Dr. Drita Rira

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Tiranë, Shqipëri.

Dr. Drita Rira

Zv. Dekane
Zv. Dekan për Ciklin e Dytë të Studimeve 
Koordinatore akademike Erasmus+ dhe marrëdhënieve me jashtë