Mbrojtja e Gjuhës së Huaj,datë 29 Janar 2022

Njoftim,

Provimi i mbrojtjes së gjuhës së huaj në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja është i ndërtuar sipas standardeve që parashikohen në Kuadrin e Përbashkët Evropian për Referencat e Gjuhëve (KPERGj), duke përfshirë testimin e katër kompetencave gjuhësore, sipas gjashtë niveleve të përcaktuara në këtë Kuadër. Provimi do të jetë i përbërë nga 4 pjesë: pjesa e leximit, e të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit. Për më shumë shih Rregullore për mbrojtjen e gjuhëve të huaja.

Provimi do të jetë më datë 29 janar 2022.
Mund të regjistroheni deri më datë 24 janar 2022 pranë Zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve të Huaja me dokumentat e mëposhtme:
1. Dokument identifikimi (Kartë identiteti ose pasaportë, asnjë mjet tjetër nuk vlen për regjistrim);
2. Mandati i pagesës së tarifës së provimit.

 

Sukese!

pagesa