Modul Trajnimi- Integrimi i Koncepteve të Barazisë Gjinore në Mësimdhënie