Master i shkencave në “Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik”

Plani Mësimor

Me shumë

Studenti me formim të tillë mund të punojë si:

-Mediator ndërkulturor pranë institucioneve në fushën e marrëdhënieve kulturore midis Shqipërisë dhe vendeve të huaja.

-Operator ose përgjegjës i marrëdhënieve ndërkombëtare pranë institucioneve të ndryshme ose organizatave joqeveritare.

-Specialist komunikimi pranë departamenteve të marrëdhënieve me publikun në ndërmarrje të ndryshme.

-Gazetar pranë mediave të ndryshme në fushën e historisë, kulturës, etj.

-Punonjës pranë një agjensie turizmi, guidë turistike pranë agjensive, muzeumeve apo ekspozitave të ndryshme,etj.

Këtë vit po punohet për hapjen e një masteri profesional në Gjuhë Komunikim dhe Turizëm në bashkëpunim edhe me Fakultetin e Histori Filologjisë e Fakultetin e Ekonomisë. Universitetet e huaja me të cilët do të bashkëpunohet janë Universiteti i Nisës, Universiteti i Korsikës dhe Universiteti i Torinos.