Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Titulli i studimit “Gjuhë, komunikim ndërkulturor e turistik”, synon t’u japë studentëve disa njohuri themelore për nocionet dhe metodat e strategjive të komunikimit, me veçoritë dhe problematikën e tyre lidhur me mënyrat bashkëkohore të promovimit të një produkti apo veprimtarie. Mundësitë e punësimit që ofron ky titull studimi vijonë si më poshtë:

Punësim në të gjitha Institucionet publike dhe private

Punësim pranë:

Ministrisë së Jashtme

Ministrisë së Turizmit

Agjencive të organizimit të eventeve publike dhe private

Televizioneve shtetërore dhe private

Agjencive turistike. Operator (guidë) turistik brenda dhe jashtë vendit.

Sektorit të hotelerisë, kulinarisë etj.

Master i shkencave në Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik