Dr. Ogerta Koruti Stroka

Adresa: Rruga e “Elbasanit”, Tiranë, Shqipëri.

Dr. Ogerta Stroka

Zv. Dekane

Zv. Dekan për marrëdheniet me studentët, publikun dhe këshillimin e karrierës

Biografia

Dr. Ogerta Koruti Stroka

Ogerta Koruti Stroka është Doktore e Shkencave në Gjuhësi dhe Mësimdhënie
në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Universitetin e Tiranës. Gjithashtu ajo është
Doktorante e Gjuhësisë në Hellenic American University of Athens. Ogerta është
pedagoge në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja që nga viti 2005 e në vazhdim.

Aktualisht ajo është Zv. Dekane e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Fusha e saj e
ekspertizës është integrimi i teknologjive të reja në mësimdhënie. Ajo është
lektore e lëndëve Burimet e Informacionit dhe teknologjitë e reja në
mësimdhënie dhe Didaktikë e gjuhës angleze.

Ajo ka mbaruar Fakultetin Juridik, Universiteti i Tiranës dhe është lektore e
lëndëve Anglishte Ligjore, Shkrim Akademik, Etikë dhe Teknologji për më shumë
se një dekadë.

Ogerta prezanton në Konferenca Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Ajo është EModerator, Master Trainer dhe Validator për British Council UK për Core Skills
si: Leadership Citizenship, Collaboration and Communication, Creativity and
Imagination, Digital Literacy, Personal Development, Critical thinking, Problem
Solving and Decision Making, si edhe Presentation Skills.

Ajo është trajnere për Shkollën e Administratës Publike dhe përgatit kurikulat,
harton programet dhe prezanton sesione trajnimi për vendimarrësit, punonjësit
e administratës civile dhe Sekretaret e Përgjithsëm në Ministritë e ndryshme në
Shqipëri. Ajo është trajnere dhe hartuese e kurseve të Përdormit të teknologjive
në vendin e punës, Mendimi Kritik dhe Zgjidhja e Problemeve, Aftësitë
Prezantuese dhe Modulet ToT.