Njoftim për studentët e Ciklit të Parë Bachelor dhe Ciklit të Dytë për tarifën e regjistrimit

1- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë Bachelor të degëve Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Greqisht, Italisht, Spanjisht, Turqisht, të kryejnë Tarifën e regjistrimit për programet e studimeve të ciklit të parë Bachelor për vitin akademik 2021-2022 dhe ta dorëzojnë pranë Sekretarisë Mësimore të ciklit të parë deri më dt. 10 Maj 2022 nga ora 9.00 deri 14.00 .
2- Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë të të gjitha degëve, të kryejnë Tarifën e regjistrimit për programet e studimeve të ciklit të dytë për vitin akademik 2021-2022 dhe ta dorëzojnë pranë Sekretarisë Mësimore të ciklit të dytë deri më dt. 15 Maj 2022 nga ora 9.00 deri 14.00 .
SEKRETARIA MËSIMORE