gjermane

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Gjermane për arsimin e mesëm të lartë

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Gjermane për arsimin e mesëm të lartë, Troje

Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim, Gjuhë Gjermane

Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim, Gjuhë Gjermane, Program II

Departamenti i Gjuhës Frenge

Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”, Gjuhë Frenge

Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë

Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë, Program II

Master i Shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara

Master i Shkencave në Trajtimi automatik i gjuhëve, specialiteti Trajtim automatik dhe gjuhësor i dokumenteve të shkruara, Program II

Departamenti i Gjuhës Italiane

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Italiane për arsimin e mesëm të lartë

Master i shkencave në Mësuesi e Gjuhës Italiane për arsimin e mesëm të lartë, Program II

Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim, Gjuhë Italiane, Program II

Departamenti i Gjuhës Spanjolle

Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”, Gjuhë Spanjolle

Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim, Gjuhë Spanjolle

Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”, Gjuhë Spanjolle, Programi II

Departamenti i Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike

Master i shkencave në Mësuesi në Gjuhën Turke për arsimin e mesëm të lartë