Master i shkencave në Përkthim teknik – letrar dhe interpretim

Plani Mësimor

Plani Mësimor

Titulli i studimit “Përkthim tekniko-letrar dhe interpretim” e pajis studentin me njohuri teorike dhe aftësi praktike në fushën e përkthimit, stilistikës gjuhësore, si dhe të analizës së tekstit. Mundësitë e punësimit që ofron ky titull studimi vijonë si më poshtë:

Përkthyes freelance

Përkthyes zyrtar i njohur nga Ministria e Drejtësisë pranë insitutucioneve shtetërore shqiptare (gjykata, prokurori, noteri kryeministri, ministri, parlament, presidencë etj.)

Përkthyes pranë:

redaksive të gazetave apo revistave

radio-televizioneve

shtëpive botuese

agjencive të përkthimit

Plani mësimor Master i shkencave në Përkthim teknik - letrar dhe interpretim