Master i Shkencave në Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor e turistik, në të cilin përgatiten ndërmjetësues ndërkulturor në fushën e marrëdhënieve kulturore, në organizata ndërkombëtare, shoqata të huaja dhe vendase, punonjës të administratës publike, në struktura të pushtetit lokal, përkthyes të fushës kulturore, shoqërues për grupe turistike brenda dhe jashtë vendit, menaxherë të agjencive turistike, punonjës në mediat e shkruara dhe elektronike sidomos në fushat kulturore, historike, ndërgjuhësore, etj.
Plani mësimor Master i Shkencave në Gjuhë dhe komunikim ndërkulturor dhe turistik